งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะการตัดสินใจ นัทธี จิตสว่าง 28 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะการตัดสินใจ นัทธี จิตสว่าง 28 มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะการตัดสินใจ นัทธี จิตสว่าง 28 มีนาคม 2553

2 ทักษะ : ความชัดเจนและความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้

3 การตัดสินใจ : หมายถึง กระบวนการในการ ที่จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว

4 หน้าที่สำคัญที่สุดของ นักบริหาร คือ
“การตัดสินใจ”

5 “ถ้าให้ข้าพเจ้าสรุปในวลีเดียวว่า ผู้จัดการที่ดีเป็นยังไงแล้วล่ะก้อ
ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่า คือ ความสามารถในการตัดสินใจ” ลี ไอค็อกคา อดีตประธานบริษัทรถยนต์ไครสเล่อร์ ชาวเอเมริกัน

6 ประเภทของการตัดสินใจ
1. ตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ 2. ตัดสินใจโดยการลองผิดลองถูก 3. ตัดสินใจโดยการสังเกต 4. ตัดสินใจโดยหลักวิทยาศาสตร์

7 การตัดสินใจแบบใช้สัญชาตญาณ
การตัดสินใจแบบใช้เหตุผล

8 การตัดสินใจจากสัญชาตญาณ
นิยาม: การตัดสินใจบนพื้นฐานของสัญชาตญาณหรือ ความรู้สึกล่วงหน้า มีศักยภาพหรือความเป็นไปได้สูง ผู้บริหารจะมีการตัดสินใจจากสัญชาตญาณที่ ประสบผลสำเร็จมาก หากเคยมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ มานาน ผู้บริหารจะตัดสินใจจากสัญชาตญาณเมื่อไม่มีเวลาในการทำ วิจัยศึกษาข้อมูล

9 การตัดสินใจแบบใช้เหตุผล
นิยาม: การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลความจริงและ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 6 ขั้นตอนในการตัดสินใจแบบใช้เหตุผล ตระหนักรับรู้ถึงความจำเป็นในการตัดสินใจ กำหนดแนวทางในการตัดสินใจ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ ระบุทางเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้ ประเมินผลทางเลือกแต่ละข้อ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

10 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
สัญชาตญาณ กระบวนการที่ให้ผลที่ต้องการ กระบวนการตัดสินใจที่ค่านิยม เต็มไปด้วยประสบการณ์ เหตุผล กระบวนการที่ให้ผลที่ต้องการ กระบวนการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ เต็มไปด้วยการวิจัยและข้อมูลความจริง

11 การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
1. มีข้อมูลพร้อม 2. ความถูกต้อง ความดี 3. มีความกล้าหาญ

12 การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
1. ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

13 Simon : มนุษย์ไม่สามารถตัดสินใจได้ โดยอาศัยหลักเหตุผลอย่างสมบูรณ์
ทำได้แค่เพียง การตัดสินใจที่พอใจสูงสุด

14 การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2. ผลประโยชน์

15 การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
3. อิทธิพล

16 การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
4. ความเคยชิน ทำตามกันมา

17 “การตัดสินใจของผู้นำ ต้องนำคนไปในที่ที่เขา
“การตัดสินใจของผู้นำ ต้องนำคนไปในที่ที่เขา ไม่เคยไปมาก่อน”

18 "การทำสิ่งที่ซ้ำซากอยู่เหมือนเดิม เป็นความวิกลจริตประเภทหนึ่ง”
แล้วหวังจะให้เกิดผล ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความวิกลจริตประเภทหนึ่ง” A.E

19 การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
5. ค่านิยม

20 บทบาทของค่านิยม ค่านิยมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการตัดสินใจ
ค่านิยมทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่านิยมทางเศรษฐกิจ: เกี่ยวข้องกับ การมุ่งเน้นในการสร้างรายได้ ให้กับองค์กร ค่านิยมทางสังคม: เกี่ยวข้องกับ การทำให้ชีวิตของผู้รับบริการหรือ เจ้าหน้าที่และชุมชนดียิ่งขึ้น

21 การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
6. ไม่กล้าตัดสินใจ

22 ผู้ก่อตั้งบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
“ถ้าให้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิด นั่นเป็นเพราะข้าพเจ้า ไม่ได้ตัดสินใจทำอะไร” เจเนอรัล จอห์นสัน ผู้ก่อตั้งบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

23 สรุป: การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
1.ไม่มีข้อมูลเพียงพอ 2.ผลประโยชน์ 3.อิทธิพล 4.ความเคยชิน 5.ค่านิยม 6.ไม่กล้าตัดสินใจ

24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ความเสี่ยงในการตัดสินใจ ความสำคัญของระยะเวลา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

25 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การตัดสินใจเป็นทีม: กระบวนการในการแก้ไขปัญหาและประเด็นต่างๆ โดยมอบหมายกลุ่มคนหลายคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันรวมกันเป็นกลุ่ม

26 - โปร่งใส - ช่วยกันคิด - ร่วมรับผิดชอบ - ประชาธิปไตย

27 เทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจ
- ระดมสมอง - แผนที่ความคิด - การคิดทางขวาง - หมวก 6 ใบ - Decision Trees

28

29

30

31 ขั้นตอนในการตัดสินใจที่สำคัญ
1.กำหนดเป้าหมาย 2.รวบรวมข้อมูล 3.ระบุทางเลือก 4.ประเมินทางเลือกโดยดูถึงผลที่ตามมา 5.เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 6. ดำเนินการ 7.ประเมินผลการตัดสินใจ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะการตัดสินใจ นัทธี จิตสว่าง 28 มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google