งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ และการจัดรูปแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ และการจัดรูปแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์ และการจัดรูปแบบ
คณิตศาสตร์ และการจัดรูปแบบ Nerissa Onkhum 04/04/60

2 Outline คลาส Math การรับข้อมูลจากผู้ใช้ การจัดรูปแบบ 04/04/60

3 คลาส Math 04/04/60

4 การคำนวณ ง่าย + - * / % ซับซ้อน คลาส Math 04/04/60

5 เมธอดในคลาส Math sqrt() ใช้ในการหาค่ารากที่สอง
pow() ใช้ในการหาค่ายกกำลัง Math.pow(2, 4) จะเท่ากับ 24 หรือ 16 นั่นเอง abs() ใช้ในการหาค่าสัมบูรณ์ Math.abs(-4) จะเท่ากับ 4 04/04/60

6 เมธอดในคลาส Math ceil() ใช้ในการหาค่าเลขจำนวนเต็มน้อยที่สุดที่มากกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ Math.ceil(3.27) จะมีค่าเท่ากับ 4 Math.ceil(-3.27) จะมีค่าเท่ากับ -3 floor() ใช้ในการหาค่าเลขจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ Math.floor(3.27) จะมีค่าเท่ากับ 3 Math.floor(-3.27) จะมีค่าเท่ากับ -4 04/04/60

7 เมธอดในคลาส Math round() ใช้ในการปัดเศษทศนิยมโดยจะหาเลขจำนวนเต็มที่ใกล้กับตัวเลขที่ระบุมากที่สุด Math.round(3.27) จะมีค่าเท่ากับ 3 Math.round(-3.27) จะมีค่าเท่ากับ -3 min() ใช้หาค่าตัวเลขที่น้อยที่สุดระหว่างเลขสองตัวตามที่ระบุไว้ Math.min(3, 5) จะได้ค่าเท่ากับ 3 max() ใช้หาค่าตัวเลขที่มากที่สุดระหว่างเลขสองตัวตามที่ระบุไว้ Math.max(3, 5) จะได้ค่าเท่ากับ 5 04/04/60

8 เมธอดในคลาส Math toDegrees() แปลงมุม radian เป็นมุม degree
Math.toDegrees(Math.PI) มีค่าเท่ากับ 180.0 toRadians() แปลงมุม degree เป็นมุม radian Math.toRadians(180) มีค่าเท่ากับ sin() Math.sin(Math.toRadians(90)) มีค่าเท่ากับ 1 04/04/60

9 ปริมาตรวัตถุทรงกลม ปริมาตร = (4÷3) ×  × รัศมี3
public class BallVolume { public static void main(String[] args) { double radius = 10; double volume = 4.0 / 3.0 * Math.PI * Math.pow(radius, 3); System.out.println(volume); } 04/04/60

10 เลขสุ่ม เมธอด random()
return ค่าสุ่มในช่วง 0 เกือบถึง 1 โดยไม่รวมเลข 1 ใช้เมธอด Math.random() ในครั้งแรกอาจได้ค่าเป็น ครั้งที่สองอาจได้ค่าเป็น เป็นต้น 04/04/60

11 เลขสุ่ม เมธอด random() ตัวอย่าง โปรแกรมสร้างเลขสุ่มที่เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 99 เป็นจำนวนสิบตัว for (int i = 0; i < 10; i++) { double r = Math.random() * 100; int rand = (int) r; System.out.println(rand); } 72 98 40 96 37 .. สุ่มตัวเลข แปลง double ให้เป็น int 04/04/60

12 การรับข้อมูลจากผู้ใช้
04/04/60

13 คลาส java.util.Scanner java.util.Scanner
เริ่มโดยการส่ง System.in เพื่อนำไปสร้างวัตถุ Scanner ก่อน จากนั้นจึงเรียกเมธอดในวัตถุ Scanner เพื่อรอรับข้อมูลต่างๆ เมธอด nextInt(); รับจำนวนเต็มที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา nextDouble(); รับทศนิยมที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา next(); รับ String ที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา 04/04/60

14 ตัวอย่าง ส่ง System.in เพื่อนำไปสร้างวัตถุ Scanner
public class InputData{ public static void main(String[] args){ java.util.Scanner sc; sc = new java.util.Scanner(System.in); System.out.print("Please enter an integer : "); int i = sc.nextInt(); System.out.print("Please enter a double : "); double d = sc.nextDouble(); System.out.print("Please enter a string : "); String s = sc.next(); System.out.println("Your Integer is " + i); System.out.println("Your Double is " + d); System.out.println("Your String is " + s); } รับจำนวนเต็ม ที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา รับจำนวนทศนิยม ที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา รับข้อความ ที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา 04/04/60

15 ผลการทำงาน 04/04/60

16 ถ้าไม่อยากใช้ชื่อเต็ม
import java.util.Scanner; class MyClass { public static void main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); ... } 04/04/60

17 การพิมพ์ข้อความด้วยเมธอด println()
04/04/60

18 การพิมพ์ข้อความด้วยเมธอด println()
รูปแบบ ตัวแสดงผล.println(ข้อมูลที่ต้องการแสดง); 04/04/60

19 ตัวอย่างของเมธอด println()
public class Println{ public static void main(String[ ] args){ boolean b = true; int i = ; double d = 7.0/3.0; String s = “Hello”; System.out.println(b); System.out.println(i); System.out.println(d); System.out.println(s); } true Hello 04/04/60

20 การจัดรูปแบบ 04/04/60

21 การจัดรูปแบบด้วยเมธอด printf()
รูปแบบ จะเป็นรูปแบบที่ต้องการแสดงผล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ ปกติและรูปแบบการแสดงผล จะนำหน้าด้วยเครื่องหมาย % เสมอ ตัวแปร เป็นตัวแปรหรือวัตถุที่สอดคล้องกับรูปแบบการแสดงผลที่กำหนด ไว้ใน Format 04/04/60

22 การจัดรูปแบบด้วยเมธอด printf()
ตัวอย่าง public class Printf { public static void main (String[ ] args) { int i = 3277; double d = ; System.out.printf("%d\n", i); System.out.printf("%f\n", d); System.out.printf("%16f\n", d); System.out.printf("%16.2f\n", d); System.out.printf("%,16.2f\n", d); } 04/04/60

23 การจัดรูปแบบด้วยเมธอด printf()
%d แสดงเลขจำนวนเต็ม ถ้าต้องการชิดขวาเราต้องระบุจำนวนช่องลงไป เช่น %20d คือ การสั่งให้พิมพ์ตัวเลขชิดขวาในพื้นที่ 20 ช่อง %x แสดงเลขจำนวนเต็มฐาน 16 %f แสดงเลขทศนิยม %,20.2f แสดงเลขมีจุลภาคและจุดทศนิยมสองตำแหน่ง ให้ชิดขวาความกว้างรวม 20 ช่อง 04/04/60

24 การจัดรูปแบบด้วยคลาสในกลุ่ม Format
คลาส NumberFormat getCurrencyInstance() รูปแบบค่าเงิน getIntegerInstance() รูปแบบเลขจำนวนเต็ม getNumberInstance() รูปแบบเลขทศนิยม getPercentInstance() รูปแบบเปอร์เซ็นต์ 04/04/60

25 การจัดรูปแบบด้วยคลาสในกลุ่ม Format
import java.text.NumberFormat; public class NumberFormatting{ public static void main (String[] args){ double d = ; NumberFormat nf; nf = NumberFormat.getCurrencyInstance(); System.out.println(nf.format(d)); nf = NumberFormat.getIntegerInstance(); nf = NumberFormat.getNumberInstance(); nf = NumberFormat.getPercentInstance(); } ß37,625.73 37,626 37, 3,762,573% 04/04/60

26 การจัดรูปแบบด้วยคลาสในกลุ่ม Format
รูปแบบการแสดงผล วัถตุที่ได้จากเมธอด getCurrencyInstance() จะได้ข้อความที่ขึ้นต้นด้วยหน่วยเงิน มีจุลภาคและจุดทศนิยม วัถตุที่ได้จากเมธอด getIntegerInstance() จะได้ข้อความที่มีจุลภาค และเป็นเลขจำนวนเต็ม วัตถุที่ได้จากเมธอด getNumberInstance() จะได้ข้อความที่มีจุลภาคและจุดทศนิยมสามตำแหน่ง วัตถุที่ได้จากเมธอด getPercentInstance() จะได้ข้อความที่เป็นตัวเลขคูณด้วย 100 มีจุลภาคและ % ต่อท้าย 04/04/60

27 การจัดรูปแบบตัวเลขตามต้องการ
คลาส DecimalFormat จัดรูปแบบการแสดงผลของตัวเลข ตัวอย่างรูปแบบการแสดงผล ค่า รูปแบบ ผลการจัดรูปแบบ 0.725 0.00 0.73 #.00 .73 #,###.00 37,625.73 (#,##0.00) (37,625.73) -#,##0.00 -37,625.73 04/04/60

28 การจัดรูปแบบตัวเลขตามต้องการ
import java.text.DecimalFormat; public class DecimalFormatting1{ public static void main (String[] args){ double d = ; DecimalFormat df; df = new DecimalFormat("0.00"); System.out.println(df.format(d)); df = new DecimalFormat("#,##0.00"); df = new DecimalFormat("-#,##0.00"); df = new DecimalFormat("(#,##0.00)"); } 37,625.73 -37,625.73 (37,625.73) 04/04/60

29 การจัดรูปแบบวันที่ ตัวอย่างความละเอียดการแสดงผลวันที่ ค่า รูปแบบ
ผลการจัดรูปแบบ วันวาเลนไทน์ ปี 2555 DateFormat.SHORT 14/2/2555 DateFormat.MEDIUM 14 ก.พ. 2555 DateFormat.LONG 14 กุมภาพันธ์ 2555 DateFormat.FULL วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 04/04/60

30 การจัดรูปแบบตัวเลขตามต้องการ
2 ก.ค. 2554 2/07/2554 2 กรกฎาคม 2554 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2554 import java.text.DateFormat; import java.util.Date; public class DateFormatting{ public static void main (String[] args){ Date d = new Date(); DateFormat df; df = DateFormat.getDateInstance(); System.out.println(df.format(d)); df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT); df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM); df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG); df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.FULL); } 04/04/60

31 สรุป คลาส Math มีเมธอดสำหรับการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูง
เมธอด println() ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ เมธอด printf() ใช้แสดงผลลัพธ์เช่นเดียวกับเมธอด println() แต่สามารถจัดรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลาย คลาส NumberFormat ช่วยจัดรูปแบบการแสดงผลได้ 04/04/60

32 แบบทดสอบ กำหนดตัวเลขดังนี้ 42,20,35,44,48,23 ให้เขียนโปรแกรมหาตัวเลขมากที่สุดในตัวเลขหกตัวนี้ กำหนดตัวเลขดังนี้ 4,2,3,5,1,0 ให้เขียนโปรแกรมหาตัวเลขน้อยที่สุดในตัวเลขหกตัวนี้ เขียนโปรแกรมทอยลูกเต๋า โดยผลลัพธ์จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มหนึ่งตัวที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 6 เขียนโปรแกรมสุ่มตัวเลข ให้ได้ผลลัพธ์เป็นเลขคี่ที่มีค่าในช่วง 0-10 04/04/60

33 แบบทดสอบ จงเขียนโปรแกรม yearDate.java ที่อ่านข้อมูลจาก keyboard ที่เป็นอายุของผู้ใช้ในรูปแบบของปี ให้โปรแกรมเปลี่ยนเป็นจำนวนวัน ส่งผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ (กำหนดให้ 1 ปีเท่ากับ 365 วัน) จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม โดยให้รับค่าความสูง และฐาน จากผู้ใช้ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยม = ½ × ความสูง × ฐาน 04/04/60

34 04/04/60


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ และการจัดรูปแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google