งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดย อาจารย์เจนศักดิ์ คชนิล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบโอน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สำเร็จการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย(สายวิทย์) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าทางช่างอุตสาหกรรม - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทางด้านก่อสร้าง สามารถเทียบโอนได้ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

3 หลักการเทียบโอน หน่วยกิต หน่วยกิต ของรายวิชาที่เทียบโอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบโอน หลักการเทียบโอน หน่วยกิต หน่วยกิต ของรายวิชาที่เทียบโอน เกรด /C/ค ของรายวิชาที่เทียบโอน คำอธิบายรายวิชา ต้องเหมือนกับรายวิชาที่เทียบโอน % หมายเหตุ - Transcript ที่จบต้องไม่เกิน 10 ปี - ถ้าเกิน ต้องใช้วิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเทียบโอน รายวิชาที่เทียบโอนได้ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษานั้นๆ

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเทียบโอน

6 วิชาเลือกเสรีสามารถเทียบโอนได้ 2 วิชา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบโอน วิชาเลือกเสรีสามารถเทียบโอนได้ 2 วิชา หน่วยกิต หน่วยกิต ของรายวิชาที่เทียบโอน เกรด /C/ค ของรายวิชาที่เทียบโอน วิชาอะไรก็ได้

7 หลักฐานที่ใช้ (วิชาในหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบโอน หลักฐานที่ใช้ (วิชาในหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี) Transcript แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชา (ขอที่ กบ.ศ.) เอกสารคำอธิบายรายวิชา ของเดิม และ วิชาที่จะเทียบโอน

8 ขั้นตอน (วิชาในหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเทียบโอน ขั้นตอน (วิชาในหลักสูตร/วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี) นักศึกษารวบรวมเอกสารหลักฐาน กบ.ศ.รับเอกสารหลักฐานพิจารณาและส่งต่อ ไม่ผ่าน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องพิจารณาเอกสารหลักฐาน ผ่าน กบ.ศ. รับเอกสารหลักฐานคืน จบ ประกาศผล


ดาวน์โหลด ppt “การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google