งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลผลผลิตของสบู่ดำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลผลผลิตของสบู่ดำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลผลผลิตของสบู่ดำ
ระยะห่างในการปลูก 1* จะได้ ต้น 1 ต้น มี กิ่ง 1 กิ่ง มี ผล 1 ต้น ต่อ 1 รุ่น จะได้ผลผลิตสบู่ดำ ผล 3 รุ่น ต่อ 1 ปี ( 8 เดือน ) ผล/ต้น/ป 1 ไร่ มี 800 ต้น เท่ากับ *800 = 432,000 ผล 1 ผล มี เมล็ด 1 ก.ก. เท่ากับ ,000 เมล็ด ผลผลิตของพืชสบู่ดำ 1 ไร่ จะได้ ,296 ก.ก.

2 พื้นที่จังหวัดเลย 7 ล้านไร่
การเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ ของจังหวัดเลยกับการปลูกสบู่ดำ พื้นที่จังหวัดเลย 7 ล้านไร่ พื้นที่สำหรับการเกษตร 2 ล้านไร่ ยางพารา ข้าวโพด สบู่ดำ พื้นที่เพาะปลูกจังหวัดเลยปัจจุบัน ,000 ไร่ ,000 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกเหมาะสม ต้องเป็นพื้นที่ฝนตกชุก ต้องเป็นพื้นที่ที่คุณภาพดินดีพอควร ปลูกได้ทุกสภาพดินและ ไม่สามารถปลูกในพื้นทีท่แห้งแล้งได้ ปลูกได้ทุกสภาพอากาศ ทุกสภาพอากาศยกเว้นพื้นที่น้ำท่วม เงินลงทุนเพาะปลูก 4. ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว ปีที่ 7 เป็นต้นไป 1 ปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อายุการให้ผลผลิต ปี พืชล้มลุก 1 ปี ปลูกได้ 2 ครั้ง ปี 6. ค่าดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว ผลผลิต ราคาขาย(คาดการณ์) รายได้เบื้องต้น 10.รายได้สุทธิเฉลี่ยตลอด 15 ปี ,740 บาท/ไร่ บาท/ไร่ ,242 บาท/ไร่ อัตรากำไร % % % 14,000บาท/ไร- ปีที่ 1-6่ 1,020 บาท/ไร่ 3,800บาท/ไร่ 4,500 บาท/ไร่/ปี 840 บาท/ไร่/ปี 1,000 บาท/ไร่/ปี 200 กิโลกรัม/ไร่/ปี 50.0 บาท/กิโลกรัม 10,000 บาท/ไร่/ปี 600 กิโลกรัม/ไร่/ปี 4.50 บาท/กิโลกรัม 2,700 บาท/ไร่/ปี 1,200 กิโลกรัม/ไร่/ปี 3.0 บาท/กิโลกรัม 3,600 บาท/ไร่/ปี

3 เปรียบเทียบคุณสมบัติน้ำมันสบู่ดำกับน้ำมันดีเซล
S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Parameter Fuel Rating(Kcal/Kg) Specific Gravity Viscosity (31 องศาเซลเซียส) Solidifying Point (องศาเซลเซียส) Flash Point (องศาเซลเซียส) Cetane Value Carbon Residue (%) Sulphur (%) Diesel 10170 3.60 -14.0 80 47.8 0.15 Raw Curcas Oil 9470 40.40 2.0 51.0 0.64 0.13 Curcas Oil Methyl Ester 0.88 4.84 192 52.0 0.024 0.01


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลผลผลิตของสบู่ดำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google