งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 ยุคของมนุษยชาติ ยุคโบราณ ( Ancient Age )
ยุคเกษตรกรรม ( Agriculture Age ) ยุคอุตสาหกรรม ( Industrial Age) ยุคของมนุษยชาติ ยุคสารสนเทศ ( Information Age ) ยุคเทคโนโลยีชีวภาพ ( Biotechnology Age ) ยุคนาโน ( Nano Age ) ยุค...?

3 ยุคสารสนเทศ = Information Age
โลกไร้พรมแดน (Borderless World) หรือ Globalization เครือข่ายดาวเทียม - เครือข่ายไฟเบอร์ออฟติกส์ โทรทัศน์ ( 24 ชั่วโมง) โทรศัพท์ ( 24 ชั่วโมง) อินเทอร์เน็ต ( 24 ชั่วโมง) คอมพิวเตอร์ (Computer) ครุภัณฑ์ ใช้ digital e – film remote / TV / DVD mobile phone อุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ ฯลฯ

4 Digital World สารสนเทศ (Information) มีความสำคัญ
กีฬา การสื่อสาร เศรษฐกิจ การศึกษา การค้า วิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รูปแบบการเรียนรู้ เปลี่ยนจากอดีต (University, Library, Museum) สารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต ถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างชาติ - การลอกเลียนแบบ มีการใช้คอมพิวเตอร์ - และโปรแกรมต่างๆ ในระบบงานสำนักงาน สารสนเทศอยู่ในมือของผู้แสวงหา ขยัน และมีแผนพัฒนาตน - ครอบครัว

5 ข้อมูล (Data) ความสัมพันธ์ ของ ห้องสมุด และ สารสนเทศ และนักศึกษา
ความสัมพันธ์ ของ ห้องสมุด และ สารสนเทศ และนักศึกษา หนังสือ Library = Knowledge management วารสาร ข้อมูล (Data) หนังสือพิมพ์ Information สารสนเทศ วีดิทัศน์ ดีวีดี / ซีวีดี USERS รายการจากโทรทัศน์ Better living Knowledge อินเทอร์เน็ต Knowledge - based society (สังคมฐานความรู้) wisdom Apply

6 เหตุใดเราต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge - based society)
สถิติมีคนไทยอ่านหนังสือเพียง 33 บรรทัดต่อปี (เวียดนาม 3-5 หน้าต่อปี ญี่ปุ่น 3-4 เล่ม) อำเภอในสังคมไทยมีสถานบันเทิงเป็นร้อยพันแห่งแต่มีห้องสมุด แห่ง เด็กไทย % เที่ยวในสถานบันเทิง สัปดาห์ เด็กไทย % ไม่เข้าวัด ไม่ตักบาตร ไม่ใช้เวลาว่างกับครอบครัว เด็กไทย 60% ชอบเข้าห้าง ดูหนัง กินฟาสฟู้ด มีมือถือ ชอบ Chat - Net - Games

7 นำไปสู่สังคมไทยที่ อ่อนแอและ ช่วยตัวเองไม่ได้ เพราะขาดคนที่มีปัญญา ทั้งหมด

8 ข้อคิด : นักศึกษาต้องตระหนักว่าตนอยู่ในยุคใดของโลก
ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสารสนเทศ อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษา เพื่อสื่อสาร ภาษาไทย มีอักษร ตัว ภาษาอังกฤษมี ตัว ภาษาคอมพิวเตอร์ ตัว ( 0 และ 1 ) ภาษาดีเอ็นเอ ตัว ( A T C G ) ( รหัสพันธุกรรม ) 80% ของสารสนเทศ คือ ภาษาอังกฤษ

9 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ แต่ความรู้สำคัญของโลก ขณะนี้ถูกบรรจุไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้าน การศึกษา วิชาการ ความรู้ทั่วไป การเมือง การปกครอง กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว เกษตร เศรษฐกิจ การค้าพาณิชย์ อุตสาหกรรม สุขภาพ การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ การแพทย์

10 ส่วนของประเทศไทย รัฐบาลประกาศเมื่อปี 2545 โดยใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้าน
E - Government กรม กระทรวง E - Commerce Banking การค้าขาย E - Society Otop , Health E - Industry Industries E - Education School - University Library - Museum

11 URU ฐานข้อมูล ตำรา ฐานข้อมูลบทความจากวารสาร
ฐานข้อมูล ตำรา ฐานข้อมูลบทความจากวารสาร ฐานข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลดิวอี้ลิงค์ URU ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ ฐานข้อมูลห้องสมุดของโลก ฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ Neppo


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google