งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย
แผนกวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชื่อโครงการ “ เส้นทางสู่นักขายตรงมืออาชีพ” ลักษณะโครงการ แผนกวิชาการตลาด คัดเลือกบริษัทเข้าร่วมโครงการ โดยให้นักเรียนบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อดำเนินการในรูปแบบองค์กรธุรกิจ โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมและจำหน่าย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 - เป้าหมายโครงการ - นักขายตรงมืออาชีพ

3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง
บูรณาการแบบข้ามรายวิชา ในรายวิชาดังนี้ 1. วิชาการขายตรง เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เรื่อง แผนการตลาดการขายตรง (อ.นพรัตน์ สุตา)

4 2. วิชาการขาย เรื่อง การวางแผนการขาย เรื่อง เทคนิคการขาย เรื่อง แนวคิดทางการตลาด เรื่อง การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย (อ.อุไรวรรณ คำดี)

5 3. วิชา การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
เรื่อง หลักการจัดการ/โครงสร้างองค์กร เรื่อง การหาแหล่งเงินทุน เรื่อง เอกสารทางธุรกิจ (อ.ดาวรุ่ง ไข่ท่า)

6 4. วิชา การบัญชีเบื้องต้น
เรื่อง งบกำไร ขาดทุน (อ.วรรณพร ชูสกุลพัฒนา)

7 5. วิชา การจัดแสดงสินค้า
เรื่อง การวางผังสินค้า (อ.นาฎยา อมรพันธางค์)

8 6. วิชา บุคลิกภาพนักขาย เรื่อง บุคลิกภาพภายนอก/ภายใน (อ.สุวนา เชี่ยววานิช)

9 7. วิชาการส่งเสริมการขาย
เรื่อง รูปแบบและประเภทการส่งเสริมการขาย (อ.นาฎยา อมรพันธางค์)

10 8. วิชา ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
เรื่อง หลักการพูด (อ.นัยรัตน์ กล้าวิเศษ)

11 9. วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Exel ( อ.นุจรีย์ แก้วเพียร)

12 สรุป รูปแบบโครงการ เป็นการบูรณาการแบบข้ามราย วิชา (Transdisciplinary) ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหา แต่ละวิชาตั้งแต่ชั้น ปวช.1 ถึงชั้น ปวช. 3 โดยใน ปีการศึกษาสุดท้าย จะจัดในรูปแบบโครงการวิชาชีพ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ในลักษณะธุรกิจจำลอง.....


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google