งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยาย เรื่อง “งานสารบรรณ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยาย เรื่อง “งานสารบรรณ”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยาย เรื่อง “งานสารบรรณ”

2 การบริหารเอกสาร ชนิดของหนังสือราชการ การรับและการส่งหนังสือ
ว่าด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ แบ่งเป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้ ชนิดของหนังสือราชการ การรับและการส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และทำลายหนังสือ 1. 2. 3. END

3 1. ชนิดของหนังสือราชการ แบ่งเป็น 6 แบบ
1. ชนิดของหนังสือราชการ แบ่งเป็น 6 แบบ 1.1 หนังสือภายใน 1.2 หนังสือภายนอก 1.3 หนังสือประทับตรา 1.4 หนังสือสั่งการ 1.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ 1.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน ในราชการ

4 - หนังสือจากฝ่าย / กลุ่มงาน - หนังสือจากสำนักงานฯ
หนังสือภายใน มี 2 ประเภท - หนังสือจากฝ่าย / กลุ่มงาน - หนังสือจากสำนักงานฯ ดูรายละเอียด ตัวอย่าง

5 ตัวอย่าง หนังสือราชการแบบทุกขั้นตอน
หนังสือภายนอก มี 3 แบบ - หนังสือภายนอกในนามสำนักงานฯ - หนังสือภายนอกในนามกรมสุขภาพจิต - หนังสือภายนอกในนามคณะกรรมการฯ ตัวอย่าง หนังสือราชการแบบทุกขั้นตอน

6 หนังสือสั่งการ มี 3 แบบ - คำสั่ง - ระเบียบ - ข้อบังคับ

7 หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 แบบ
หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 แบบ - ประกาศ - แถลงการณ์ - ข่าว

8 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 3 แบบ
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 3 แบบ - หนังสือรับรอง - รายงานการประชุม - บันทึก - หนังสืออื่น

9 2. การรับและการส่งหนังสือ ดังต่อไปนี้
2. การรับและการส่งหนังสือ ดังต่อไปนี้ 2.1 การรับหนังสือ (หนังสือรับ) 2.2 การส่งหนังสือ (หนังสือส่ง)

10 การเก็บรักษา การยืม และทำลายหนังสือ
3.1 การเก็บรักษา (เก็บระหว่างปฏิบัติ เก็บเมื่อปฏิบัติ เสร็จแล้วเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ อายุการเก็บ การจัดส่งหนังสือให้กรมศิลปากรการรักษาหนังสือ) 3.2 การยืม 3.3 การทำลาย End


ดาวน์โหลด ppt การบรรยาย เรื่อง “งานสารบรรณ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google