งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คน Man ผู้บริหาร บุคลากรของทุกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คน Man ผู้บริหาร บุคลากรของทุกระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คน Man ผู้บริหาร บุคลากรของทุกระดับ

2 วิธีการ Method วิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่ม ทั้งองค์กร
เรื่องที่พัฒนา (เช่น สมรรถนะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)กับวิธีที่ใช้พัฒนา วิธีการส่งเสริม สนับสนุน วิธีวัด ประเมินผล กำกับ ติดตาม ดูแล

3 องค์กร Organization วิสัยทัศน์ HRD
โครงสร้างที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ ค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาและเรียนรู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริม สนับสนุนกลไกการพัฒนาบุคลากร

4 เครื่องมือ โครงสร้างพื้นฐาน Material
ระบบ e-learning การวัดประเมินผลผ่านเครือข่าย ห้องKM ศูนย์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

5 Merit and Moral รางวัลตอบแทนผู้พัฒนาและเรียนรู้
การพัฒนาที่เสมอภาคทุกกลุ่ม ทุกระดับ

6 งบประมาณ Budget งบประมาณสนับสนุน แหล่งเงินทุนต่างๆ

7 ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.เน้นการพัฒนาที่ตอบรับเท่าทันกับกระแสการ เปลี่ยนแปลง ระบบราชการในฐานะเป็นกลไกสำคัญของ การพัฒนาประเทศ พึงมีส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้เป็นผู้เปิดตนรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้อย่างชาญฉลาด

8 2. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง พลิกผันสิ่งที่เรียนรู้ สู่การทำงานสนองเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรได้โดยเร็ว

9 การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตั้งอยู่บนหลัก 6 ประการ
3. สนับสนุนหลักการของการบริหารและ การปกครองบ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตั้งอยู่บนหลัก 6 ประการ * หลักนิติธรรม * หลักการมีส่วนร่วม * หลักคุณธรรม * หลักความรับผิดชอบ * หลักความโปร่งใส * หลักความคุ้มค่า

10 กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาต้องมี เป้าหมาย มีความหมาย ยืนยันถึงความได้ผล
กระบวนการพัฒนาต้องบ่งถึงความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญที่ยั่งยืน ปลดปล่อยพลังศักยภาพของบุคคลอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาต้องมี เป้าหมาย มีความหมาย ยืนยันถึงความได้ผล ความคุ้มค่า

11 4. ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ จัดตั้งหน่วยงาน และเครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ ให้ข้าราชการ มีทักษะวิธีการของการเรียนรู้ และการคิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาส มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ถ่ายโอนประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับงานอันมีค่า

12 5. ปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา/การฝึกอบรม
ต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ได้ง่าย อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง อาทิ การเรียนทางไกล e-learning, web-based learning ผ่านระบบinternet, videoconference


ดาวน์โหลด ppt คน Man ผู้บริหาร บุคลากรของทุกระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google