งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงาน การประเมินผลโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงาน การประเมินผลโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงาน การประเมินผลโครงการ

2 องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลมี ๓ ส่วน
ส่วนที่๑ ส่วนต้น ปกนอก ปกใน บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร กิตติกรรมประกาศ/ คำนำ

3 ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อเรื่อง
สารบัญ บทที่ ๑ บทนำ บทที่ ๒ เอกสารและรายงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ ๓ วิธีการประเมิน บทที่ ๔ ผลการประเมิน บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ สารบัญตาราง (ถ้ามี) สารบัญภาพ (ถ้ามี) บรรณานุกรม ภาคผนวก

4 ส่วนที่ ๓ ส่วนท้าย ปกหลัง ประกอบด้วยปกหลังใน (ถ้ามี) และปกหลังนอก

5 หลักการเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ
ความแม่น ความกะทัดรัด ความชัดเจน ความต้องกัน การเน้นความสำคัญ ความกลมกลืนและความ ต่อเนื่อง การใช้ภาษาให้ถูกต้อง

6 การดำเนินการหลังการเขียนรายงาน
นำต้นฉบับรายงานการประเมินผลส่งพิมพ์ การพิสูจน์อักษร การตรวจงานศิลป์ของรายงาน

7 สรุปการเขียนองค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง
บทที่ ๑ บท นำ บทที่ ๒ เอกสารและ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ ๓ วิธีการ ประเมิน บทที่ ๔ ผล การประเมิน บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนน สรุปผลการ ประเมินผล อภิรายผลการ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร บทคัดย่อ

8 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การรายงาน การประเมินผลโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google