งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของชุดฝึกอบรม/การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของชุดฝึกอบรม/การเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของชุดฝึกอบรม/การเรียนรู้

2 ผลการวิเคราะห์ผลงานประเภท “ชุดฝึก” “ชุดการเรียนรู้” ที่ผ่านการประเมิน ระดับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : พบว่า
1. นำเสนอปัญหาการเรียน การสอนชัดเจน เป็นวิทยาศาสตร์ 2. มีกรอบความคิดในการสร้างพัฒนา 3. กระบวนการสร้างและพัฒนาถูกหลักวิชาการ สร้างพัฒนา - หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล - การนำไปทดลองใช้ - การสรุปผล สรุปองค์ความร้

3 1. การนำเสนอปัญหา *ปัญหามีนัยสำคัญเป็นวิทยาศาสตร์ “นร. ร้อยละ 10 อ่านหนังสือไม่ออก”

4 2. กรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนา
2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดฝึกอบรม “ชุดการ เรียนรู้/ฝึกอบรม เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง” กรอบแนวคิดที่ควรนำมาใช้ Constructiusm ( Piaget ) Self Directed Learning (Richard Boytasiz)

5 2. กรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนา
2.2 กรอบแนวคิดเชิงเนื้อหาของชุดฝึกอบรม “การสร้างชุดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ” “กรอบแนวคิด SIPPA”

6 2. กรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนา
2.3 จุดมุ่งหมาย 2.4 โครงสร้างของชุดฝึกอบรม 2.5 กระบวนการฝึกอบรม/แนวการฝึกอบรม 2.6 ระยะเวลาที่ใช้ 2.7 การวัดการประเมิน

7 3. การหาประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของชุดฝึก
IOC Reliability การสร้างแบบทดสอบ การ Try out -การหาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล E1/E2 , C.V. 4. การวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของชุดฝึกอบรม/การเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google