งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก่อสร้างประปางบกลางปี 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก่อสร้างประปางบกลางปี 2547"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก่อสร้างประปางบกลางปี 2547
จำนวน 520 แห่ง

2 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549)
รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (งบกลางปี 2547) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549) เป้าหมายการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งหมด แห่ง 1. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ดำเนินการ แห่ง 1.1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ แห่ง 1.2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แห่ง 2. มอบให้กองบัญชาการทหารสูงสุดดำเนินการ 18 แห่ง 2.1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ แห่ง 2.2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แห่ง 2.3 อบต. ขอยกเลิก แห่ง 3. เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างแล้วทั้งหมด 1,337,907,847 บาท คิดเป็น % ของวงเงิน ค่าก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 1,524,614,497 บาท 4. ระบบประปาหมู่บ้านที่หมดอายุสัญญาก่อสร้าง แต่ยัง ดำเนินการก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จมี 6 แห่ง ดังนี้ 4.1 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคดำเนินการ 4 แห่ง 4.2 กองบัญชาการทหารสูงสุดดำเนินการ 2 แห่ง

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง (รายภาค)
สทภ. วงเงินทำสัญญา เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็น (บาท) (%) 1 247,562,409 238,314,668 96.26 2 207,835,432 146,097,792 70.29 3 233,606,150 217,617,836 93.16 4 291,065,490 259,019,807 88.99 5 264,016,895 248,768,386 94.22 6 72,191,485 66,901,786 92.67 7 56,145,000 54,675,771 97.38 8 40,323,500 16,613,200 41.20 9 81,149,769 65,538,109 80.76 10 30,718,367 24,360,492 79.30 รวม 1,524,614,497 1,337,907,847 87.75

4 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า
รายชื่อพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่ครบกำหนด ตามสัญญาก่อสร้างแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (งบกลางปี 47) ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ลำดับที่ สทภ พื้นที่ สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า 1 3 บ.นาสมนึก ม.6 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู - เก็บรายละเอียด เพื่อรอส่งงานงวดสุดท้าย 2 5 บ. แสนคำ , บ. โนนหนาด ม. 6 ต. สระสมิง อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี -อยู่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้า 6 บ. เกล็ดแก้ว ม. 5 ต. บางเสร่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี 4 8 บ.เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส -เป็นพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ.รอตันบาตู ม.7 9 บ.สวนป่าน ม.1 ต. ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีพิเศษและได้ผู้รับจ้างแล้ว

5 โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย

6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
(โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย) ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ******************* 1, โครงการ (37.32%) 567 โครงการ (17.43%) 647 โครงการ (19.89%) จำนวน 3. อปท. ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยแบ่งออกเป็น 3.1 โครงการที่แล้วเสร็จทั้งโครงการ 3.2 โครงการที่แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรกของโครงการ 1,069 โครงการ (32.86%) 241,101,556 บาท 2. อปท. ได้มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงินงบประมาณ 32 โครงการ (0.98%) 3,221 โครงการ (99.02%) 2,841 โครงการ (87.33%) 270 โครงการ (9.50%) 2,571 โครงการ (90.50%) 1,987,128,682 บาท 380 โครงการ (11.68%) 1.1 อปท. ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2 อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังไม่ได้เซ็นสัญญา เซ็นสัญญา ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3, โครงการ 3,060,298, บาท ได้โอนเงินให้ อปท. แล้ว งบประมาณที่โอนให้ อปท. มีผลการดำเนินงานดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ จัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ 29 มิถุนายน 2549

7 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ จังหวัด จำนวน งบประมาณ โครงการ ที่โอนให้แล้ว (โครงการ) (บาท) 1 เชียงใหม่ 808 456,296,550 2 สมุทรสาคร 126 55,145,300 3 สิงห์บุรี 69 30,647,600 4 อ่างทอง 70 64,852,700 5 นครพนม 184 107,000,300 6 มุกดาหาร 215 92,541,800 7 หนองบัวลำภู 242 152,754,100 8 ขอนแก่น 333 441,873,023 9 นครราชสีมา 544 1,069,538,833 10 ตราด 102 175,422,247 11 สมุทรสงคราม 147 57,445,875 12 พัทลุง 71 90,412,200 13 พิจิตร 130 24,174,850 14 สุโขทัย 80 33,888,100 15 ภูเก็ต 41 21,935,700 16 ระนอง 91 186,369,671 รวม 3,253 3,060,298,849

8 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ จังหวัด ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ (โครงการ) 1 เชียงใหม่ 4 2 สมุทรสาคร 3 สิงห์บุรี อ่างทอง - 5 นครพนม 6 มุกดาหาร 7 หนองบัวลำภู 8 ขอนแก่น 9 นครราชสีมา 10 ตราด 11 สมุทรสงคราม 12 พัทลุง 13 พิจิตร 14 สุโขทัย 15 ภูเก็ต 16 ระนอง รวม 32

9 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ จังหวัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ได้ผู้รับจ้างแล้ว รวม (โครงการ) 1 เชียงใหม่ 151 653 804 2 สมุทรสาคร 26 97 123 3 สิงห์บุรี 13 53 66 4 อ่างทอง 69 70 5 นครพนม 12 172 184 6 มุกดาหาร 207 210 7 หนองบัวลำภู 28 211 239 8 ขอนแก่น 10 321 331 9 นครราชสีมา 21 523 544 ตราด 34 68 102 11 สมุทรสงคราม 17 129 146 พัทลุง 29 42 71 พิจิตร 125 14 สุโขทัย 72 76 15 ภูเก็ต 36 39 16 ระนอง 65 91 380 2,841 3,221

10 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ จังหวัด การเซ็นสัญญา ยังไม่เซ็นสัญญา เซ็นสัญญาแล้ว วงเงินทำสัญญา โครงการ (บาท) 1 เชียงใหม่ 107 546 226,667,007 2 สมุทรสาคร 14 83 24,420,079 3 สิงห์บุรี 4 49 15,225,757 อ่างทอง - 69 62,863,336 5 นครพนม 170 33,725,800 6 มุกดาหาร 207 99,348,118 7 หนองบัวลำภู 29 182 62,570,694 8 ขอนแก่น 314 402,023,944 9 นครราชสีมา 474 907,025,314 10 ตราด 21 47 19,842,694 11 สมุทรสงคราม 128 27,596,271 12 พัทลุง 13 11,953,600 พิจิตร 123 22,154,500 สุโขทัย 72 21,467,480 15 ภูเก็ต 34 13,461,100 16 ระนอง 44 36,782,988 รวม 270 2,571 1987,128,682

11 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ จังหวัด อปท. เบิกจ่ายเงินแล้ว โครงการ (บาท) 1 เชียงใหม่ 242 70,702,633 2 สมุทรสาคร 51 9,436,634 3 สิงห์บุรี 33 4,500,600 4 อ่างทอง 15 5,415,410 5 นครพนม 85 10,634,323 6 มุกดาหาร 100 12,854,060 7 หนองบัวลำภู 77 8,574,100 8 ขอนแก่น 123 27,948,866 9 นครราชสีมา 71 33,167,934 10 ตราด 28 8,708,594 11 สมุทรสงคราม 49 6,529,277 12 พัทลุง 21 2,890,820 13 พิจิตร 68 9,010,258 14 สุโขทัย 56 15,357,500 ภูเก็ต 32 10,500,745 16 ระนอง 18 4,869,802 รวม 1,069 241,101,556

12 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่ จังหวัด ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการที่แล้วเสร็จทั้งโครงการ โครงการที่แล้วเสร็จเฉพาะส่วนแรกของโครงการ รวม (โครงการ) 1 เชียงใหม่ 182 109 291 2 สมุทรสาคร 47 14 61 3 สิงห์บุรี 6 28 34 4 อ่างทอง 20 15 35 5 นครพนม 29 65 94 มุกดาหาร 68 105 173 7 หนองบัวลำภู 48 52 100 8 ขอนแก่น 44 59 103 9 นครราชสีมา 10 ตราด 13 27 40 11 สมุทรสงคราม 45 12 57 พัทลุง 22 พิจิตร 56 67 สุโขทัย 38 ภูเก็ต 25 30 16 ระนอง 19 567 647 1,214

13 องค์การยูนิเซฟ ส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ ให้กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ

14 1. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 49 องค์การยูนิเซฟ ได้มอบวัสดุและครุภัณฑ์ ในการจัดทำน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สทภ.7 จำนวน 6 รายการ 1.1 ผู้ผลิตน้ำดื่มแบบยอดเหรียญยี่ห้อ โกลบอล วอเตอร์จำนวน 8 เครื่อง 1.2 รถบรรทุกขนาด 3 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 6 คัน 1.3 ที่เก็บน้ำแบบพับได้ ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร จำนวน 11 ชิ้น 1.4 ระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่สำหรับแหล่งน้ำ ผิวดินและน้ำบาดาล จำนวน 8 เครื่อง 1.5 ระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ ชนิด รีเวิสออสโมซีส (Reverse Osmosis , RO ) จำนวน 3 เครื่อง 1.6 คลอรีนเม็ด จำนวน 100,000 เม็ด

15 2. สบจ. ได้จัดอบรมวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ ทั้ง 2 รูปแบบ ณ สทภ.7 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 49 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จาก สทภ. 1-10

16 3. การดำเนินการ - กรมทรัพยากรน้ำได้ใช้คลอรีนเม็ด เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ และจังหวัดอุตรดิตถ์ - ได้ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่องแล้วที่จังหวัดพังงา - ได้ใช้คลอรีนเม็ดในพื้นที่ประสบ อุทกภัยที่ผ่านมาในภาคใต้ และเมื่อเร็วๆนี้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้คลอรีนเม็ดในการฟื้นฟูบ่อน้ำตื้น และแจกจ่ายให้ประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรให้ สทภ


ดาวน์โหลด ppt ก่อสร้างประปางบกลางปี 2547

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google