งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคล็ดลับในการฝึกงาน ให้ประสบความสำเร็จ!!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคล็ดลับในการฝึกงาน ให้ประสบความสำเร็จ!!!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคล็ดลับในการฝึกงาน ให้ประสบความสำเร็จ!!!
ภญ.ศมน อนุตรชัชวาลย์ หน่วยบริการจ่ายยา งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 เป้าหมายต้องชัดเจนก่อน
 เป้าหมายต้องชัดเจนก่อน วัตถุประสงค์ของการฝึกงานของตัวเอง เพื่อ การเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อความสำเร็จ ผลตามความมุ่งหมายหลังจากจบช่วงเวลาการ ฝึกงานแล้ว ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ชีวิต การทำงานที่แท้จริง ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ภายนอกสถานศึกษา ได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

3 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน
ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรงดเว้น 1. ตรงต่อเวลาทั้งการมาทำงาน และการส่งงาน 1. ขาดงาน หรือไปทำงานสายโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น 2. ซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร 2. ใช้วัสดุอุปกรณ์ของที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 3. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบันฯ 3. ต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิพิเศษใดๆจากสถานที่ฝึกงาน 4. ปฏิบัติระเบียบเรื่องการลาอย่างเคร่งครัด 4.ใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวในลักษณะที่รบกวนผู้อื่น

4 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน
ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรงดเว้น 5. มีจิตอาสา หมั่นแสดงน้ำใจต่อผู้อื่น 5. ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในสถานที่ฝึกงานไม่ว่ากรณีใดๆ 6. เชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้านำเสนออย่างสร้างสรรค์ 6.มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคลากรในสถานที่ฝึกงาน 7. มีความสุภาพ อ่อนน้อมต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง 7. เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัท หรือข้อมูลของลูกค้า

5 การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน
ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรงดเว้น 8. รับผิดชอบงานที่ได้รับและทำอย่างเต็มที่เต็มกำลัง 8.ประมาท เลินเล่อ สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินผู้อื่น 9.รู้จักกาลเทศะ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 9. สื่อสารด้วยถ้อยคำหรือกิริยาไม่สุภาพแม้อยู่ในกลุ่มเพื่อน 10. เมื่อเกิดปัญหาใดๆให้ติดต่อผู้ดูแลการฝึกงานทันที 10.ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติของสถานที่ฝึกงาน

6 “ทำตามหน้าที่แล้วมีปัญหา
ยังดีกว่ามีปัญหาเพราะไม่ทำตาม หน้าที่” (วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม)

7 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควรรู้

8 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควรรู้
1. กำหนดเป้าหมายของตนเอง 2. เข้าพบและแลกเปลี่ยนกับอาจารย์แหล่งฝึกเป็นประจำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน ทั้งดีและไม่ดี รายงานความคืบหน้าให้อาจารย์แหล่งฝึกทราบ เป็นผู้ฟังที่ดี และเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด

9 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควรรู้
3. ทำงานด้วยความกระตือรือร้น และมีทัศนคติเชิงบวก ทำทุกงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความกระตือรือร้นและ เป็นมืออาชีพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน 4. หลีกเลี่ยงทุกอย่างในทางลบ เช่น พูดคำหยาบ ไม่เคารพเพื่อนร่วมงาน มาสายแต่ กลับก่อน ใจแคบ ไม่ตรงต่อเวลาเย่อหยิ่ง แต่งกาย ผิดระเบียบ

10 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควรรู้
5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรให้มากขึ้น หาโอกาสเข้าร่วมทุกๆ กิจกรรมขององค์กร เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างสัมพันธภาพ กับผู้คนได้ด้วย 6. เปิดรับสิ่งต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆ หรือพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ มากเท่าไรยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น

11 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควรรู้
7. อย่ากลัวการถามคำถาม นักศึกษาฝึกงาน ย่อมไม่ได้ถูกคาดหวังว่าต้องรู้ทุกเรื่อง อยู่แล้ว ดังนั้น อย่ากลัวที่จะถามคำถามเมื่อต้องพบกับ งานที่ไม่คุ้นเคย “คนที่รู้จักถามนั้นโง่อยู่ชั่วนาที   คนที่ไม่ถามจะโง่ ตลอดไป”

12 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควรรู้
8. คิดนอกกรอบ ลองเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ร่วมกัน 9. สร้างความสำเร็จให้เป็นรูปธรรม รายละเอียดการฝึกงานใส่ไว้ใน resume หรือ portfolio ด้วย และเพื่อป้องกันการลืมและ การจด บันทึกประจำวันจะช่วยเตือนความจำได้ดี

13 หลัก 10 ประการ นักศึกษาฝึกงานควรรู้
10. สนุกกับชีวิต การฝึกงานเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ดังนั้นควรสนุกกับการทำงานและการได้เรียนรู้

14 “ความสุขของคน ไม่ใช่ที่รวย ที่สุด แต่เป็น ความรู้ที่เราแสวงหาได้อย่างไม่มี ที่สิ้นสุด”

15 Thank you for your attention. Any Question?


ดาวน์โหลด ppt เคล็ดลับในการฝึกงาน ให้ประสบความสำเร็จ!!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google