งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น
หน่วยสนับสนุนเชื่อมโยงขบวนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน สำนักงานโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2 การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น
1. เป้าหมาย สร้างความมั่นคงในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนตามวิถีชุมชนท้องถิ่น สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดินร่วมแนวใหม่ และเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผลักดันแนวคิดและการจัดการเรื่องที่ดินให้เป็นปัจจัย การผลิตที่มีคุณค่า การเชื่อมโยงขบวนชุมชน(เมือง ชนบท ประเด็น) การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

3 การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น
2. แนวทางสำคัญ ใช้พื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติการ ประสานและเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ภาคี ท้องถิ่น และงานประเด็นพัฒนาในพื้นที่ เร่งสร้างพื้นที่รูปธรรมนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อม ทั้งชุมชน ท้องถิ่น และภาคี ใช้ข้อมูลทุกมิติ เช่น ที่ดิน กายภาพ ผู้คน สังคม ระบบการผลิตในแต่ละพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการสร้างผังตำบล การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

4 3. ทิศทางการจัดการที่ดินแนวใหม่
ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่มีคุณค่ามากกว่ามูลค่า การจัดการและดูแลที่ดินโดยชุมชนและท้องถิ่น (การวางแผน การจัดการ การจัดสวัสดิการ การใช้ประโยชน์) สร้างความมั่นคงในที่ดินอย่างเป็นธรรมและเอื้ออาทรของชุมชน แก้ปัญหาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การจัดการที่ดินโดยรวมโดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นยุทธศาสตร์ (ทำทั้งตำบล) การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

5 การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น
4. จังหวะในการเดิน หารือทีมภาค (สร้างความเข้าใจร่วม/จนท.ผู้รับผิดชอบ/กำหนดทิศทาง) จัดสัมมนาทีมระดับภาค (ชุมชนนำร่อง/จนท.) ทีมบริหาร พอช. จัดทิศทางการสนับสนุนและพัฒนาโครงการเสนอรัฐบาล (งบสนับสนุน/งบพื้นที่ปฏิบัติการ/งบเชื่อมโยง/งบบริหาร) จัดสัมมนาระดับประเทศ (สรุปทิศทาง/การเชื่อมโยง) ปฏิบัติการ (พื้นที่นำร่อง/ชุดความรู้/ศูนย์การเรียนรู้/พัฒนาศักยภาพ ฯลฯ) เสนอแผนปฏิบัติการต่อรัฐบาล การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

6 การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น
5. เครื่องมือ ระบบข้อมูลที่ดิน (แผนที่ทำมือ GIS ทำแผนที่ดิจิตอล) ขบวนองค์กรชุมชน/การเชื่อมโยงขบวนชุมชนทุกขบวน/แยกกันปฏิบัติการ การจัดการเรื่องระบบทุนภายใน การถอดความรู้ที่มีอยู่เดิม หรือการวิจัยเพิ่มเติม สร้างกลไกร่วมระดับพื้นที่ร่วมกัน การพัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพแกนนำ และเจ้าหน้าที่ การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ การวางผังตำบลโดยชุมชนและท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ระบบการจัดการทรัพยากรทั้งหมดในพื้นที่ การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

7 6. ตำบลเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
เป็นพื้นที่ที่มีหน่วยรัฐที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน (อบต. เทศบาล) มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอำนาจระหว่างกันและจัดความสมดุลย์ได้ดีกว่ารัฐอื่น มีสภาองค์กรชุมชน มีอำนาจ (งบประมาณ กลไก ยุทธศาสตร์ กฎหมาย) ในตัวเอง พื้นที่ปกครองที่ใกล้ แคบในเชิงกายภาพ และสามารถจัดการดูแลทรัพยากรได้ง่าย มีวัฒนธรรม ประเพณี แบบเดียวกัน/ใกล้เคียงกัน มีองค์ประกอบทางสังคม (ชุมชน วัด/โรงเรียน ท้องถิ่น ภาคี) การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

8 7. พื้นที่รูปธรรมนำร่อง
ขบวนชุมชนมีทิศทางและการจัดการที่ดินแนวใหม่ มีความร่วมมือที่ดีร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และภาคี สามารถสร้าง ขยายผล และเชื่อมโยงกับขบวนอื่นๆ ได้ การจัดการที่ดินทำกินโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt การจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google