งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นนโยบายต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดให้มี การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ด้านกำลังพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นนโยบายต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดให้มี การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ด้านกำลังพล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นนโยบายต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดให้มี การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ด้านกำลังพล

3 นโยบายด้านกำลังพล พัฒนาระบบการเรียนรู้ในองค์กรให้กำลังพล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าถึงองค์ความรู้และความสามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายในการดำเนินการตามนโยบาย กำลังพลมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง ทั่วถึง และมีความสะดวก ในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆขององค์กร ตลอดจนสามารถนำความรู้ ไปใช้ในการพัฒนางานได้ โดยใช้ระบบ สารสนเทศฯ สนับสนุนการจัดการ มีหน่วยงาน รับผิดชอบที่ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt เป็นนโยบายต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดให้มี การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ ด้านกำลังพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google