งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูล

2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
1 ตรวจสอบข้อมูล - ความครบถ้วน - ความถูกต้อง 2. เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์คำนวณด้วยเครื่องคิดเลข - วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3. การเตรียมข้อมูลก่อนการคำนวณ

3 4. การเลือกสถิติให้เหมาะสม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 4. การเลือกสถิติให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ ต้องคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

4 1. NOMINAL DATA จำแนกกลุ่มหรือประเภท
4.1 ชนิดของข้อมูล 1. NOMINAL DATA จำแนกกลุ่มหรือประเภท 2. ORDINAL DATA จำแนกกลุ่ม เรียงอันดับ ช่วงความแตกต่างแต่ละช่วงไม่เท่ากัน 3. INTERVAL DATA จำแนกกลุ่ม เรียงอันดับ ช่วงความแตกต่าง แต่ละช่วงเท่ากัน ศูนย์สมมติ 4. RATIO DATA จำแนกกลุ่ม เรียงอันดับ ช่วงความแตกต่าง แต่ละช่วงเท่ากัน ศูนย์แท้

5 4.2 วัตถุประสงค์การวิจัย/การออกแบบการวิจัย
- เพื่อบรรยาย ศึกษาความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ 4.3 จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล - กลุ่มเดียว 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4.4 ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติแต่ละตัว

6 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google