งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
วาระที่ 4.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2549 และการจัดเตรียมงบประมาณและโครงการปี 2550

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549
หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย(สะสม) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 26 ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผน(ลบ.) 55.89 112.80 205.45 318.18 482.07 673.97 914.62 1,115.99 1,304.44 1,474.78 1,604.07 1,753.15 ผล(ลบ.) 42.02 94.00 159.54 231.25 295.61 376.40 495.12 614.38 765.97 886.52 แผน(%) 11.72 38.44 74.41 100 ผล(%) 2.40 5.36 9.10 13.19 16.86 21.47 28.24 35.04 43.69 50.57

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 26 ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน 45.10 90.20 135.30 180.41 225.51 270.61 315.71 360.81 405.91 451.02 496.12 541.22 ผลงาน 40.99 83.25 127.28 170.63 213.37 256.67 302.74 345.91 391.99 436.50

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 26 ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน 8.20 16.41 31.27 46.14 61 75.87 90.74 105.60 120.47 135.33 143.54 151.74 ผลงาน 1.03 10.47 18.70 29.19 37.823 46.09 54.57 69.16 82.07 94.50

5 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 26 ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน - 1.01 10.94 50.97 123.44 231.1 375.29 506.23 610.30 698.85 769.80 860.83 ผลงาน 9.78 22.98 33.956 54.08 96.42 152.44 241.70 297.11

6 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน - 12.12 ผลงาน 12.19

7 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549
แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549 หน่วย : ล้านบาท การใช้จ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 26 ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน 2.59 5.17 27.93 40.66 72.11 84.28 120.76 131.23 155.64 177.46 182.49 187.24 ผลงาน - 0.28 3.77 8.44 10.457 19.57 28.54 34.67 38.02 45.82

8 การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549(งบปกติ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
หน่วย:ล้านบาท งปม. ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย สทภ.1 16.07% สทภ.2 85.61% สทภ.3 100% สทภ.4 81.7% สทภ.5 42.04% งปม. ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย สทภ.6 38.95% สทภ.7 87.9% สทภ.8 6.39% สทภ.9 44.10% สทภ.10 22.98%

9 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549(งบปกติ) สทภ.1-10
37.33% (39.83%ของแผน) เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่ายโครงการก่อหนี้ผูกพัน (ล้านบาท)

10 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549(งบปกติ)
งปม. ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย หน่วย:ล้านบาท 1 2 3 4 0 % 8.39 % 27.73 % 27.63 % 1. การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา (สวพ.) 2. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำ (สวพ.) 3. การศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากรน้ำในแผ่นดินฯ (สวพ.) 4. โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มฯ (สวพ.)

11 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549(งบปกติ)
งปม. ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย หน่วย:ล้านบาท 5 6 7 8 0 % 14.99 % 15 % 0.29 % 5. โครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ (ศสท.) ลงนาม 19 มิย.49 6. การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ (สนผ.) 7. การศึกษาระบบการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สนผ.) 8. โครงการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพน.) ลงนาม 25 มิย.49

12 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549(งบปกติ)
งปม. ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย หน่วย:ล้านบาท 9 10 11 12 0 % 0 % 58.74 % 87.40 % 9. การศึกษาระบบเครือข่ายน้ำในประเทศ (สพน.) ลงนาม 25 มิย.49 10. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ (กนก., สบก.) 11. การดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก (สสป., สทภ.) ดำเนินการเอง 12. การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรฯ (สบจ., สทภ.) ดำเนินการเอง

13 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549(งบปกติ)
24.47% เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่าย (ล้านบาท)

14 การจัดเตรียมแผนการดำเนินงานในปี 2550 ในช่วงเวลาที่ยัง ไม่ได้รับงบประมาณปี 2550

15 1. งานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง งบลงทุนโครงการก่อสร้างคาดว่าต้องกันเงินเหลื่อมปี ประมาณ ลบ งบรายจ่ายอื่นที่ต้องกันเหลื่อมปี ประมาณ 50 ลบ งบลงทุนตามมติ ครม. สัญจร ประมาณ 75 ลบ งบที่ได้รับมอบหมายจาก จังหวัด(CEO.) และอื่นๆ ประมาณ ลบ.

16 2. งบกลางด้านอุทกภัยภาคเหนือ 122. 71 ลบ
2. งบกลางด้านอุทกภัยภาคเหนือ ลบ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 3 แห่ง งบประมาณ ลบ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน 240 แห่ง งบประมาณ ลบ ก่อสร้างฝายต้นน้ำ 407 แห่ง งบประมาณ ลบ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 81 แห่ง งบประมาณ ลบ ปรับปรุงสภาพ ล้างบ่อน้ำตื้น 2,400 แห่ง งบประมาณ 7.2 ลบ.

17 3. งบกองทุนกรอบงบประมาณ 1,000 ลบ. 3
3. งบกองทุนกรอบงบประมาณ 1,000 ลบ กองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 1,000 ลบ สทภ. 1 งบประมาณ ลบ สทภ. 2 งบประมาณ ลบ สทภ. 3 งบประมาณ ลบ สทภ. 4 งบประมาณ ลบ สทภ. 5 งบประมาณ ลบ สทภ. 6 งบประมาณ ลบ สทภ. 7 งบประมาณ ลบ สทภ. 8 งบประมาณ ลบ สทภ. 9 งบประมาณ ลบ สทภ งบประมาณ ลบ กองทุนน้ำมัน

18 4. การขอรับการสนับสนุน งบประมาณปี การเตรียมความพร้อม สำรวจ ออกแบบ การบริหารจัดการ/พัฒนาองค์กร ทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google