งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปี การศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปี การศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปี การศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า รายละเอียดการรับสมัคร www.dent.chula.ac.th/Link/Course.htm หรือ www.grad.chula.ac.thรายละเอียดการรับสมัคร

2 เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชาบรรยาย สัมมนา และการปฏิบัติทาง คลินิก เกี่ยวกับความรู้ทาง รังสีวิทยาและสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องเช่น เวชศาสตร์ช่อง ปาก ทันตพยาธิวิทยา ทันตก รรมบดเคี้ยว ทันตกรรมราก เทียม เป็นต้น เพื่อใช้ในการ วินิจฉัยพยาธิสภาพต่างๆ ของ ช่องปากและใบหน้า

3 จุดเด่นของหลักสูตร การเรียนการสอนแบบ ผสมผสานระหว่างผู้สอนเป็น ศูนย์กลางและผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง นิสิตได้รับความรู้ ทางรังสีวิทยาจากการแนะนำ ของอาจารย์ผู้สอน แล้วทำ การสืบค้นความรู้ที่นิสิต ต้องการต่อไป นิสิตได้ฝึก ปฏิบัติในคลินิกรังสีวิทยากับ ผู้ป่วยและกรณีศึกษาในแฟ้ม ประวัติผู้ป่วย ซึ่งเป็นการ เพิ่มพูนทักษะ ทางภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ได้ฝึกประดิษฐ์ เครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนสำหรับ งานทางรังสีวิทยา

4 จุดเด่นของหลักสูตร ภาควิชามีประสบการณ์ในการ จัดการเรียนการสอนมา ยาวนานกว่าสถาบันอื่นๆ ใน ประเทศไทย และจำนวนผู้เข้า ศึกษามีจำนวนมากกว่าสถาบัน อื่น คณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมี ประสบการณ์ในศาสตร์ของตน มีศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับ ของสังคม มีปริมาณและความ หลากหลายของผู้ป่วยมาก มี เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ ทันสมัย

5 ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารังสีวิทยา รศ. ทพ. ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ โทร. 0-2218-8778, 0-2218-8780 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารังสีวิทยา รศ. ทพ. ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ โทร. 0-2218-8778, 0-2218-8780 เป็นที่ปรึกษาทางรังสีวิทยาช่องปาก และใบหน้าแก่ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ เป็นผู้สอนและเผยแพร่ความรู้ทางรังสี วิทยาช่องปากและใบหน้า มีแนวทางในการประดิษฐ์เครื่องมือที่ ไม่ซับซ้อนทางรังสีวิทยา

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและ ใบหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรมหาบัณฑิต ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์

7 เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยรายวิชาบรรยาย สัมมนา และการปฏิบัติทางคลินิก เกี่ยวกับ ความรู้ทางรังสีวิทยาและสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตพยาธิวิทยา ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม เป็นต้น เพื่อใช้ใน การวินิจฉัยพยาธิสภาพต่างๆ ของช่อง ปากและใบหน้า รวมทั้งรายวิชา วิทยานิพนธ์ที่เป็นการทำวิจัยเพื่อหา องค์ความรู้ใหม่ทางรังสีวิทยาช่องปาก และใบหน้า

8 จุดเด่นของหลักสูตร นิสิตได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีทางรังสีวิทยาช่อง ปากและใบหน้า รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานใน คลินิกรังสีวิทยา โดยใช้รูปแบบของการบูรณา การความรู้สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ มี โอกาสคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบด้วยวิธี ทางการวิจัย ภาควิชามีประสบการณ์ในการ จัดการเรียนการสอนมายาวนานกว่าสถาบันอื่น ในประเทศไทย และจำนวนผู้เข้าศึกษามี จำนวนมากกว่าสถาบันอื่น คณาจารย์มีคุณวุฒิสูงและมีประสบการณ์ใน ศาสตร์ของตนมีศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับของ สังคม มีปริมาณและความหลากหลายของผู้ป่วยมาก มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่ทันสมัย

9 ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เป็นที่ปรึกษาทางรังสีวิทยาช่องปากและ ใบหน้าแก่ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ เป็นผู้สอนและเผยแพร่ความรู้ทางรังสีวิทยา ช่องปากและใบหน้า ทำการวิจัยหาองค์ความรู้ใหม่ทางรังสีวิทยา ช่องปากและใบหน้า และร่วมกับการวิจัย สาขาอื่นๆ ได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารังสีวิทยา รศ. ทพ. ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ โทร. 0-2218-8778, 0-2218-8780 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชารังสีวิทยา รศ. ทพ. ดร. สุนทรา พันธ์มีเกียรติ โทร. 0-2218-8778, 0-2218-8780


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัคร ปี การศึกษา 2551 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google