งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ วัน พุธ ที่ ๓๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ วัน พุธ ที่ ๓๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ วัน พุธ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม

2 2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 3 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓. ๓๐ น.

4 4 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุม ครั้งที่แล้ว

5 โดย... นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย บริหาร ทั่วไป ฝ่าย บริหาร ทั่วไป

6  นับแต่มีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านร่าง พรบ. นิรโทษ กรรม เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทาง การเมืองของประชาชน ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยี่มาของสมาชิกวุฒิสภา ขัดต่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ ๒๕๕๐...... ซึ่ง สถานการณ์การเมืองมีความเสียงและล่อแหลมต่อความมั่นคง ภายในและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงให้ส่วนราชการ ดำเนินการดังนี้  ๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ น้อมนำแนวทาง พระราชดำรับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ  ๒. สร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบข้อเท็จงจริหลักการ ปกครองของประเทศตามรัฐธรรมนูญการปกครองของ ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ๓. ให้ติดตามพฤติกรรม / ความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่ม มวลชนทุกกลุ่ม แนวโน้มการใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย ให้ ส่วนราชการวางแผนป้องกันมิให้เกิดเหตุดังกล่าว รวมถึงควบคุม ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง  ๔. ให้พิจารณาหาแนวทางในการป้องปรามและยุติการเข้า เผชิญหน้า / ปะทะกันระหว่างกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่าง ( รายละเอียดดังเอกสารแจกที่ประชุม )

7  ด้วย จังหวัดนครพนม มี นโยบายในการรณรงค์ ทำบุญตักบาตรข้าว เหนียวเนื่องในเทศกาล วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา โดย แต่งกายด้วยชุดผ้า พื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่า เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีแบบ ดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป จึงประชาสัมพันธ์การ แต่งกายงามในการเข้า วัดหรืองานพิธีทางพุทธ ศาสนาเพื่อเป็น แบบอย่างต่อไป

8  ด้วย กรมปศุสัตว์ จัดทำเสื้อจำหน่าย เพื่อหารายได้เข้า กองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร ในราคา ตัวละ ๓๐๐ บาท สนใจสั่งซื้อพร้อม ชำระเงินได้ที่ฝ่าย บริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม

9 ขอบคุณ ครับ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗ วัน พุธ ที่ ๓๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google