งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังชุมชนสู่การฟื้นฟู Community Resilience for Community Recovery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังชุมชนสู่การฟื้นฟู Community Resilience for Community Recovery"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังชุมชนสู่การฟื้นฟู Community Resilience for Community Recovery
พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 17 พฤศจิกายน 2554 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

2 Amporn Benjaponpitak, MD
Community Resilience Hope Connectednes Calmness Safety Collective Efficacy 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
Hope Connectednes Calmness Safety Collective Efficacy 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
Victims Helpers การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน Hope Connectednes Calmness Safety Collective Efficacy 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

5 ประเมินความเข้มแข็งทางใจ
รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหายชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต. สำรวจชุมชน ประเมินความเข้มแข็งทางใจ RQ-6 50% + 20-50% 20%- อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน 50% + 20-50% 20% แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

6 กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต.
รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหายชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต. สำรวจชุมชน ประเมินความเข้มแข็งทางใจ 50% + 20-50% 20% อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

7 ข้อเสนอเพื่อการฟื้นฟูชุมชนจากปัญหาอุทกภัย 2554
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ซ่อมแซม สร้าง-เสริม จังหวัด อำเภอ ตำบล ศูนย์เยียวยาตำบล

8 ข้อเสนอเพื่อการฟื้นฟูชุมชนจากปัญหาอุทกภัย 2554
สื่อสาร กรมต่างๆ –สป. ซ่อมแซม สร้าง-เสริม CEOs จังหวัด Supervisors อำเภอ ตำบล ศูนย์เยียวยาตำบล

9 แผนงาน- ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการฟื้นฟู : ชุมชนมีส่วนร่วม
คณะกรรมการ: อปท. – ประธาน ผอ.รพ.สต. เลขา อสม. อาสาอื่นๆ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครู วัยรุ่น ฯลฯ ศยต. แผนงาน- ผู้รับผิดชอบ การสำรวจ ประเมินชุมชน 4 หมวด การวางแผนงาน เป้าหมาย การติดตาม การรายงาน การจัดหาแหล่งสนับสนุนฯลฯ ดำเนินการฟื้นฟู : ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ร่วมดำเนินกิจกรรม ชุมชน : อสม. โรงเรียน ผู้นำศาสนา สถานประกอบการ สถานศึกษา วัยรุ่น ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กรอบเวลาและการประเมินผล 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

10 กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต.
รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหายชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต. สำรวจชุมชน 10 ตัวชี้วัด ประเมินพลังชุมชน 50% + 20-50% 20% หมู่บ้านที่มีกิจกรรมชุมชนเพื่อการฟื้นฟู แนวทางสร้างพลังชุมชน เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน: อสม. โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

11 กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต.
รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหายชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต. สำรวจชุมชน ประเมินพลังชุมชน 50% + 20-50% 20% หมู่บ้านที่มีกิจกรรมชุมชนเพื่อการฟื้นฟู ดำเนินการฟื้นฟู : สร้าง/สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟู เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน: อสม. โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน แนวทางสร้างพลังชุมชน 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

12 ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม 15 พย.2554
ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม 15 พย.2554 ศูนย์เยียวยาฟื้นฟูตำบล การเตรียม appropriate technology : simple คณะกรรมการเดิมใน รพ.สต.หรือคณะกก.เฉพาะชุดใหม่ ความยืดหยุ่นของบทบาทตำแหน่งกรรมการ ให้พื้นที่ยืดหยุ่นต่อการดำเนินงานและตัวชี้วัด Guideline สำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ(ให้ achieveสุขภาวะที่ดี ดูแลโรคระบาดและปัญหาสำคัญ) 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

13 Amporn Benjaponpitak, MD
Goal & Output Guideline สำหรับ ศยต. 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

14 ขอขอบคุณผู้ร่วมให้ข้อคิดเห็น
กลุ่มทีปรึกษา ผอ.กองสุขภาพจิตสังคม ผอ. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 3,4, 9 บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผอ. รพ. พระศรีมหาโพธิ์ อรทัย จงเขตการ งานสุขภาพจิต สสจ.อุทัยธานี นันทวัน นักวิชาการ สสจ.อ่างทอง นักวิชาการ สสจ. สมุทรสาคร 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

15 Amporn Benjaponpitak, MD
สุขภาพจิต ไม่เกิดโรคสำคัญ ระบบดำเนินตามปกติ สาธารณูปโภค 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

16 กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต.
รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหายชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต. สำรวจชุมชน 10 ตัวชี้วัด ประเมินความเข้มแข็งทางใจ 50% + 20-50% 20% อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

17 กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต.
รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหายชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต. สำรวจชุมชน ประเมินความเข้มแข็งทางใจ 50% + 20-50% 20% อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

18 วิทยุชุมชน เคเบิลท้องถิ่น
ความรู้สุขภาพจิต การประเมินและดูแลตนเอง วิทยุชุมชน เคเบิลท้องถิ่น สื่อสาร ศูนย์เยียวยาตำบล ซ่อมแซม สร้างเสริม ค้นหาด้วยแบบคัดกรอง BS4, ST5, DS8/9Q ดูแลช่วยเหลือ ให้การปรึกษา รักษา ส่งต่อ ติดตาม เวทีประชาคม กลุ่มช่วยเหลือกันเอง สถานศึกษา สถานประกอบการ

19 สสจ. ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต จัดอบรมชี้แจงบทบาทหน้าที่ ศยต.แก่บุคลากรจาก ศยต.ใน รพ.สต. พัฒนาฐานข้อมูลและวิชาการสนับสนุน สสจ. ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต จัดอบรมชี้แจงบทบาทในการร่วมซ่อมแซม สร้างเสริมและสื่อสารแก่ อสม. รวบรวมรายงานข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมของ ศยต.

20 ขอขอบคุณผู้ร่วมให้ข้อคิดเห็น
กลุ่มทีปรึกษา ผอ.กองสุขภาพจิตสังคม ผอ. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 3,4, 9 บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผอ. รพ. พระศรีมหาโพธิ์ อรทัย จงเขตการ งานสุขภาพจิต สสจ.อุทัยธานี นันทวัน นักวิชาการ สสจ.อ่างทอง นักวิชาการ สสจ. สมุทรสาคร 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

21 กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต.
รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหายชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต. สำรวจชุมชน ประเมินความเข้มแข็งทางใจ 50% + 20-50% 20% อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน 50% + 20-50% 20% แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD

22 กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต.
รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหายชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ ศยต. สำรวจชุมชน ประเมินความเข้มแข็งทางใจ อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 04/04/60 Amporn Benjaponpitak, MD


ดาวน์โหลด ppt พลังชุมชนสู่การฟื้นฟู Community Resilience for Community Recovery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google