งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขบวนจังหวัดระยอง. แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ชุมชน เข้มแข็ง สร้างคน สร้าง ขบวน ถอด องค์ ความรู้ ปฏิบัติ จริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขบวนจังหวัดระยอง. แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ชุมชน เข้มแข็ง สร้างคน สร้าง ขบวน ถอด องค์ ความรู้ ปฏิบัติ จริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขบวนจังหวัดระยอง

2 แนวคิดและหลักการ

3 ยุทธศาสตร์

4 วิสัยทัศน์ ชุมชน เข้มแข็ง สร้างคน สร้าง ขบวน ถอด องค์ ความรู้ ปฏิบัติ จริง

5 การสร้างคน สร้างคนให้มีอุดมการณ์และปัญญา มีใจปฏิรูป ( การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ) มีความเชื่อในพลังแห่งตนและพลังชุมชน มีจิตสาธารณะ ( ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม ) สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและคำนึงถึงทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม

6 สร้างขบวนชุมชน สร้างเครือข่ายในพื้นที่ เชื่อมโยงพื้นที่ในทุกระดับ จัดขบวนการในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม จัดทำแผนเพื่อให้เกิดการจัดการตนเอง

7 ถอดองค์ความรู้ สรุปผลการทำงานในพื้นที่ วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลที่ได้รับ

8 การปฏิบัติ นำผลจากการสังเคราะห์จัดทำแผนสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน ติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

9 ข้อมูลพื้นฐาน ( ต้องมี ) ประวัติจังหวัด ประชากร ความเป็นมาของเครือข่าย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ แผนที่ศักยภาพของเครือข่าย กิจกรรมของเครือข่าย

10 กิจกรรมในพื้นที่ สุภรัฐ ปรีชา ( พมจ.) ค. อ้วน สันติ สรรเสริญ ปัญญา หมอต้อย ดร. วัฒนา หมอต้อย สุภรัฐ ปรีชา ( พมจ.) ค. อ้วน สันติ สรรเสริญ ปัญญา หมอต้อย ดร. วัฒนา หมอต้อย สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม บ้านมั่นคง ที่ดินทำกิน องค์การเงิน เครือข่ายผู้หญิง สุขภาพ เกษตร ผู้สูงอายุ สภาองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม บ้านมั่นคง ที่ดินทำกิน องค์การเงิน เครือข่ายผู้หญิง สุขภาพ เกษตร ผู้สูงอายุ

11 สภาองค์กรชุมชน มีพื้นที่จัดตั้งแล้วจำนวน 25 พื้นที่ ตำบล เนินฆ้อ ตำบล ทุ่งควายกิน ตำบล แม่น้ำคู้ ตำบล บ้านนา ตำบล วังหว้า ตำบลตะพง ตำบลเชิงเนิน ตำบล ทางเกวียน ตำบล กระแสบน ตำบล ปากน้ำประแส ตำบล วังจันทร์ ตำบล ห้วยยาง ตำบล เนินฆ้อ ตำบล ทุ่งควายกิน ตำบล แม่น้ำคู้ ตำบล บ้านนา ตำบล วังหว้า ตำบลตะพง ตำบลเชิงเนิน ตำบล ทางเกวียน ตำบล กระแสบน ตำบล ปากน้ำประแส ตำบล วังจันทร์ ตำบล ห้วยยาง

12 สวัสดิการชุมชน

13 ทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

14 บ้านมั่นคง

15 ที่ดินทำกิน

16 องค์การเงิน

17 เครือข่ายผู้หญิง

18 สุขภาพ

19 เกษตร

20 ผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt ขบวนจังหวัดระยอง. แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ชุมชน เข้มแข็ง สร้างคน สร้าง ขบวน ถอด องค์ ความรู้ ปฏิบัติ จริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google