งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView
- จุด - เส้น - และพื้นที่

2 การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView
1.ถ้าไม่มีextension ชื่อ generate text to shapeให้ copy file ชื่อ g2sv50.avx และ g2sv50a.avx ไปใส่ไว้ใน C(หรือไดรฟ์ที่เป็นที่อยู่โปรแกรม) :\Esri\AV_GIS30\ARCVIEW\EXT32 2.เลือก extension ชื่อ generate text to shape 3.รูปแบบพื้นฐานของ ASCII text file ของ 2D รูปแบบของไฟล์ที่นำเข้านั้น อ้างอิงรูปแบบมาตราฐานของ ArcInfo generate file format ซึ่งเป็นรูปแบบอย่างง่ายของ ASCII text files ที่สามารถสร้าง shape file ขึ้นมาโดยการแปลงข้อมูลด้วย script โดยต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดที่จะอธิบายข้างล่าง และสามารถสร้าง ไฟล์นี้ได้ด้วย text editors ทั่วๆ ไป เช่น NotePad

3 การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView
points feature (รูปแบบมาตรฐาน): ID, X, Y END ตัวอย่าง point features (สามารถคัดลอกลง Note Pad ได้) 51, ,724438 52, ,724074 53, ,723027 54, ,722009 end มี 4 ชุดข้อมูลแสดงว่ามี 4 จุด

4 การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView

5 การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView
ตัวอย่าง line features 1051 ,724438 ,723027 ,722256 ,721845 ,720246 ,719932 end 1052 ,724074 lines feature (รูปแบบมาตรฐาน): ID X, Y END เป็นจุดเดียวกันแสดงว่า 2 เส้นนี้จะชนกันที่จุดนี้

6 การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView
,723027

7 การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView
ตัวอย่าง polygon features จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดที่จุดเดียวกัน 2051, ,724438 ,723027 ,722256 ,721845 ,720246 ,720387 ,724438 end 2055, ,720387 ,719932 polygons feature (รูปแบบมาตรฐาน): ID, X, Y X, Y END จุดเดียวกัน จุดเดียวกัน มีด้านร่วมกัน

8 การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView
,720387 ,720246

9 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
การหาค่าพิกัดในระบบ GIS แล้วส่งออกเป็น EXCEL

10 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
คำสั่ง View/Newtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลงบนตำแหน่งข้อมูลที่เราไปสำรวจจริง (อาจสังเกตจาก landmark)

11 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
คำสั่ง View/Newtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลงบนตำแหน่งข้อมูลที่เราไปสำรวจจริง (อาจสังเกตจาก landmark)

12 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
คำสั่ง View/Newtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลงบนตำแหน่งข้อมูลที่เราไปสำรวจจริง (อาจสังเกตจาก landmark)

13 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
คำสั่ง View/Newtheme เลือกชนิด เช่น point แล้วจุดลงบนตำแหน่งข้อมูลที่เราไปสำรวจจริง (อาจสังเกตจาก landmark)

14 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
ใส่ ID และชื่อ ให้จุดที่เราใส่ไปแล้วคำนวณหาค่าพิกัด ขั้นตอน 1.พิมพ์ ID 2.Add Field โดยใช้คำสั่ง Edit/Add Field แล้วตั้งชื่อเช่น x พอ OK แล้วจะได้คอลัมน์เพิ่ม 3.คำนวณโดยใช้ปุ่ม Calculator พิมพ์คำสั่งว่า [Shape].getx หรือ [Shape].gety X

15 การ Generate ชั้นข้อมูล ArcView ให้เป็น ตาราง
ใส่ ID และชื่อ ให้จุดที่เราใส่ไปแล้วคำนวณหาค่าพิกัด ขั้นตอน 1.พิมพ์ ID 2.Add Field โดยใช้คำสั่ง Edit/Add Field แล้วตั้งชื่อเช่น x พอ OK แล้วจะได้คอลัมน์เพิ่ม 3.คำนวณโดยใช้ปุ่ม Calculator พิมพ์คำสั่งว่า [Shape].getx หรือ [Shape].gety [Shape].getx

16 3.3.4 การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ โดยใช้ฐานข้อมูลและ GIS

17 การวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับชั้นข้อมูลหลายๆด้าน
ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลน้ำแล้ง ข้อมูลฝน ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลน้ำท่วม ข้อมูลความต้องการน้ำ

18 การวิเคราะห์สมดุลน้ำทางอ้อม
ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน ข้อมูลจำนวน วันฝนทิ้งช่วง ข้อมูลแหล่งน้ำ Supply น้ำท่า (และน้ำใต้ดิน) Supply น้ำฝน ข้อมูลการใช้ที่ดิน (ความต้องการน้ำเกษตร) Water Supply ความต้องการน้ำ Water Demand สมดุลน้ำในลุ่มน้ำ น้ำขาด น้ำเกิน ข้อมูลประชากร (ความต้องการน้ำ อุปโภค-บริโภค)

19 การวิเคราะห์ด้านอุทกภัย
ข้อมูลปริมาณ น้ำฝน และวันฝนตก ข้อมูลความชันของพื้นที่ ข้อมูลโครงสร้าง ดิน และหิน พื้นที่ที่ท่วมโดยธรรมชาติ ระดับ ความสูง ของพื้นที่ ระดับน้ำในล้ำน้ำ พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ข้อมูลแหล่งน้ำ และพื้นที่แก้มลิง (น้ำเต็ม/พร่อง) ข้อมูลด้านการคุกคามจากน้ำ ข้อมูลด้านความพร้อมและลำดับความสำคัญของพื้นที่ โครงสร้างการป้องกันอุทกภัย การเตรียมการ การจัดการ และการประเมินผลเสียหายอุทกภัย ข้อมูลประชากร และการใช้พื้นที่

20 ตัวอย่างการวิเคราะห์
สาธิต ตัวอย่างการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt การ Generate text file ให้เป็นชั้นข้อมูล ArcView

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google