งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นท.หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นท.หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นท.หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ
แนวทางการขออนุมัติการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย และการเบิกจ่ายเงิน นท.หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ

2 ตามแนวทางการจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป
ตามแนวทางการจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป.๕๔ ได้จัดสรรงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ให้แก่ พร. จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ .- บาท ตามอนุมัติ พร. ท้ายบันทึกคณะกรรมการการจัดการความรู้ พร. ที่ ๒/๕๔ ลง ๑๗ ก.พ.๕๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ และการจัดสรรงบประมาณของ พร. ประจำปี งป.๕๔ จัดสรรงบประมาณ ให้ นขต.พร. และหน่วยแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๖,๐๐๐ .- บาท ตามขนาดของหน่วย

3 แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วย
ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ดำเนินการตามแผน ฯ ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของหน่วย

4 การขออนุมัติแผน/โครงการจัดการความรู้ของหน่วย
คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วย จัดทำแผน/โครงการการจัดการ ความรู้ของหน่วย ควรมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรม ห้วง เวลาที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร/ผู้ดำเนินการ งบประมาณ เป็นต้น ทำบันทึกเสนอขออนุมัติแผนฯ ต่อหัวหน้าหน่วย เอกสารแนบบันทึกเสนอขออนุมัติแผนฯ คือ สำเนาบันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้ พร. ที่ ๒/๕๔ ลง ๑๗ ก.พ.๕๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้และการจัดสรรงบประมาณของ พร. ประจำปี งป.๕๔

5 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนฯ
ทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน โดยขอให้ เสนอ พร. โดยตรง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.๕๔ เอกสารแนบ - สำเนาบันทึกคณะกรรมการการจัดการความรู้ พร. ที่ ๒/๕๔ ลง ๑๗ ก.พ.๕๔ ฯ - สำเนาบันทึกขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของหน่วย - หลักฐานการเบิกเงิน

6 หลักฐานประกอบการเบิกเงิน
ตารางเวลาการประชุม/ การอภิปราย/การบรรยาย ประกอบด้วย รายละเอียดสำคัญ ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม วิทยากร ผู้ดำเนินการ ที่ชัดเจน เบิกค่าตอบแทนวิทยากร : ใบสำคัญรับเงิน (กง.๒) , ใบเซ็นชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เบิกค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน : ใบสำคัญรับเงิน (กง.๒) , ใบเซ็นชื่อ ผู้เข่าร่วมกิจกรรม กรณีจัดครึ่งวัน เบิกค่าอาหารว่างได้ ๑ มื้อ งดเบิกค่าอาหารกลางวัน เบิกค่าพิธีเปิด-ปิด : ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)

7 การเบิกค่าวัสดุหรือจ้างเหมาบริการ
หากหน่วยต้องการเบิกค่าวัสดุและจ้างเหมาบริการ จะต้องทำ บันทึกเสนอเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เสนอ พร. ในโอกาส แรก เอกสารแนบ - สำเนาบันทึกคณะกรรมการการจัดการความรู้ พร. ที่ ๒/๕๔ ลง ๑๗ ก.พ.๕๔ ฯ - สำเนาบันทึกขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของหน่วย - ใบเสนอราคา


ดาวน์โหลด ppt นท.หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google