งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC กับระบบหลักประกันสุขภาพไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC กับระบบหลักประกันสุขภาพไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC กับระบบหลักประกันสุขภาพไทย
โดย ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล 12 ตุลาคม 2555

2 อะไรคือประชาคมอาเซียน
ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้า - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมระดับบุคคล - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมระดับองค์กร ซักถาม - อภิปราย

3 การค้าเสรี Free-trade area (FTA) ยกเลิกภาษีและโควต้าระหว่างประเทศสมาชิก แต่ยังคงภาษีและโควต้ากับกลุ่มประเทศนอกสมาชิก ซึ่งแล้วแต่แต่ละประเทศสมาชิกจะทำข้อตกลง Custom union เหมือน FTA หากแต่แต่ละประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติต่อประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกเหมือนกัน Common market เป็นการรวมตัวกันของหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ในลักษณะของประชาคม มีข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานและทุนระหว่างประเทศสมาชิก Economic union เหมือน common market แต่มีข้อตกลงที่จะใช้เงินสกุลเดียวกัน มีนโยบายการเงินการคลังร่วมกัน

4 ประชาคมอาเซียน AC ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก (pillar)
 ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community; APSC)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC)  ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community; ASCC)

5 ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (APSC)
วัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอยู่กัน อย่างสันติภายใต้หลักประชาธิปไตย ใช้รูปแบบสันติวิธีในการ แก้ปัญหา และสร้างความมั่นคงรอบด้านเพื่อความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันของภูมิภาค โดยไม่แทรกแซงในกิจการภายในของแต่ละ ประเทศ แนวคิดในการพัฒนาการเมืองของแต่ละประเทศไปสู่หลักการ ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และใช้หลักธรรมาภิบาลในการ บริหารประเทศ แนวคิดในด้านการสร้างความเสมอภาค เสรีภาพ และการ เคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน แนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหายาเสพติด การก่อ การร้าย การค้ามนุษย์ และข้อพิพาทต่างๆภายในภูมิภาค ฯลฯ

6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สร้างเขตการผลิตเดียวหรือตลาดเดียว คือ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการอย่างเสรี การลงทุนอย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน และเงินทุน ก็ต้องเป็นไปอย่างเสรี เพิ่มการแข่งขันทางการค้าให้กับภูมิภาค ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลเรื่อง intellectual property rights นโยบายภาษี รวมถึงเรื่อง e-commerce การสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันให้กับ ASEAN SMEs พวก ICT และลด ระดับความยากจน สร้างจุดยืนในเวทีการค้าโลก  เพิ่มผลผลิตให้กับตลาดโลก  พยายามรวมตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกับตลาดโลก

7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในเบื้องต้นเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม และบัญชี (กลุ่มอาชีพใน Hospitality Industry) แต่ก็มีการสร้างอุปสรรคในการโยกย้ายเพื่อปกป้อง วิชาชีพ การเคลื่อนย้ายเงินทุนชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการ โยกย้ายอย่างเสรี ASEAN Stock Exchange Board กองทุนการเงินลักษณะคล้าย IMF

8 ส่วนประกอบของ AEC ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, 2554
เขตการค้าเสรีอาเซียน ลงนามปี 2535 เริ่มปี 2536 ASEAN Free Trade Area (AFTA) ASEAN Economic Community กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ เริ่มปี 2538 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน เริ่มปี 2541 ASEAN Investment Area (AIA) 8

9 คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ธุรกิจท่องเที่ยว สุขภาพ
สาขาการค้าบริการภายใต้ AEC Blueprint สาขาเร่งรัด : คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ธุรกิจท่องเที่ยว สุขภาพ ไม่มีข้อจำกัดการให้บริการ ข้ามพรมแดน ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 70% ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงาน ได้มากขึ้น ททที่ ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, 2008 2010 2013 2015 AEC ไม่มีข้อจำกัดการให้บริการข้ามพรมแดน ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 70% ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานได้มากขึ้น สาขเร่งรัด : โลจิสติกส์ AEC สาขาอื่นๆ: วิชาชีพ, ก่อสร้าง จัดจำหน่าย การศึกษา สิ่งแวดล้อม, ขนส่งและอื่นๆ ทั้งหมด ไม่มีข้อจำกัดการให้บริการข้ามพรมแดน ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ถึง 70% ให้คนต่างชาติเข้ามาทำงานได้มากขึ้น AEC

10 ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
จุดมุ่งหมาย คือ ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม  เช่น การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข การพัฒนาสิทธิมนุษยชนให้มีความเสมอภาค การพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

11 ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นหรือไม่?
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วดียังไง? ไทยจะได้ – เสียอย่างไรจากประชาคมอาเซียน? เกี่ยวอะไรกับเรา?

12 ข้อเสนอเพื่อการเตรียมพร้อมระดับบุคคล
 ทำความเข้าใจประชาคมอาเซียนให้ถูกต้อง  เปิดใจรับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน  ปรับตัวในเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสาร  Thailand is the only country in Southeast Asia, which never came under colonial control.  อย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ต้องเปิดสมองเพื่อรับรู้ ข่าวสาร  การไม่พัฒนาตนเอง = การเดินถอยหลัง

13 ข้อเสนอเพื่อการเตรียมพร้อมระดับองค์กร
สร้างพันธมิตร สร้างความร่วมมือในและนอก อาเซียน เพราะสินค้า (อาหาร) บริการ และคนสามารถโยกย้ายได้ เสรีขึ้น จาก ASEAN + 3  ASEAN + 6 …. ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ด้านการเงินการคลัง ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตเปลี่ยน ประชาคมอาเซียน ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ

14 ซักถาม – อภิปราย

15 ขอบคุณครับ Terima kasih


ดาวน์โหลด ppt AEC กับระบบหลักประกันสุขภาพไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google