งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547
การวิเคราะห์เลขหมู่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 การจัดหมู่ 1 (การวิเคราะห์เลขหมู่ 1) : classification I
เป็นวิชาหลัก เรียนแล้วทำให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ดังนี้ สาขาวิชาการต่างๆ ทุกสาขาในโลก ความสามารถของมนุษย์ที่เรียนรู้วิธีการจัดการวัสดุห้องสมุด (หนังสือ) เน้น เนื้อหา มากกว่ารูปร่าง หรือ สีสรรของวัสดุ ระบบการจัดหมู่ของหนังสือ วิธีการจัดหมู่ - การกำหนดเลขหมู่ การเป็นบรรณารักษ์ที่มีความสามารถในการจัดหมู่ ความสัมพันธ์ของวิชาการจัดหมู่กับงานอื่นๆ ของห้องสมุด

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
แบ่งกลุ่มนักศึกษา ศึกษาหมวดใหญ่ของระบบเลขหมู่ ทศนิยมของ ดิวอี้ - oral report ประวัติของ Melvil Dewey แต่ละกลุ่มค้นคว้าบทความใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการจัดหมู่หนังสือ - สรุปบทความละ 1 หน้า แต่ละคนศึกษาระบบเลขหมู่ทศนิยมของดิวอี้จากหนังสือคู่มือ - library.uru.ac.th (Dewey link:020) แบบฝึกหัดการจัดหมู่ จากสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ Internet ในรูปของประโยค คนละ กระดาษ A4

4 นักศึกษาแต่ละคน ควร มีความรู้เพิ่มรักการอ่านและค้นคว้า
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาแต่ละคน ควร เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 5 อ สายกลาง

5 ทรัพยากรการเรียนรู้ Google.com books 020 วารสาร บทความ
Dewey link ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร Interesting link Book on line fulltext

6 ลักษณะของห้องสมุด สมัยใหม่ (living library)
การบริการวัสดุตีพิมพ์ การบริการวัสดุไม่ตีพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุ ลักษณะของห้องสมุด สมัยใหม่ (living library) การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายเลขานุการสำนักวิทยบริการ

8 ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ มีภาระกิจงาน คือ
งานคัดเลือกตัววัสดุห้องสมุด งานจัดซื้อวัสดุห้องสมุด งานซ่อม - สร้างหนังสือ - วารสาร งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานฐานข้อมูลวัสดุห้องสมุด งานเตรียมวัสดุออกให้บริการ

9 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
กำหนดเลขหมู่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ กำหนดหัวเรื่อง งานทำรายการ

10 ความสามารถในการวิเคราะห์เลขหมู่
ศึกษาทฤษฎี การจัดหมู่ ศึกษาคู่มือการจัดหมู่ อ่านสรุปให้ได้เนื้อหาหลัก

11 เนื้อหาหลักประเด็นสำคัญ กำหนดเลขหมู่กับตัวหนังสือ
ขั้นตอน หนังสือ อ่าน / วิเคราะห์ / สรุป เนื้อหาหลักประเด็นสำคัญ คู่มือเลขหมู่ บริการ กำหนดเลขหมู่กับตัวหนังสือ คัดเลือกเลขหมู่ ที่ตรงกับเนื้อหา

12 หนังสือ เนื้อหาเหมือนกัน ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาใดจะมีเลขหมู่เดียวกัน
เนื้อหาเหมือนกัน ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาใดจะมีเลขหมู่เดียวกัน หนังสือ เนื้อหาใกล้เคียงกัน จะมีเลขหมู่ใกล้เคียงกัน เนื้อหาที่ต่างกัน จะมีเลขหมู่ห่างกัน

13 ทฤษฎีที่โลกยึดถือในการจัดหมู่หนังสือ โดยยึดเนื้อหาเป็นหลักมีมากกว่า 10 ระบบ
ศึกษา รายละเอียดจาก (การจัดหมู่ 1 / การวิเคราะห์เลขหมู่ 1) Book on line

14 เลขหมู่ที่นิยม และมีชื่อเสียงคือ
ระบบเลขทศนิยมของดิวอี้ Dewey Decimal Classification DDC. / D.C.

15 ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
D.C. แบ่งความรู้ของโลกออกเป็น หมวดใหญ่ 10 วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ปรัชญา วรรณคดี เบ็ดเตล็ด ศิลปบันเทิง นันทนาการ เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ ศาสนา

16 แทนหมวดใหญ่ของความรู้
D.C. ใช้เลขอารบิค แทนหมวดใหญ่ของความรู้ 000 เบ็ดเตล็ด / สารานุกรม / วารสาร 100 ปรัชญา 200 ศาสนา 300 สังคมศาสตร์ 400 ภาษาศาสตร์ 500 วิทยาศาสตร์ 600 เทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 700 ศิลปะ การบันเทิง นันทนาการ 800 วรรณคดี 900 ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์

17 นักศึกษา อภิปรายเนื้อหาของสาขา วิชาย่อยในแต่ละหมวดใหญ่

18 วิธีการกระจายตัวเลขของระบบดิวอี้
000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 378.1 378.2 378.3 378.34 หมวดใหญ่ หมวด หมู่ หมู่ย่อย

19 310 320 330 340 350 360 370 380 390 300 หมวด หมวดใหญ่

20 371 372 373 374 375 376 377 378 379 370 หมู่ หมวด

21 373.1 373.2 373.3 373.9 373.5 373 หมู่ย่อย หมู่

22 จากเลขหมู่ย่อย เพื่อให้เนื้อหาเจาะจง / เฉพาะ สามารถใช้เลขตาราง (tables) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ตารางมาต่อท้าย เลขหมู่ย่อย เช่น 373 การศึกษาขั้นมัธยม = (-593) = ประเทศไทย (ตารางที่ 2) 373 + (-593) = = การศึกษาขั้นมัธยม

23 วิธีการจัดหมู่ หรือการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือ
วิธีการจัดหมู่ หรือการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือ อ่านตัวเล่มของหนังสือ คำนำ / สารบัญ / เนื้อหาบางตอนแบบ Skim Reading คือ What / where / why / where / when สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญ ของหนังสือ เลือกตัวเลขหมู่ DC ที่ตรงกับเนื้อหาหลักของหนังสือ กำหนดเลขหมู่ต่อตัวหนังสือเล่มนั้น ๆ ทำรายการ งานเทคนิคตัวเล่ม บริการผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google