งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. การบรรยายพิเศษ “ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. การบรรยายพิเศษ “ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. การบรรยายพิเศษ “ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ วันที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

2 สคน. วิกฤตจากการประเมินภายใน URU.QA. 70 Standard & Index ผลการ ประเมิน หลักสูตร สาขาวิชา (34 หลักสูตร ) โปรแกรมวิชา (11 โปรแกรม ) ดีมาก -- ดี 21 พอใช้ 104 กำลังพัฒนา 134 ปรับปรุง 92

3 สคน. วิกฤตจากการประเมินตนเองตามมิติ สมศ. รอบ 2 มาตรฐานผลการประเมินตนเอง มรอ. คศ. มส. วท. วจ. กษ. ทอ. 1 คุณภาพ บัณฑิต 3.7 52 3.25 2 4.83 6 3.25 2 3.33 6 2.5 85 3.2 52 2. วิจัยฯ 3.6 00 3.20 0 3.00 0 4.00 0 2.60 0 5.0 00 3.4 00 3. บริการ วิชาการ 4.4 50 4.70 0 3.80 0 4.45 0 3.55 0 3.3 00 4.0 00 4. ทำนุบำรุง ศิลปะฯ 3.0 00 4.00 0 3.00 0 3.5 00 5. พัฒนาคณะ และบุคลากร 4.3 68 3.73 1 4.09 5 4.55 0 3.91 3 3.1 85 4.5 50 6. หลักสูตรและ การเรียนฯ 4.1 26 4.34 8 4.12 5 4.23 7 3.79 1 3.4 56 4.1 25 7. การประกัน คุณภาพ 5.0 00 4.00 0 5.00 0 4.0 00 5.0 00 ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก 4.0 42 3.89 0 4.12 2 4.21 2 3.59 8 3.5 03 3.9 75

4 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. วิกฤตจากการประเมินตนเอง มิติ / ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ( ก. พ. ร. ปีงบประ มาณ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 25480.932.722 6 3.165 7 25491.66 79 2.169 5 -

5 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. จะแก้ไข / ปรับปรุง / พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร ? - ระดับมหาวิทยาลัย - ระดับคณะ - ระดับโปรแกรมวิชา - ระดับหลักสูตรสาขาวิชา * ประชุมระดมสมองหากลยุทธ์ในการ แก้ไข / ปรับปรุง / พัฒนา ตามลำดับ ตัวชี้วัดที่ ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ * ทำแผนการปรับปรุงและเสนอแผนให้ผู้ มีอำนาจทางบริหาร * ผู้บริหารนิเทศ คณะ / โปรแกรมวิชา / หลักสูตรสาขาวิชา * สคน. จัดผู้ประเมิน รอบ 2

6 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. เป้าห มาย มรอ. 2551 มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ ระดับอาเซียน 2549 มุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพ ระดับชาติ ( มหาวิทยาลัย ที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนา สังคม ) ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบ 2 2545 ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบ 1 254 4 ผ่านการประเมิน จาก สรภ. ใน ระดับดีมาก 25 43 ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

7 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. สมศ. จะเข้าประเมินรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 7 – 9 กันยายน 2549


ดาวน์โหลด ppt 70 th Anniversary of URU Goal : The University of Quality สู่ มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ สคน. การบรรยายพิเศษ “ นโยบายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google