งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 - 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 - 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 - 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 - 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 - 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 - 2549

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันเงินและขยายไว้เบิกเหลื่อมปี 2550 รายงาน ณ วันที่ 26 มกราคม 2549 หน่วย : ล้านบาท 71.51% 18.42% 71.61% 34.00% ร้อยละ การเบิกจ่ายสะสม

3 งบกลางปี 2549 โครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้านแหล่งน้ำ (5 จังหวัดภาคเหนือ) รายงาน ณ วันที่ 25 มกราคม 2549 หน่วย : ล้านบาท ภาค 9 15 แห่ง แล้วเสร็จ 12 แห่ง ภาค 9 306 แห่ง แล้วเสร็จ 123 แห่ง ภาค 1,9 97 แห่ง แล้วเสร็จ 95 แห่ง ภาค 1,9 831 แห่ง แล้วเสร็จ 831 แห่ง

4 งบกลางปี 2550 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและบูรณะฟื้นฟูความ เสียหายในพื้นที่ 47 จังหวัด รายงาน ณ วันที่ 25 มกราคม 2549 หน่วย : ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 - 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 - 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google