งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  The alignment with national plans.  The four missions of higher education institutions.  AU uniqueness and identities.  AU academic excellence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  The alignment with national plans.  The four missions of higher education institutions.  AU uniqueness and identities.  AU academic excellence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  The alignment with national plans.  The four missions of higher education institutions.  AU uniqueness and identities.  AU academic excellence.  SWOT analysis. 2

3  มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่เป็นนานาชาติ ตามมาตราฐานสากล  หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย มีความ หลากหลายตอบสนองตามความต้องการของ สังคมไทย และนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของหลักสูตรนานาชาติ อาจารย์ต่างชาติ และนักศึกษาต่างชาติ เป็น อันดับหนึ่งของประเทศ  บัณฑิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คล่องแคล่ว เป็นที่ยอมรับขององค์การภายนอก 3

4 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล 1.2 ส่งเสริมความสัมพันธ์และกิจกรรมระหว่าง ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และองค์การต่างๆ 1.3 เพิ่มสัดส่วนและความหลากหลายของอาจารย์ ต่างชาติ 1.4 เพิ่มสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ 1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร และนักศึกษา 4

5  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง มาตรฐาน  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติโดดเด่น ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  มีจำนวนอาจารย์ คุณวุฒิ และตำแหน่งทาง วิชาการตามเกณฑ์ของสาขาวิชาที่เปิดสอน  หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ  คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ ยอมรับระดับนานาชาติ 5

6 2.1 สร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ มหาวิทยาลัย 2.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว กระโดด 2.3 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 6

7  อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงาน สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น  ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงาน สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ นานาชาติ  ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงาน สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม 7

8 3.1 พัฒนาระบบ และกลไกส่งเสริมผลงาน ทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 3.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 3.3 บูรณาการผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนและ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 8

9  ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  มีโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสมดุลในชีวิต 9

10 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มี ประสิทธิภาพและทันการเปลี่ยนแปลง 4.2 ปฏิรูปการบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ สะดวกต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัย 4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 4.5 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง 4.6 ปฏิรูประบบค่าตอบแทน และสวัสดิการให้จูง ใจบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน และคงอยู่กับ มหาวิทยาลัย 10

11  บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นำ และ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม  นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรได้รับรางวัล หรือ การเชิดชูเกียรติจากองค์การต่างๆ ในสังคม  มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการแก่สังคม  มหาวิทยาลัยมีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยได้รับความ ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ และองค์การต่างๆ ในการ พัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ จากองค์การต่างๆ ภายในประเทศ และต่างประเทศ 11

12 5.1 ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา บัณฑิต รวมถึงบุคลากร ของมหาวิทยาลัย 5.2 นำเสนอเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ 5.3 สร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่า ในการนำเสนอเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 12


ดาวน์โหลด ppt 1.  The alignment with national plans.  The four missions of higher education institutions.  AU uniqueness and identities.  AU academic excellence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google