งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง ขวดมหัศจรรย์พิชิตแมลงวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง ขวดมหัศจรรย์พิชิตแมลงวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง ขวดมหัศจรรย์พิชิตแมลงวัน
จัดทำโดย 1.ด.ช. ปรมินทร์ สีงาม เลขที่ 7 2.ด.ช. อนุวัฒน์ เตียวประเสริฐ เลขที่ 12 3.ด.ญ. ปานทิพย์ สีงาม เลขที่ 20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เสนอ คุณครูดนุภัค เชาว์ศรีกุล โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร บทเรียนออนไลน์ครูดนุภัค

2 1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ
บริเวณห้องครัวที่บ้านของด.ช.ปรมินทร์ สีงาม มักจะสกปรก เนื่องจากมีเศษอาหารตกอยู่บริเวณนั้นจึงทำให้มีแมลงวันกินเศษ อาหารที่ตกอยู่เป็นจำนวนมาก จุดมุ่งหมาย เพื่อลดปริมาณแมลงวัน

3 2.รวบรวมข้อมูล กลุ่มของพวกเราได้รวบรวมข้อมูลดังนี้
ได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต 1. วงจรชีวิตของแมลงวัน 2. การกินอาหารของแมลงวัน 3. วิธีกำจัดแมลงวัน 4. ชนิดของแมลงวัน 5. วิธีกำจัดแมลงวัน 6. วิธีทำสิ่งประดิษฐ์

4 3.เลือกวิธีการ จากการศึกษาพบว่าวิธีการกำจัดแมลงวันมีหลายวิธี เช่น การดัก ด้วยกาว การนำอาหารผสมกับโฟริดอล น้ำยาไล่แมลงวัน และ วิธีการดักด้วยขวด แต่กลุ่มของพวกเราได้เลือกวิธีการดักด้วยขวด เพราะ ได้นำขวดที่ไม่ได้ใช้มาทำให้เกิดประโยชน์

5 1 4.ออกแบบและปฏิบัติการ 2 3 4 5 6 1.นำขวดพลาสติก 3 ขวด
1.นำขวดพลาสติก 3 ขวด 2.นำขวดที่ 1 มาตัดกลางขวดเป็น ทรงกระบอกแล้วตัดที่ก้นขวด 2 รู และนำอาหารวางไว้บริเวณในขวดที่1 3.นำขวดที่2มาตัดบริเวณข้างขวดให้มีขนาดความ กว้าง6 เซนติเมตร และความยาว 8 เซนติเมตร 4.ขวดที่3ตัดบริเวณข้างบนของขวดให้เป็นวงกลม และนำประกอบกันขวด 1ประกอบขวดที่2ประกอบ กับขวดที่สาม 2 3 4 5 6

6 ออกแบบและปฎิบัติการ วัตถุดิบ จำนวน อุปกรณ์ วิธีทำ ผลที่ได้ 1.ขวด 2.น้ำ
3 ขวด 100 มล. คัตเตอร์ กรรไกร นำขวด 3 ขวดและเตรียมอุปกรณ์ 1.กรรไกร 2.คัตเตอร์ ขวดที่1 ตัดกลางขาดให้เป็นกระบอก ขวดที่2 ตัดข้างล่างของขวดกว่าง 6ซม.ยาว8ซม. ขวดที่3 ตัดข้างบนของขวดเป็นวงกลม ได้นำสิ่งประดิษฐ์ดักแมลงวัน

7 ทดสอบ จากผลการทดลองพบว่าสัปดาห์แรกแมลงวันเข้าประมาณ 200 ตัว สัปดาห์ที่2แมลงวันเข้าประมาณ 100 ตัว สัปดาห์ที่3แมลงวันเข้าประมาณ 40 ตัว หมายเหตุ จากการสังเกตพบว่ามีปริมาณลดลงเรื่อยๆ

8 จากการบันทึกของผลการทดลองพบว่า รูมีขนาด 3 มิลลิเมตร เล็กเกินไปทำให้แมลงวันที่มีขนาดใหญ่กว่าเข้าไปไม่ได้จึงตัดให้ใหญ่กว่าเดิมเป็น 3 ซ.ม. 6.ปรับปรุง

9 7.ประเมินผล จากการทดลองการดักแมลงวันด้วยการตัดรูทางเข้าให้ใหญ่ขึ้นจาก 3 มม. เป็น 3 ซม.ทำให้แมลงเข้าได้จำนวนมากประมาณ วันละ 50 ตัว

10 ตารางบันทึกผลการดักแมลงวัน
จำนวนสิ่งประดิฐ สัปดาห์ที่ ผลการทดลอง 1 อัน 1 สังเกตเห็นแมลงวันลดลงไม่มาก 2 สังเกตเห็นแมลงวันเริ่มลดน้อยลงจากสัปดาห์ที่ 1 แต่ก็ยังมีมาก 3 สังเกตเห็นแมลงวันลดและน้อยลง หมายเหตุ จากการตัดให้รูใหญ่ขึ้นเป็น3 ซม. ผลมีแมลงวันเข้ามากกว่าเดิม

11 การคำนวณต้นทุนผลผลิต
รายการ จำนวนเงิน 1.ต้นทุน ขวด อุปกรณ์ ค่าแรง รวมต้นทุน 2.ราคาขาย 3.กำไร - 10 5 15 20

12 เสียงสะท้อนจากผู้เรียน
1.ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคี 2.ได้เรียนรู้นอกสถานที่และได้ลงมือปฏิบัติจริง 3.ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 4. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี 5.สามารถมานำในชีวิตประจำวันได้

13 บรรณานุกรม 1. 2.http://www.powerpestgroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=59202 3.http://www.powerpestgroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=1&Id=59202 4.http://www.ppmnorth.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=2&Id= 5.http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1139


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเทคโนโลยี เรื่อง ขวดมหัศจรรย์พิชิตแมลงวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google