งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒. แผนอาชีวเวชศาสตร์ใน ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒. แผนอาชีวเวชศาสตร์ใน ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๒. แผนอาชีวเวชศาสตร์ใน ทร.
๒.๑ แผนงานอาชีวอนามัย ๒.๑.๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานกำลังพลสายแพทย์ใน ทร.งป.๕๔ ๒.๒ แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒.๒.๒ โครงการผลิตเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพื่อใช้เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นสารเคมีหน่วยงานพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

2 วันที่/สถานที่/งบประมาณ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงานระดับหัวหน้างานกำลังพลสายแพทย์ใน ทร.งป.๕๔ ผลการดำเนินโครงการ วันที่/สถานที่/งบประมาณ กิจกรรม (activity) ผลผลิต (out put) ๑. วันที่ ๒๙ มี.ค. - ๑ เม.ย.๕๔ ๒. สถานที่ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี ๓. งป. ๓๓๓,๔๙๐ บาท - ค่าตอบแทน ๓๐,๔๐๐ บาท - ค่าใช้สอย ๒๙๖,๘๕๐ บาท - ค่าวัสดุ ๖,๒๔๐ บาท ๑. อบรมความรู้เรื่องการดำเนินการค้นหาความเสี่ยงและวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (JSA) ๒. ฝึกปฏิบัติการค้นหาความเสี่ยงและวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ๓. ทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการสัมมนา เครือข่ายเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจำนวน ๓๖ นาย มีความรู้และทักษะในการค้นหาความเสี่ยงและวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) ผ่าเกณฑ์การประเมิน ๙๔.๔๐ % (ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๙๐%)

3 หัวหน้ากลุ่มแผนอาชีวเวชศาสตร์กล่าวรายงาน ผอ.กกป.พร. เปิดการสัมมนา
ภาพกิจกรรม หัวหน้ากลุ่มแผนอาชีวเวชศาสตร์กล่าวรายงาน ผอ.กกป.พร. เปิดการสัมมนา

4 ทีมวิทยากร

5 ผู้เข้าร่วมสัมมนา

6 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

7 สรุป สิ่งที่ต้องดำเนินการเมื่อกลับไปที่หน่วยงาน
สรุป สิ่งที่ต้องดำเนินการเมื่อกลับไปที่หน่วยงาน

8 วันที่/สถานที่/งบประมาณ
โครงการผลิตเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพื่อใช้เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นสารเคมีหน่วยงานพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ผลการดำเนินโครงการ วันที่/สถานที่/งบประมาณ กิจกรรม (activity) ผลผลิต (out put) ๑. วันที่ ๑๑ ส.ค.๕๔ (๐๘๐๐-๑๖๐๐) ๒. สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ๓. งป. ๑๕,๖๑๘ บาท - ค่าตอบแทน ๕,๔๐๐ บาท - ค่าใช้สอย ๕,๕๐๐ บาท - ค่าวัสดุ ๔,๗๑๘ บาท ๑. อบรมความรู้เรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค ๒. ฝึกทักษะการใช้เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นสารเคมีชนิดอัดลม ๓. ทดสอบความรู้และทักษะ ก่อน - หลังการอบรม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลของหน่วย ทร. พื้นที่ กทม.และปริมณฑลจำนวน ๕๐ คน มีความรู้และทักษะในการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคโดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นสารเคมีชนิดอัดลมผ่านเกณฑ์ การประเมิน ๙๗ % (ตัวชี้วัดความสำเร็จ ๙๐%)

9 ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
ภาพกิจกรรม ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

10 วิทยากรจาก บริษัทพินนาเคิล

11 อบรมความรู้

12 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน

13 ฝึกทักษะการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน


ดาวน์โหลด ppt ๒. แผนอาชีวเวชศาสตร์ใน ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google