งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อดีตบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคต ตัวแปรอะไรที่จำกัดหรือรักษา ความต่อเนื่องของแนวโน้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อดีตบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคต ตัวแปรอะไรที่จำกัดหรือรักษา ความต่อเนื่องของแนวโน้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อดีตบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคต ตัวแปรอะไรที่จำกัดหรือรักษา ความต่อเนื่องของแนวโน้ม

2 โครงงานติดตามแนวโน้ม  คุณจะสวมบทบาทเป็นนักสถิติเพื่อ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติในช่วงเวลาหนึ่งในหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง  ใช้อดีตทำนายอนาคต  บูรณาการคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยี

3 ขั้นที่ 1 – ทบทวนความคาดหวัง ของโครงงาน  คุณจะจัดทำ : – สไลด์เกี่ยวกับแนวโน้มและนัยสำคัญที่เป็นไปได้ โดย ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ทาง สถิติ และทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือ – จดหมายข่าวพร้อมบทความสั้น ๆ และกราฟที่ เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นไปได้ และนัยสำคัญของ แนวโน้ม หรือ –wiki เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ รวมทั้งนัยสำคัญและ ผลกระทบ  ทบทวนรูบริกโครงงาน และตารางตรวจสอบและ การประเมินตนเองขณะที่ทำงาน  การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าจะจัดขึ้น สัปดาห์หน้า

4 ขั้นที่ 2 – เลือกหัวข้อ  เลือกหัวข้อที่คุณและเพื่อนร่วมงาน สนใจ  ตัวอย่าง : อัตราการเป็นมะเร็ง การ เปลี่ยนแปลงของประชากร เงินเดือน ผู้เล่นเบสบอล  นำเสนอหัวข้อที่เป็นไป ได้สามหัวข้อ และเราจะ เลือกเพื่อไม่ให้ซ้ำกับ กลุ่มอื่น

5 ขั้นที่ 3 – วิจัยหัวข้อที่จะทำ  ใช้อินเทอร์เน็ต และห้องสมุด เพื่อทำวิจัย  ต้องใช้ข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี

6 ขั้นที่ – ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์  ใช้เครื่องคิดเลข ที่แสดงกราฟ – หาสมการสำหรับเส้นโค้งที่ดี ที่สุด ( สมการถดถอยเชิงเส้น – หาค่าสหสัมประสิทธิ์  การใช้สมการ ทำนายอย่าง น้อยห้าปี

7 ขั้นที่ 5 – นัยยะของอนาคต  ขณะนี้เราได้ทำการทำนายอนาคต โดยใช้ สมการ ระดมสมองหาความเป็นไปได้  แนวโน้มส่งผลกระทบต่อทางเลือกของ มนุษย์ได้อย่างไร  คุณภาพชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรในอนาคต – ทางสังคม – ทางสภาพแวดล้อม – ทางเศรษฐกิจ – ทางการเมือง – ทางการแพทย์

8 ขั้นที่ 1 – 5 จะต้องเสร็จ สมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มลง มือใช้คอมพิวเตอร์ เริ่ม จากวันจันทร์ที่ 15 มีนาคมนี้

9 ขั้นที่ 6 – กราฟแสดงข้อมูล  ใช้ตารางทำการพร้อมสามคอลัมน์ : – คอลัมน์ที่ 1 = ปี – คอลัมน์ที่ 2 = ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ – คอลัมน์ที่ 3 = ข้อมูล ถ้าต้องใช้สูตร ( ที่ เหมาะสมที่สุด )  จัดทำกราฟของตารางทำการ สร้าง กราฟ “XY Scatter”  ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ( คะแนน ) – สูตรการคำนวณ ( ที่เหมาะสมที่สุด )

10 ขั้นที่ 7 – สร้างงานนำเสนอและสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือ wiki  ครอบคลุมประเด็นต่อนี้ : – ข้อมูลจากงานวิจัย – การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ – กราฟ Excel แสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ VS. ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด – การอภิปรายเรื่องนัยสำคัญของอนาคต – ภาพ / กราฟิก / เสียงที่สนับสนุนเนื้อหา – คัดเลือกแหล่งอินเทอร์เน็ตเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม – แหล่งอ้างอิง  การประเมินตนเองพร้อมตารางตรวจสอบและ รูบริก

11 ขั้นที่ 8 – นำเสนอโครงงานต่อชั้น เรียน  เอกสารที่เป็นอิเล็คทรอนิคส์ให้จัดส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 19 นี้  คุณและเพื่อนสนิทจะนำเสนอทั้งหมด กับชั้นเรียน ภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม  ใช้เวลาในงานนำเสนอเพียง 5 นาที


ดาวน์โหลด ppt อดีตบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคต ตัวแปรอะไรที่จำกัดหรือรักษา ความต่อเนื่องของแนวโน้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google