งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ
ตามโครงการราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และคณะ

2

3 ประกาศ เผยแพร่ รจ. ทางอินเทอร์เน็ต 1 มกราคม 2548 วางระเบียบ
เป้าหมาย ประกาศ เผยแพร่ รจ. ทางอินเทอร์เน็ต 1 มกราคม 2548 วางระเบียบ วางระบบ ร่างระเบียบ นร. ว่าด้วยการประกาศเรื่อง ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. .... โครงการราชกิจจานุเบกษา อิเล็คทรอนิกส์

4 * โครงการราชกิจจานุเบกษาอิเล็คทรอนิกส์
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ เขียนโครงการ (2545) เสนอกระทรวง ICT พิจารณา (19 ก.พ. 47) ดำเนินการด้านงบประมาณ นรม. อนุมัติงบกลาง 50.5 ล้านบาท (19 เม.ย. 47) จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ ของระบบและอุปกรณ์ * ประกาศประกวดราคา (1มิ.ย.47) เปิดซอง (8ก.ค.47) ติดตั้งระบบงานสารสนเทศ (ก.ย.-ต.ค.47) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (พ.ย.-ธ.ค.47) ทดสอบระบบและอุปกรณ์ ฝึกอบรม (ปลาย ธ.ค.47) เริ่มดำเนินการตามระบบใหม่ (ม.ค.48)

5 วัตถุประสงค์ หน่วยงาน และประชาชน รับทราบเรื่องสำคัญที่ประกาศใน
ราชกิจจา ฯ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ด้วยระบบ ICT พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ลักษณะ web based app. ส่งเรื่อง ประกาศ เผยแพร่ สืบค้นข้อมูล บริการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย Server 6 Workstation 28 Peripheral 13 อุปกรณ์เครือข่ายภายใน สลค. – หน่วยบริการ co-location ฝึกอบรมแนะนำการปฏิบัติงาน - ใช้งาน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 200 คน ผู้ปฏิบัติงาน 50 คน บุคลากรสนับสนุนด้าน IT 10 คน

6 ส่งเรื่อง-ประกาศ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สลค. ผู้ใช้บริการ
System Flowchart ระบบใหม่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สลค. ผู้ใช้บริการ จัดทำต้นฉบับของเรื่องและ เอกสารแนบเป็นข้อมูล E ตามแบบที่กำหนด ลงทะเบียน จำแนกประเภทเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบ-เนื้อหา แก้ไข No ถูกต้อง กำหนดเล่มตอน สร้างสารบัญ ประกาศ รจ. บนอินเทอร์เน็ต (ตามวันเวลาที่กำหนด) แจ้งการลงประกาศ รจ. แจ้งการลงประกาศ รจ. เรียกดูเรื่องที่ประกาศ เรียกดูเรื่องที่ประกาศ เรียกดูเรื่องที่ประกาศ

7 จัดส่งข้อมูลให้สมาชิก
System Flowchart ระบบใหม่ เผยแพร่-บริการ ประชาชนทั่วไป สมาชิก สลค. สืบค้นข้อมูลทาง Website รจ สมัครสมาชิก ต่อ สมาชิกภาพ จัดทำ รจ. บนสื่อต่าง ๆ หรือ เลือกประเภท - ระยะเวลา - วิธีการชำระเงิน สืบค้นข้อมูลทาง Counter Service ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ใบตอบรับ ตอบรับการเป็นสมาชิก จัดส่งข้อมูลให้สมาชิก ข้อมูล รจ.

8 ระบบงานสารสนเทศ ระบบราชกิจจา นุเบกษา อิเล็กทรอนิกส์ การส่งเรื่องเพื่อ
ดำเนินการประกาศ อื่น ๆ การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล การดูพฤติกรรม การใช้งาน หรือความนิยม การเผยแพร่ราชกิจจา- นุเบกษาบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระบบราชกิจจา นุเบกษา อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Web Board การรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่พิเศษ การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดทำศูนย์บริการ ราชกิจจานุเบกษา การผลิตราชกิจจา นุเบกษาในรูปแบบ สื่อต่าง ๆ

9 การส่งเรื่องเพื่อดำเนินการประกาศ ราชกิจจานุเบกษาบนอินเตอร์เน็ต
1. การรับ-ส่งเรื่องระหว่างหน่วยงานที่ส่งเรื่องมา ประกาศกับ สลค. 2. การค้นหาและติดตามสถานะของเรื่องที่ลง ประกาศ 3. การนำเรื่องเข้าระบบเพื่อพร้อมประกาศบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. การพิมพ์รายงาน

10

11

12

13 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
1) ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาปัจจุบันบน Web + ย้อนหลัง 120 ปี 2) รองรับการค้นหาในลักษณะ Full Text Search ในระดับปกติ และระดับคัดสรร กฎหมาย

14 การเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
การเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 1) บุคคลทั่วไป 2) สมาชิก 4 ประเภท สมาชิกประเภทที่ 1 ข้อมูลรูปเล่มรายปี – Online สมาชิกประเภทที่ 2 ข้อมูลรูปเล่มรายปี – สื่อต่าง ๆ สมาชิกประเภทที่ 3 ประมวลกฎหมายไทย สมาชิกประเภทที่ 4 รับบริการฐานข้อมูลทั้งหมด

15 การรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่พิเศษ
รวบรวมข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นหมวดหมู่จากระบบประมวล กฎหมายไทยจากราชกิจจานุเบกษา ที่ สลค. จัดทำขึ้น

16 การผลิตราชกิจจานุเบกษาในรูปแบบสื่อต่างๆ
1) จัดทำราชกิจจานุเบกษาในรูปของ สื่อต่างๆ เช่น เล่มกระดาษ แผ่นซีดี หรือ ดีวีดี เป็นต้น 2) จัดทำ สถิติต่างๆของการผลิต

17 การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1) รับสมาชิก ต่อสมาชิกภาพ 2) การคิดค่าบริการโดยการชำระผ่าน - บัตรเครดิต - เคาน์เตอร์ธนาคาร - ที่ทำการไปรษณีย์ - Counter Service

18 Counter Service - สืบค้นข้อมูล - สั่งพิมพ์ข้อมูล
- สั่งพิมพ์เอกสารแนบท้ายขนาดใหญ่ - สั่งซื้อสินค้าที่ประกาศขายบน Web - ส่งเรื่องประกาศราชกิจจานุเบกษา

19 ระบบอื่น ๆ Web Board รายงานวิเคราะห์ความนิยมในการใช้งาน Web
ส่งข้อมูลผ่าน FAX หรือ อัตโนมัติ

20 ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Web based Application)

21 หน่วยบริการ Co-location
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/ประชาชน/สมาชิก หน่วยบริการ Co-location Internet Content Server Web Servers IDS Database Server SAN Application Server Anti-Virus Server COM System Clients สลค. (ทำเนียบรัฐบาล) Leased Line Counter Service Server Printer Clients สลค. (สำนักพิมพ์) Leased Line

22 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Database Server Application Server Content Management & Index Server Web Server Antivirus Server

23 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์
ต่อพ่วง User Workstation สำหรับปฏิบัติงาน 20 ชุด Counter Service Workstation 8 ชุด, Scanner, Plotter, Color Laser Printer, DVD Duplicator

24 การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์แบบ Laser - ระบบปฏิบัติการ Windows 98, ME, XP, 2000 - Microsoft Office XP หรือรุ่นล่าสุด - ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ - ระบบโปรแกรม Web Browser Internet Explorer 5.5 หรือ Nescape 4.72 ขึ้นไป - บุคลากร


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google