งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
Week 2 : ความหมาย วัตถุประสงค์และลักษณะของการประชาสัมพันธ์

2 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
ความหมายตามทัศนะนักวิชาการท่านต่างๆ คัทลิป และ เซนเตอร์ สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งประเทศอังกฤษ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ความหมายของการประชาสัมพันธ์

3 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
Public Relations สาธารณชน ความสัมพันธ์ การเกี่ยวข้องผูกพันกับประชาชน ความหมายของการประชาสัมพันธ์

4 ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับ ประชาชน โดยกระบวนการที่มีแบบแผนและการดำเนินการที่ ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเป้าหมายเกิดความเข้าใจและ ยอมรับองค์การ ตลอดจนมีศรัทธาเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือจากประชาชนที่จะ ช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการขององค์กรให้บรรลุตาม เป้าหมาย ความหมายของการประชาสัมพันธ์

5 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อปกป้องและรักษาชื่อเสียงขององค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง องค์กรกับประชาชน วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

6 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
สร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือ และสนับสนุน ปกป้องและรักษา PR สร้างความนิยม วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

7 ลักษณะของการประชาสัมพันธ์
สามารถใช้องค์ประกอบการสื่อสารพิจารณา คุณลักษณะงานประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร ช่องทาง ลักษณะของการประชาสัมพันธ์

8 การสื่อสารที่มีแบบแผนและต่อเนื่อง การสื่อสารด้วยกิจกรรมพิเศษ
1องค์การหรือสถาบัน การสื่อสารที่มีแบบแผนและต่อเนื่อง การสื่อสารด้วยกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมสาธารณะ 2 การดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีแบบแผน 4.ความสัมพันธ์อันดี 3. ประชาชน

9 โฆษณาของบริษัท ไทยเบฟ ชุด รอยยิ้มของพ่อ
ให้นักศึกษาพิจารณาว่า จากกรณีศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ การประชาสัมพันธ์ข้อใด จงอธิบายพร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน โฆษณาของบริษัท ไทยเบฟ ชุด รอยยิ้มของพ่อ กิจกรรม

10 ให้นักศึกษาค้นคว้างานประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ สนใจ พร้อมยกตัวอย่างมา 1 เรื่อง และอธิบายว่า กิจกรรมดังกล่าวว่าสอดคล้องกับลักษณะการ ประชาสัมพันธ์อย่างไร การบ้าน


ดาวน์โหลด ppt การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google