งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแล ผู้สูงอายุ. ประชากร 60 ปี ≥ 10% หรือ 65 ปี ≥ 7% ประเทศ ก้าวสู่ สังคม ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแล ผู้สูงอายุ. ประชากร 60 ปี ≥ 10% หรือ 65 ปี ≥ 7% ประเทศ ก้าวสู่ สังคม ผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแล ผู้สูงอายุ

2 ประชากร 60 ปี ≥ 10% หรือ 65 ปี ≥ 7% ประเทศ ก้าวสู่ สังคม ผู้สูงอายุ

3 65 ปีขึ้นไป 7 - 13.9 % เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 14 - 19.9 % ≥ 20 % เข้าสู่สังคมผู้ สูงวัย อย่างสมบรูณ์ สังคมผู้สูงวัย ระดับสุดยอด สังคมผู้สูงวัย

4 ทวีปอเมริกา แคนาดา 14 % อเมริกา 13 % ยุโรป สวีเดน 18 % ฝรั่งเศส 16 % อังกฤษ 16% เอเชียญี่ปุ่น 23 % เกาหลีใต้ 13% จีน 9 % อาเซียนไทย 9.77 % สิงคโปร์ 9 % เวียดนาม 7 % อินโดนีเซีย 6 % มาเลเซีย, พม่า 5 % เขมร, ลาว 4 % บรูไน, ติมอร์ 3 % 65 ปี ขึ้นไป

5

6

7 อัตราเกื้อหนุนคน 56 ปีขึ้นไป (15- 64 ปี ) ไทยอาเซียน ปี 2556 1 : 7 ปี 2563 1 : 5 ปี 2573 1 : 3 ปี 2583 1 : 2 1 : 10 1 : 8 1 : 5 1 : 4

8 - สุขภาพ - มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า - มีรายได้ - สภาพแวดล้อมดี - มีผู้ดูแล - ความสุข - ฌาปนกิจ คุณภาพ ชีวิตผู้สูงวัย

9 1. สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 2. ฟันดี 20 ซี่ 3. รอบเอวหญิง 80 ซม. ชาย 90 ซม. 4. ทำภารกิจประจำวันได้เอง 5. ออกกำลังกาย 3 วัน ต่อ สัปดาห์ มาตรฐาน สุขภาพผู้สูงอายุ

10 1. มีศิล มีธรรม 2. ทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 3. สั่งสมความดีงาน ศักดิ์ศรี - คุณค่า

11 SURVIVAL RATIO= รายได้ ≥ 1… อยู่รอด รายจ่าย WEALTH RATIO= รายได้จากสินทรัพย์ ≥ 1… อิสรภาพทางการเงิน รายจ่าย มีรายได้ เงินออม A ค่าใช้จ่าย B ระยะเวลา 80 ปี 60 ปี 40 ปี

12 บ้าน วัด โรงพยาบาล ราชการ เอกชน สภาพแวด ล้อม

13 ความ สุข ทายาท มรดก MON EY HEA LTH HAPPIN ESS TIM E

14 - Living will - Palli a tive Care (End of life) - ADVANCED CARE PLANNING ณาปนกิจ

15 รัฐธรรมนูญ พ. ร. บ. ผู้สูงอายุ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ การดูแล ผู้สูงอายุ P RPx P รุก รับ ชุม ชน รพ. GO LO NGO PO


ดาวน์โหลด ppt การดูแล ผู้สูงอายุ. ประชากร 60 ปี ≥ 10% หรือ 65 ปี ≥ 7% ประเทศ ก้าวสู่ สังคม ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google