งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

2 E-Mail (Electronic Mail) จดหมายอิเลคทรอนิกส์ คืออะไร
คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Address เป็นหลักในการรับส่ง

3 E-mail (Electronic mail)
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งจะต้อง รู้ที่อยู่ของผู้รับ ( Address) โปรแกรมที่ใช้ ในการรับ-ส่งจดหมาย อิเลคทรอนิคส์ เช่น Eudora, Pine, Netscape Mail, Microsoft Explorer และอื่น ๆ

4

5 Electronic mail e-mail address ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ (User name) @
ชื่อโดเมน (Domain name) name เช่น

6 รูปแบบของ E-mail address
การส่งอีเมล์ ต้องรู้ที่อยู่ของผู้รับว่าจะส่งไปที่ชื่อไหน เรียกว่า "ตู้จดหมาย" หรือ mailbox มีรูปแบบคือ (เมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้รับใช้) ตัวอย่าง

7 ชนิดของการรับส่ง E-mail
รับส่งโดยใช้โปรแกรม โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น

8 การทำงานของ การทำงานของ มีลักษณะคล้ายกับระบบไปรษณีย์ปกติ กล่าวคือในระบบไปรษณีย์ปกติมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับส่งจดหมายคือเป็นบรุษไปรษณีย์ ถ้าเป็นในอินเตอร์เน็ตสิ่งที่ทำหน้าที่คอยรับส่งจดหมายคือบรรดาคอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็น Server (คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์) ดังนั้นถ้าท่านต้องการใช้ สิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือไปสมัครเป็นสมาชิกหรือไปทำการลงทะเบียนกับอีเมลล์เซิร์ฟเวอร์ จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้

9 การรับ-ส่ง E-mail ผู้ส่ง:น.ศ. student1@yahoo.com ผู้รับ:student2

10 วิธีการใช้งานทั่วไป

11 วิธีการใช้งานทั่วไป TO - หมายถึง ชื่อ Email สำหรับผู้รับ
FROM - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้ส่ง SUBJECT - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของจดหมาย CC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง BCC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ

12 เทคนิคการใส่ชื่อ Email
ปกติชื่อ ประกอบด้วย เป็นต้น แต่เราสามารถใส่ชื่อของเราเพิ่มเข้าไปได้ด้วย ดังตัวอย่าง Somsri การส่ง พร้อมกันหลายคน เราสามารถส่งโดยใช้ช่อง CC ได้ หรือถ้าต้องการส่งในช่อง TO หลายคน เราสามารถใส่เครื่องหมายคอมม่า "," แยกระหว่าง ได้

13 Free e-mail Hotmail  www.hotmail.com Yahoo Mail  www.yahoo.com
Free คือ อีเมล ที่สามารถสมัครได้ฟรีตาม web mail ต่างๆ เช่น Hotmail  Yahoo Mail  Thai Mail 

14 อื่นๆ การคัดลอกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต
การบันทึกหน้าเว็บเพจจากอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google