งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : เว็บไซต์สำนักวิทย บริการ สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : เว็บไซต์สำนักวิทย บริการ สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : เว็บไซต์สำนักวิทย บริการ สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

2 INTERNET SOCIETY BORDERLESS WORLD DIGITAL WORLD

3 ภาครั ฐ e-government e-commerce e-industry e-education e-society ประชา ชน

4 E- educati on Library Information Centers School Net Links Educational Websites

5 Library ใน Digital World ข้อ เสนอ แ นะ SERVICE อะไรบ้าง ? http://library.ri u.ac.th

6 Http://library.r iu.ac.th

7 ฐานข้อมูลใน หลวง

8 ฐานข้อมูลพระ ราโชวาท

9 งานวิจัย

10 ฐานข้อมูล ท้องถิ่น

11 ฐานข้อมูล บุคลากร

12 ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์

13 ฐานข้อมูลวัสดุ ห้องสมุด

14 ฐานข้อมูลรัฐประศาสน ศาสตร์

15 บทความทาง วิชาการ

16 ฐานข้อมูล สารบัญ

17 ฐานข้อมูล รูปภาพ

18 ฐานข้อมูลตำรา ออนไลน์

19 ฐานข้อมูลวารสาร ออนไลน์

20 ฐานข้อมูล ต่างประเทศ OCLC

21 Dewey Link

22 ลิงค์ที่น่าสนใจ

23 ฐานข้อมูลวัสดุ ใหม่

24 ฐานข้อมูลสมุด เยี่ยมชม

25 ฐานข้อมูลวิทย นิวส์

26 ฐานข้อมูลรัฐประศาสน ศาสตร์นิวส์

27 กิจก รรม ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ศึกษา Website ของ หอสมุดมหาวิทยาลัย ไทย และ ต่างประเทศนำข้อมูลที่ ได้มาแสดงที่หน้าชั้น เรียน

28 ศูนย์สารนิเทศ (Information Center) แหล่งเก็บและให้บริการข้อมูล (Information) เฉพาะสาขาวิชาต่อ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยเน้นสารสนเทศที่ลึกซึ้ง ใหม่ ทันสมัย และมีจำนวนมากเพียงพอ เน้นเนื้อหาที่เป็นสาระมาก ตัวเอกสาร อาทิ เช่น ฐานข้อมูลทั้งในรูปของ Abstract หรือ Fulltext ปัจจุบันมีการใช้ Computer และ เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต ทำให้สารสนเทศ อยู่แค่ปลายนิ้วของผู้ที่ต้องการข่าวสาร ผู้ที่มีอาชีพสารสนเทศ มีหน้าที่ แนะนำแหล่งสารสนเทศที่ทันสมัย ติดตาม จัดหาฐานข้อมูล การใช้ Search Engine รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

29 Writen Report แต่ละกลุ่ม 1. ค้นคว้าความเป็นมาของการเรียนการ สอนวิชา บรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย 2. ค้นคว้าศึกษาภารกิจของสมาคมวิชาชีพ ทางบรรณารักษศาสตร์ ของไทย 3. ค้นคว้ารางวัลที่มอบให้แก่การดำเนินการ ห้องสมุด หรือการอ่าน ในโลก อย่างน้อย 3 รางวัล 4. ต้องการ Website เกี่ยวกับสถิติของ ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา หรือหอสมุดแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : เว็บไซต์สำนักวิทย บริการ สถาบันราชภัฏ อุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ ศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google