งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา
หรือ รายวิชาคริสต์ศาสนา

2 หลักการและเหตุผล ในการจัดทำ

3 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคาทอลิก
กำหนดให้สถานศึกษา(โรงเรียน)เป็นสนามแพร่ธรรม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ และ พ.ศ.๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ได้เปิดกว้าง ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติ ความสำคัญของศาสนา ศาสดา หลักธรรม ฯลฯ ของศาสนาอื่นๆ ได้

4 จึงเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนคาทอลิก จะได้เผยแผ่จิตตารมณ์
กว่า 30 ปีแล้วที่โรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑล ราชบุรีไม่ได้จัดการเรียนการสอน “คริสต์ศาสนา” อย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนคาทอลิก จะได้เผยแผ่จิตตารมณ์ ของพระคริสต์

5 ฯลฯ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
หนังสือ ชุดการสอน หนังสือเรียน คู่มือครู ฯลฯ เพื่อการจัดการเรียนการสอน

6 หลักสูตร “คริสต์ศาสนา” จึงถูกจัดทำขึ้น
เพื่อช่วยให้สถานศึกษา/โรงเรียนคาทอลิก ได้เป็นสนามแพร่ธรรมอย่างแท้จริง (ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคาทอลิก)

7 เพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกได้มีหนังสือเรียน คู่มือครู
วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกได้มีหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่ออุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ “คริสต์ศาสนา” ครบทุกชั้นปี : ป.1 – ม.6 ให้การจัดการเรียนการสอน “คริสตศาสนา” ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ ครบวงจร และแบ่งเบาภาระครูผู้สอน

8 ให้นักเรียนทุกคนที่มาเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
ได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้รู้จักและสัมผัสถึงความรัก และความพระฤทธานุภาพของพระเจ้า... เพื่อเมื่อเวลาที่เขาพึ่งใครไม่ได้ ...จะได้ระลึกถึงและหันกลับมาพึ่งพระเจ้า... เราเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้ครูหว่าน จะเกิดผลเท่าไรขึ้นอยู่กับพระเจ้า

9 แบ่งออกเป็น 12 ชั้นปี แต่ละชั้นปีประกอบด้วย
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 12 ชั้นปี แต่ละชั้นปีประกอบด้วย 1.หนังสือสาระการเรียนรู้ 2.คู่มือการจัดการเรียนรู้ 3.สื่อ-อุปกรณ์การสอน :CD เพลงและVCD/DVD

10 CD เพลงประกอบบทเรียน

11 หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา 12 เล่ม
ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถม 1 - 3

12 หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา 12 เล่ม
ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถม 4 - 6

13 หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา 12 เล่ม
ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยม 1 - 3

14 หนังสือสาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา 12 เล่ม
ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยม 4 - 6

15 คู่มือการจัดการเรียนรู้คริสต์ศาสนา 12 เล่ม

16 เนื้อหาสาระในแต่ละชั้นปีมีโครงสร้างหรือลำดับเหมือนกัน ดังนี้
โครงสร้างรายวิชา เนื้อหาสาระในแต่ละชั้นปีมีโครงสร้างหรือลำดับเหมือนกัน ดังนี้ หน่วยที่ 1 ประวัติศาสนา หน่วยที่ 2 ประวัติศาสดา – อัครสาวก หน่วยที่ 3 หลักธรรมคำสอน หน่วยที่ 4 หลักปฏิบัติ หน่วยที่ 5 พิธีกรรม หน่วยที่ 6 การภาวนา หน่วยที่ 7 บุคคลตัวอย่าง

17 เนื้อหาสาระในแต่ละหน่วยเพิ่มขึ้นหรือผันแปรไป
ตามลำดับ มัธยมปลายและอาชีวะมีหน่วยเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องลำดับความเป็นมาของพระศาสนจักรอดีต - ปัจจุบัน และในประเทศไทย กำหนดเวลาเรียน การวัดประเมินผล แจ้งให้ทราบในแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละหน่วยแล้ว

18 สิ่งที่จะจัดทำเพิ่มเติม
- คำอธิบายรายวิชา - โครงสร้างรายวิชา ตามหลักการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


ดาวน์โหลด ppt สาระการเรียนรู้คริสต์ศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google