งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 18 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 18 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 18 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

2 จุดเด่น Area of Excellence ยึดโยง ภูมิ-สังคม-อาชีพ “ กลัดกระดุมเม็ดแรก ” ประทีป (๑๖ ก.ค. ๕๐)

3 กรอบคิด การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร โดยมืออาชีพ Total Quality with Continuous Improvement by Quality People ประทีป (๓๐ ก.ค. ๕๐)

4 » ทุนมนุษย์ (Human Capital) » เทคโนโลยี (Technology) » นวัตกรรม (Innovation) » ภาคีพันธมิตร (Partnership) องค์กรที่เจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน ต้องบริหารจัดการให้เกิด “ความลงตัวพอดี” ตลอดเวลา ๑๓ ธ.ค. ๕๐

5 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา... » จิตใจ (มีคุณธรรม) (มีคุณธรรม) » ปัญญา (มีสมรรถนะอาชีพ) (มีสมรรถนะอาชีพ) » ร่างกาย (สุขภาพดี) (สุขภาพดี) ทุนมนุษย์ ๑๖ ส.ค. ๕๑

6 มืออาชีพ เป้าหมาย.. ชัดเจน ท้าทาย เป้าหมาย.. ชัดเจน ท้าทาย จินตนาการ.. กว้างไกลไร้ขอบเขต จินตนาการ.. กว้างไกลไร้ขอบเขต หลักคิด.. ถูกต้อง หลักคิด.. ถูกต้อง หลักวิชา.. เหมาะสม รู้จริงรู้รอบ หลักวิชา.. เหมาะสม รู้จริงรู้รอบ หลักปฏิบัติ.. ง่ายๆ ให้ผลดี หลักปฏิบัติ.. ง่ายๆ ให้ผลดี ๑๓ ธ.ค. ๕๐

7 “จุดคอขวด” การพัฒนา “คน” ในภาพรวม ประทีป (๗ ม.ค. ๕๐) 1. คนทำไม่ได้คิด คนคิดไม่ได้ทำ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ 2. ใช้วิธีสั่งให้ทำ สอนให้จำ บอกให้เชื่อ คิดไม่เป็น ทำไม่เป็น พึ่งตนเองไม่ได้ คิดไม่เป็น ทำไม่เป็น พึ่งตนเองไม่ได้ 3. ขาดเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน ขับเคลื่อนอย่างไร้ทิศทางและขาดพลัง ขับเคลื่อนอย่างไร้ทิศทางและขาดพลัง 4. คิดแยกส่วน (เหตุเดียว ผลเดียว) ไม่ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่ติดตามมา ไม่ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่ติดตามมา

8 “คิดทะลุ” (Think Through) 1. ประสิทธิผล (Effectiveness) - เป้าหมาย (ธง) มีตัวเลขและกำหนดเวลาบรรลุ หลักคิด : “เร็ว ช้า หนัก เบา” (ความจำเป็น) หลักคิด : “เร็ว ช้า หนัก เบา” (ความจำเป็น) “ทำน้อย ได้มาก” (ประโยชน์) “เริ่มจากสิ่งที่มั่นใจว่าทำได้” 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) - เลือก “เส้นทาง” ที่คุ้มค่าที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย หลักคิด :“หนึ่งเป้าหมาย ไปได้หลายเส้นทาง” หลักคิด :“หนึ่งเป้าหมาย ไปได้หลายเส้นทาง” - กำหนด “จุด” ที่ต้องจัดการเป็นพิเศษ (จุดคอขวด) หลักคิด :“เร็ว ช้า หนัก เบา” หลักคิด :“เร็ว ช้า หนัก เบา” “ทำน้อย ได้มาก” “จัดการได้อย่างน้อย 80%” - ใช้ “วิธีการ” ที่คุ้มค่าที่สุดในการจัดการจุดคอขวด หลักคิด : “เร็ว ถูก ดี” (วัดที่ผลลัพธ์) หลักคิด : “เร็ว ถูก ดี” (วัดที่ผลลัพธ์) “บาง เบา สั้น” กว่านี้ได้หรือไม่? ๑๖ ส.ค. ๕๑

9 วิธีขจัด ‘จุดคอขวด’ มีไม่มี “จุดคอขวด” มี 4 ประเภท รู้ไม่รู้ สาเหตุของ ‘จุดคอขวด’ ? ท้า ทาย ? ความรู้ ? ? เทคโนโลยี ? ? ทักษะ ? ? อุปกรณ์ ? “ทางเลือก” ประทีป (๑๒ ก.พ. ๕๐) “หาสาเหตุ” IIIIV III

10 M O 1 O 2 O 2 LoA / S A1 A2 A3 CP 1 “เป้าใหญ่” CP - ใช้หลักคิด “หนึ่งเป้าหมาย ไปได้หลายเส้นทาง” ต้องวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม อย่างรอบด้าน (360 องศา) แล้วเลือก “เส้นทาง” ที่ “คุ้มค่า” ที่สุด จากนั้นกำหนด “CP” ในเส้นทางดังกล่าว - ไม่เอาหลายประเด็นมารวมไว้ใน “CP” เดียวกัน ประเด็นต้องชัดเจน ไม่มีตัวเลขกำกับ แต่วัดผลได้ เพราะต้องนำไปใช้ในการกำหนด “O” ในขั้นตอนการวางแผนต่อไป - เลือก 4 “CP” เฉพาะประเภท I & II โดยใช้หลักคิด “เร็ว ช้า หนัก เบา” “ทำน้อย ได้มาก” และ “จัดการได้อย่างน้อย 80%” O - ตั้งจาก “CP” มี “ตัวเลข” & “กำหนดเวลาบรรลุ” LoA = List of Actions (5 Why), A = Action, S = Strategy P - Project มี 2 ประเภท คือ (1) โครงการเพื่อขยายผล (E project) พัฒนาจาก “CP” ประเภทที่ I & II และ (2) โครงการวิจัยและพัฒนา (R&D project) ซึ่งตั้ง “โจทย์” จาก “CP” ประเภทที่ IV & III ตามลำดับ P-project O 3 O 3 ๑๖ ส.ค. ๕๑ MOPP M : Mission O : Objective P : Policy P P : Project CP : Critical Point O 4 O 4 CP 2 CP 3 CP 4 M - ยึดความจำเป็น เช่น นโยบาย ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ ฯลฯ และประโยชน์ที่จะได้เกิดขึ้น เป็น “ตัวตั้ง” โดยใช้หลักคิด “เร็ว ช้า หนัก เบา” และ “ทำน้อย ได้มาก” - วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมอย่างรอบด้าน (360 องศา) รวมทั้งศักยภาพของทีมงาน องค์กร ภาคีพันธมิตร และ เครือข่ายความร่วมมือ แล้วกำหนด “M” ที่มั่นใจว่าทำได้ - ต้องมีตัวเลข และกำหนดเวลาบรรลุที่ชัดเจน และท้าทาย “เป้าย่อย”

11 เป้าหมายของการวิจัย การวิจัยความรู้เทคโนโลยี / นวัตกรรม เพื่อพัฒนา... - หลักสูตร - การตลาด - การเรียน - โลจิสติกส์ การสอน - คุณภาพ - สื่อ - ประสิทธิภาพ - ทรัพยากร - ต้นทุน ธรรมชาติ - ผลิตภัณฑ์ - สิ่งแวดล้อม - การบริการ - คุณธรรม - ฯลฯ ใช้ “CP” ประเภท III & IV เป็น “ โจทย์ R & D” ๘ พ.ค. ๕๐

12 M3M4 M1M2 Area of Excellence Geo- Socio- Career ประทีป (๑๐ ก.ย. ๕๐)

13 วางแผน 2 ระดับ ระดับวิทยาลัย (“ระดับบน”) Top down - M1, M2, M3 & M4 - 4 Matrix Teams (ทีมผสม) *คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา *ทุก Matrix Team มีทุกฝ่าย ระดับแผนกวิชา/วิชาพื้นฐาน (“ระดับล่าง”) Bottom Up - ทีมคณะวิชา/ทีมวิชาพื้นฐาน (DM) - Functional Teams (ทีมหน้าที่) - เตรียมความพร้อมทีมงาน - “สะสมชัยชนะ” ๑๖ ส.ค. ๕๑

14 Roadmap วิทยาลัย … M / DM ปี 2552-2554 0 1 ปี 23 3 เดือน 6 9 ๑๖ ส.ค. ๕๑ Fix - it center, ชมรม วิชาชีพ ? ใช้ MOPP วางแผนกลยุทธ์ ? ผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน 18 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google