งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com

2 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดกับ ข้อมูล ข้อ มูล การเปลี่ยนแปลง น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก

3 การคิดกับการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจ ความ เชื่อ ประสบการณ์ข้อมูล ข่าวสาร กระบวนการ คิด ตัดสินใจ ถูก ผิด ไม่ตัดสินใจ

4 คนกับการตัดสินใจ คนปกติ ------------- ใช้ประสบการณ์ + ความ เชื่อ ใช้ข้อมูลน้อย นักวิชาการ --------- ใช้ข้อมูล + ประสบการณ์ + ความเชื่อ นักบริหาร ---------- เหมือนนักวิชาการ + ผลลัพธ์ + ทรัพยากร + ผลกระทบ + การเมือง + ความเป็นไปได้ต่างๆ + ฯลฯ

5 ความเชื่อทางการศึกษาที่เป็น พื้นฐานความคิด เชื่อในความสำคัญของการศึกษา การเรียนรู้ เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ ถ้ามีโอกาส เชื่อในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต

6 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ความสามารถของผู้เรียน In Born Ability Family Back Ground Schooling Friends

7 หลักยึดในการคิดตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับผู้เสียเปรียบและด้อย โอกาส ลดความสำคัญของกลุ่มที่เอาเปรียบทาง สังคม สร้างคนกลุ่มใหญ่ ประโยชน์ของชาติสำคัญเหนือกว่าประโยชน์ ส่วนตน เชื่อในระบบประชาธิปไตยที่มีเหตุผล ไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันทั้งมวล

8 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ คิดและตัดสินใจ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความกล้าหาญ ความองอาจ ความอดทน อดกลั้น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญู กตเวที ไม่มีอคติ ความลำเอียง รับผิดชอบ

9 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ คิดและตัดสินใจ คิดโดยใช้เหตุผล ไม่เชื่อเรื่องไร้เหตุผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ฟังให้มาก พูดให้น้อย หาตัวอย่างประกอบ (tangible information) สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กล้าเผชิญความจริง ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google