งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 09.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 09.00 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 09.00 น.

2 2 วาระที่ 4.1.1 โครงการ แก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำอุปโภคบริโภค ด้วย ระบบประปา หมู่บ้านงบกลาง ปี 2547 (520 แห่ง ) ปี 2547 (520 แห่ง )

3 3 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก. ย. 49 เป้าหมายก่อสร้างระบบประปา 520 แห่ง 1. สทภ. 1 – 10 502 แห่ง - ก่อสร้างเสร็จ 499 แห่ง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3 แห่ง 2. กองบัญชาการทหารสูงสุด 18 แห่ง - ก่อสร้างแล้วเสร็จ 17 แห่ง - อบต. ขอยกเลิก 1 แห่ง

4 4 รายชื่อพื้นที่ที่ยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ 3 แห่ง ลำดั บที่ สท ภ. พื้นที่ สาเหตุที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ 12 บ. เกาะเทโพ ม.5,6 ต. เกาะเทโพ อ. เมือง จ. อุทัยธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างขอ ขยายเวลาการเบิก จ่ายเงิน จำนวนเงิน 1,767,500 บาท ( ผลงาน 95%) 22 บ. เขาราวเทียน ม.10 ต. เนินขาม กิ่ง อำเภอเนินขาม จ. ชัยนาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอ ขยายเวลาการเบิก จ่ายเงิน จำนวนเงิน 3,234,532.18 บาท ( ผลงาน 80%) 39 บ. สวนป่าน ม.1 ต. ท่างาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก คณะกรรมการตรวจ การจ้างได้นัดผู้รับจ้าง ตรวจรับงานในวันที่ 25 กันยายน 2549 แต่ ปรากฏว่าน้ำท่วมใน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง จึงไม่สามารถตรวจรับ งานได้

5 5 รายละเอียดการส่งมอบระบบประปาให้ อปท. 519 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2549 หมายเหตุ ได้ยกเลิกไป 1 โครงการ คือ บ้านฮูแตมาแจ หมู่ 1 ต. กะดุงนง อ. สายบุรี จ. ปัตตานี

6 6 4.1.2 โครงการแก้ไข ปัญหาการขาดแคลน น้ำอุปโภคบริโภค ( โครงการน้ำกิน น้ำใช้ทั่วไทย ) ระยะที่ 1 (16 จังหวัด นำร่อง )

7 7 1. โอนเงินให้ อปท. 3,254 โครงการ งบประมาณที่โอนให้ 3,074,995,159 บาท 2. อปท. ขอยกเลิกโครงการ 27 โครงการ 1. โอนเงินให้ อปท. 3,254 โครงการ งบประมาณที่โอนให้ 3,074,995,159 บาท 2. อปท. ขอยกเลิกโครงการ 27 โครงการ 1) รายงานผลการดำเนินงาน ( ณ 27 ก. ย. 49)

8 8 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3.1 อปท. ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ 3.2 อปท. จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 3,224 โครงการ 3.2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว 3,214 โครงการ 3.2.2 ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 10 โครงการ 3.2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว 3,214 โครงการ 3.2.2 ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 10 โครงการ

9 9 4. อปท. เบิกจ่ายเงินแล้ว 2,349 โครงการ 4. อปท. เบิกจ่ายเงินแล้ว 2,349 โครงการ เป็นเงิน 942,204,525 บาท เป็นเงิน 942,204,525 บาท 5. อปท. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,906 โครงการ 5. อปท. ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,906 โครงการ 5.1 แล้วเสร็จทั้งโครงการ 974 โครงการ 5.1 แล้วเสร็จทั้งโครงการ 974 โครงการ 5.2 แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรก 932 โครงการ ของโครงการ 5.2 แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรก 932 โครงการ ของโครงการ

10 10ที่ จังหวัด การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้ดำเนินการดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง (โครงการ)(โครงการ) 1เชียงใหม่2- 2สมุทรสาคร16 3สิงห์บุรี-2 4อ่างทอง-- 5นครพนม-- 6มุกดาหาร-- 7หนองบัวลำภู-- 8ขอนแก่น-- 9นครราชสีมา-- 10ตราด-2 11สมุทรสงคราม-- 12พัทลุง-- 13พิจิตร-- 14สุโขทัย-- 15ภูเก็ต-- 16ระนอง-- รวม310

11 11 รายชื่อพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง ที่บ้านหมู่ตำบลอำเภอจังหวัด1ป่าม่วง5แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่ 2แม่แรม6แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่ 3คลองตาเฉย10คลองมะเดื่อกระทุ่มแบนสมุทรสาคร

12 12 รายชื่อพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยัง ไม่ได้ผู้รับจ้าง จำนวน 10 แห่ง ที่บ้านหมู่ตำบลอำเภอจังหวัด1สิงห์กลาง13โพสังโฆค่ายบางระจันสิงห์บุรี 2ไร่8น้ำตาลอินทร์บุรีสิงห์บุรี 3ชายทะเล1บางกระเจ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร 4บางสีคต4บางกระเจ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร 5บางกระเจ้าน้อย5บางกระเจ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร 6กระเจ้า6บางกระเจ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร 7บางกระเจ้า7บางกระเจ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร 8ปากบ่อ8บางกระเจ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร 9อ่าวสลัด6เกาะกูดกิ่งอำเภอเกาะกูดตราด 10คลองนนทรี1เกาะช้างกิ่งอำเภอเกาะช้างตราด

13 13ที่ จังหวัด ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการที่แล้วเสร็จทั้ง โครงการ โครงการที่แล้วเสร็จ เฉพาะส่วนแรกของ โครงการ รวม (โครงการ)(โครงการ)(โครงการ) 1 เชียงใหม่ 337170507 2 สมุทรสาคร 772299 3 สิงห์บุรี 113142 4 อ่างทอง 362157 5 นครพนม 3879117 6 มุกดาหาร 80115195 7 หนองบัวลำภู 9498192 8 ขอนแก่น 6492156 9 นครราชสีมา 9011101 10 ตราด 182745 11 สมุทรสงคราม 9226118 12 พัทลุง 43135 13 พิจิตร 1692108 14 สุโขทัย 25961 15 ภูเก็ต 82836 16 ระนอง 73037 รวม 9749321,906

14 14ที่จังหวัด อปท. เบิกจ่ายเงินแล้ว โครงการบาท 1เชียงใหม่597216,861,370 2สมุทรสาคร9529,286,297 3สิงห์บุรี426,662,151 4อ่างทอง6130,392,935 5นครพนม15832,656,668 6มุกดาหาร19047,575,014 7หนองบัวลำภู18734,984,886 8ขอนแก่น258120,331,022 9นครราชสีมา306296,627,986 10ตราด4112,113,604 11สมุทรสงคราม11920,939,621 12พัทลุง308,096,996 13พิจิตร11117,099,656 14สุโขทัย6317,659,433 15ภูเก็ต3614,135,200 16ระนอง5536,781,685 รวม2,349942,204,525

15 15 กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย

16 16 1. โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 974 โครงการ เป็นงบประมาณที่โอนให้ อปท. 358,849,125 บาท เป็นงบประมาณที่โอนให้ อปท. 358,849,125 บาท วงเงินทำสัญญา 352,453,765 บาท วงเงินทำสัญญา 352,453,765 บาท เงินคงเหลือ เงินคงเหลือ - คงเหลือจากการทำสัญญา 6,395,360 บาท - คงเหลือจากการทำสัญญา 6,395,360 บาท - ดอกเบี้ย 485,907 บาท - ค่าปรับ / ค่าเสาเข็ม / ค่าอื่นๆ 2,343,448 บาท รวม 9,224,715 บาท

17 17 ที่จังหวัด โครง การ งบที่โอน งบที่โอน วงเงินทำ สัญญา วงเงินทำ สัญญา เงินคงเหลือ จากทำ สัญญา เงินคงเหลือ จากทำ สัญญาดอกเบี้ย ค่าปรับ/ เสาเข็ม/ อื่นๆ ค่าปรับ/ เสาเข็ม/ อื่นๆรวม 1เชียงใหม่337 147,527,700 147,527,700 144,771,803 144,771,803 2,755,897 2,755,897230,507 - 2,986,404 2,986,404 2สมุทรสาคร77 20,796,300 20,796,300 19,437,969 19,437,969 1,358,331 1,358,3317,389 - 1,365,720 1,365,720 3สิงห์บุรี11 1,902,000 1,902,000 1,900,450 1,900,450 1,550 1,550531 - 2,081 2,081 4อ่างทอง35 13,316,900 13,316,900 13,094,593 13,094,593 222,307 222,3074,454 - 226,761 226,761 5นครพนม38 4,143,900 4,143,900 4,098,800 4,098,800 45,100 45,100149 5,904 5,904 51,153 51,153 6มุกดาหาร81 22,404,000 22,404,000 22,247,109 22,247,109 156,891 156,891112,797 - 269,688 269,688 7หนองบัวลำภู94 13,344,500 13,344,500 13,005,972 13,005,972 338,528 338,52816,209 - 354,737 354,737 8ขอนแก่น64 15,272,840 15,272,840 15,142,604 15,142,604 130,236 130,23619,196 - 149,432 149,432 สรุปจำนวนเงินคงเหลือจากการทำสัญญาจากโครงการที่ โอนงบประมาณ ครบทั้งโครงการและดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว (100%)

18 18 ที่จังหวัด โครง การ งบที่โอน งบที่โอน วงเงินทำ สัญญา วงเงินทำ สัญญา เงินคงเหลือ จากทำสัญญา เงินคงเหลือ จากทำสัญญาดอกเบี้ย ค่าปรับ/ เสาเข็ม/อื่นๆ ค่าปรับ/ เสาเข็ม/อื่นๆรวม 9นครราชสีมา90 73,016,900 73,016,900 72,136,670 72,136,670 880,230 880,23078,082 1,331,770 1,331,7702,290,081 10ตราด18 14,303,405 14,303,405 14,115,299 14,115,299 188,106 188,1066,390 1,005,774 1,005,7741,200,270 11สมุทรสงคราม92 14,471,100 14,471,100 14,419,496 14,419,496 51,604 51,6045,932 - 57,536 57,536 12พัทลุง4 1,833,000 1,833,000 1,816,000 1,816,000 17,000 17,000960 - 17,960 17,960 13พิจิตร16 3,617,280 3,617,280 3,571,700 3,571,700 45,580 45,580832 - 46,412 46,412 14สุโขทัย2 240,300 240,300 -53 -53 15ภูเก็ต8 7,965,900 7,965,900 7,765,600 7,765,600 200,300 200,3002,342 - 202,642 202,642 16ระนอง7 4,693,100 4,693,100 4,689,400 4,689,400 3,700 3,70086 - 3,786 3,786 รวม974358,849,125 352,453,765 352,453,765 6,395,360 6,395,360485,907 2,343,448 2,343,4489,224,715 สรุปจำนวนเงินคงเหลือจากการทำสัญญาจากโครงการที่ โอนงบประมาณ ครบทั้งโครงการและดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว (100%)


ดาวน์โหลด ppt 1 ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 09.00 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google