งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชมรมใบยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 กิจกรรมชมรมภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรมชมรมภาคเรียนที่ ๑

3 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

4 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
อาจารย์วชิรพันธ์ พัฒนโชติ

5 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ชมรมได้จัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานมีความรู้เกี่ยวกับพอลิเมอร์ 3.เพื่อให้สมาชิกชมรม บุคลากร นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้น 4.เพื่อจัดหารายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณในการทำกิจกรรมของชมรม 5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

6 หลักการและเหตุผล เนื่องจากในวันที่ 17 – 20 สิงหาคม พ.ศ ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ดังนั้นทางชมรมใบยางคณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโดยร่วมกับทางภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สร้างกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์และได้จัดให้มีการสาธิตการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีพอลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ และเป็นเวทีให้สมาชิกในชมรม บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางชมรมได้จัดขึ้น

7 กิจกรรมที่จัดในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
สาธิตและจำหน่ายพวงกุญแจพลาสติก สาธิตและจำหน่ายสายข้อมือยาง สาธิตและจำหน่ายหน้ากาก สาธิตการทำลูกโป่ง สาธิตและจำหน่ายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ การจัดนิทรรศการ

8 ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สมาชิกชมรมใบยาง คณะวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป

9 ปัญหาในการดำเนินโครงการ
งบประมาณไม่เพียงพอ มีผู้มาชมกิจกรรมมากมายทำให้มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่คับแคบ ทำให้จัดกิจกรรมได้ไม่สะดวก

10 ข้อเสนอแนะ ขอเพิ่มงบประมาณ หาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพิ่ม
ทำผลิตภัณฑ์ให้มีมากเพียงพอ โดยมีการจัดทำไว้ก่อน

11 วันเวลาและสถานที่ที่จัดกิจกรรม
วันที่ 17 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เวลา – น. สถานที่ที่จัดกิจกรรม ห้อง วท.108 และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการยาง

12 ภาพการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

13 กิจกรรมภาคเรียนที่ ๒

14 โครงการใบยางสัญจร ครั้งที่ ๒
โรงเรียนหน่ำฮั่ววิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา

15 วันเวลาและสถานที่ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 08.00 – 17.00 น.
เวลา – น. โรงเรียนหน่ำฮั่ววิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

16 กิจกรรมในโครงการใบยางสัญจร
สาธิตการทำตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ สาธิตการทำพวงกุญแจพีวีซี สาธิตการทำตุ๊กตายาง สาธิตการเคลือบโลหะ สาธิตการทำลูกโป่ง กิจกรรมเข้าจังหวะและเกมส์ต่าง ๆ

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธิตสิ่งต่าง ๆ ที่ชมรมได้จัดขึ้น เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาเห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ และเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ต่อไป ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ อันจะส่งผลให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

18 ขั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนการเสนอโครงการผ่านสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการ สำรวจโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google