งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ตัวชี้วัดที่ 18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
เกณฑ์การประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ครบ 30 ข้อ

3 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
1.สถานที่และบริเวณ 1.บริเวณโดยรอบสะอาดและปลอดภัย 2.มีขอบเขตบริเวณโดยรอบโรงเรียน เช่นรั้ว แนวต้นไม้ ฯลฯ 3.มีการจัดระเบียบการจราจรทางเข้า –ออก 4.สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ในสนามจัดเป็นสัดส่วนและปลอดภัย 5.มีบริเวณสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นระเบียบสวยงาม

4 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2.อาคารเรียน 6.สะอาด แข็งแรงและมีความปลอดภัย 7.จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ เหมาะสมและสวยงาม

5 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3.ห้องเรียน / ห้องสมุด 8.สะอาดเป็นระเบียบ 9.มีการระบายอากาศดีและมีแสงสว่างเพียงพอ 10.ขนาดของวัสดุ อุปกรณ์เช่น โต๊ะ เก้าอี้ มีขนาดเหมะสมกับนักเรียนเพียงพอและสภาพดี

6 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4.ห้องพยาบาล 11.จัดเป็นสัดส่วน อุปกรณ์ของใช้สะอาดสภาพดี 12.มียาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดเก็บเป็นระเบียบ มีป้ายบอกชื่อยาชัดเจนและยาไม่หมดอายุ

7 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4.ห้องพยาบาล(ต่อ) 13.ในห้องหรือบริเวณใกล้เคียงมีที่ล้างมือและทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ 14.สำหรับโรงเรียนสหศึกษามีแยกเตียงพักสำหรับชาย-หญิง

8 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
5.น้ำดื่ม/น้ำใช้ 15.มีน้ำดื่ม /น้ำใช้สะอาด และมีปริมาณเพียงพอ 16.ที่เก็บน้ำดื่มสะอาดมีฝาปิด มีก๊อกสำหรับเปิด 17.มีภาชนะดื่มน้ำประจำตัว/ ไม่ใช้ร่วมกัน หรือเป็นน้ำดื่มแบบน้ำพุ

9 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
6.ห้องส้วม 18.พื้นสุขภัณฑ์สะอาด สภาพดี ไม่มีกลิ่นเหม็น 19.บริเวณใกล้เคียงมีที่ล้างมือ สะอาด สภาพดี 20.มีห้องส้วมแยกชาย-หญิงพร้อมมีป้ายหรือเครื่องหมายบอกให้ชัดเจน

10 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
6.ห้องส้วม(ต่อ) 21.พื้นและหัวส้วม ทำด้วยวัสดุทำความสะอาดง่าย 22.มีสบู่ล้างมือ 23.มีห้องส้วมหญิงหรือบริเวณใกล้เคียงมีถังขยะมีฝาปิด 24.มีห้องส้วมเพียงพอตามมาตรฐาน

11 มาตรฐานจำนวนห้องส้วม ที่ปัสสาวะอ่างล้างมือ สำหรับโรงเรียน
ห้องส้วม(ที่/ คน) ที่ปัสสาวะ(ที่/คน) อ่างล้างมือ(ที่/คน) ประถมศึกษา ชาย 1/60 หญิง 1/ 30 ชาย 1/ 30 ชาย-หญิง 1/50 มัธยมศึกษา ชาย 1/90 หญิง1/ 50

12 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
7.การกำจัดขยะ /น้ำเสีย/พาหะนำโรค 25.มีที่รองรับขยะถูกหลักสุขาภิบาล เพียงพอไม่มีขยะในบริเวณโรงเรียน 26.มีท่อ / รางระบายน้ำ สภาพดี ไม่อุดตัน 27.มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม เช่นบ่อดักไขมัน หลุมซึมหรือระบบท่อซึม

13 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
7.การกำจัดขยะ /น้ำเสีย/พาหะนำโรค( ต่อ) 28.มีการควบคุมกำจัดแมลงสัตว์พาหะนำโรค

14 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
8.การป้องกันความปลอดภัย 29.มีระบบป้องกัน / อุปกรณ์ช่วยในการดับไฟ และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่เสมอ

15 สถานที่เตรียมปรุงมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีสภาพดี
ความเหมาะสมถังเคมีดับเพลิง -ชนิด A เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไป เช่นไม้ ผ้า กระดาษ ยาง -ชนิดB เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ เช่น ก๊าซ และน้ำมันประเภทต่างๆ -ชนิด C เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า -ชนิด D เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆที่ติดไฟ (มีการตรวจสอบอายุการใช้งานทุก 6 เดือน)

16 มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
9.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 30.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

17 ฝ่าฝืนไม่มีป้ายปรับ สองพันบาท
ป้ายเขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนไม่มีป้ายปรับ สองพันบาท

18 ขอได้รับคำถาม สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google