งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน
ภาคกรุงเทพปริมณฑลตะวันออก

2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เกิดพื้นที่รูปธรรมขับเคลื่อนงานองค์กรการเงิน จำนวน ๒๓ พื้นที่ตำบล เกิดพื้นที่ต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการทุนตนเอง เกิดแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน เกิดการจัดระบบการทำงานของเครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงานองค์กรการเงินและทุนชุมชน เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการกับประเด็นงานอื่น ๆ เครือข่ายองค์กรการเงิน ทุนชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับตำบล เกิดการเชื่อมโยงการทำงาน คน ข้อมูล ทุกระดับ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดแผนการดำเนินงานระดับภาค

3

4 แผนที่ศักยภาพพื้นที่การจัดการองค์กรการเงินและทุนชุมชน
ปทุมธานี (8 พื้นที่) บึงกาสาม, คลองห้า,ทม.รังสิต,นพรัตน์,คลองสาม หนองสามวัง,บ้านกลาง,ศาลาครุ นครนายก (10 พื้นที่) ดอนยอ,วังกระโจม,บ้านพร้าว,เขาพระ,เกาะโพธิ์,ศรีจุฬา เกาะหวาย,ท่าทราย,หนองแสง,ศรีกะอาง ปราจีนบุรี (5พื้นที่) ดงขี้เหล็ก, ทุ่งโพธิ์,สะพานหิน ,โนนห้อม,บ่อทอง ฉะเชิงเทรา (6 พื้นที่) บ้านซ่อง เกาะขนุน,แสนภูดาษ, คลองขุด ,ท่าถ่าน ,หนองยาว นนทบุรี (6 พื้นที่) ท่าทราย,บางบัวทอง,บางขุนกอง,บางกระสอ, บางรักน้อย,ราษฎร์นิยม สระแก้ว (5 พื้นที่) คลองหินปูน คลองน้ำใส,บ้านแก้ง,แซร์ออ,บางหลังใน กรุงเทพมหานคร (7พื้นที่) บางเขน, หลักสี่,สลัมสี่ภาค,บางซื่อ ภาษีเจริญ,คันนายาว,คลองเตย จันทบุรี (8 พื้นที่) เกาะขวาง วังใหม่,บางกะจะ,ปากน้ำแหลมสิงห์, สะตอน,วังแซ้ม,ชากไทย,ตะเคียนทอง สมุทรปราการ (5 พื้นที่) สำโรงใต้, บางปู,บางพลีน้อย,แพรกษา แพรกษาใหม่ ระยอง (9 พื้นที่) กระแสบน, บ้านนา,บางบุตร,ชากบก, เขาน้อย,พลงตาเอี่ยม,ชำฆ้อ,น้ำเป็น,ทางเกวียน ชลบุรี (4 พื้นที่) หมอนนาง,บ่อกวางทอง บ้านบึง,ท่าบุญมี ตราด (8 พื้นที่) ห้วยแร้ง,ช้างทูน,วังกระแจะ,อ่าวใหญ๋ ทต.เขาสมิง ,ทต.เกาะช้าง ,คลองใหญ่ , ไม้รูด แผนที่ศักยภาพพื้นที่การจัดการองค์กรการเงินและทุนชุมชน

5 รวมพื้นที่ปฏิบัติการ
สรุปภาพรวมพื้นที่ กลุ่มโซน พื้นที่ครู พื้นที่พัฒนา พื้นที่ขยาย รวม โซนเขา ๑๗ ๒๘ โซนทะเล ๑๒ ๑๕ ๓๑ ปริมณฑล ๑๑ ๒๐ กทม. รวมพื้นที่ปฏิบัติการ ๓๔ ๔๑ ๘๑

6 ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก
คณะอนุกรรมการชาติ (5) กทม กทม(2) นนทบุรี ผู้แทนจังหวัดละ 2 คน กองเลขาโซนละ 2 คน ปทุมธานี ปริมณฑล (2) สมุทร ปราการ ชลบุรี ขบวน องค์กรการเงิน ภาค ระยอง โซนทะเล (2) จันทบุรี ตราด เวทีประชุม 3 เดือน/ครั้ง นครนายก ปราจีนบุรี โซนภูเขา (2) สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระบบกลไกการทำงาน ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก

7 พื้นที่ “ครู” ทุนชุมชนกับการเปลี่ยนแปลง
ปีที่แล้ว พื้นที่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง “พื้นที่จัดการตนเอง” การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการบูรณาการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น บางเขน การแก้ไขปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน /หลักสูตรการเรียนรู้ “การบูรณาการทุนชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” การจัดการทุนภายในเพื่อการเชื่อมโยงกับสภาองค์กรชุมชน บึงกาสาม การแก้ไขปัญหาหนี้สินรายครัวเรือน /หลักสูตรการเรียนรู้ “บทบาทของสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาทุนชุมชน” การจัดการทุนภายในเพื่อการบริหารจัดการที่ดี สำโรงใต้ การจัดการทุนนำไปสู่การจัดสวัสดิการชุมชน หลักสูตรการเรียนรู้ “การบริหารจัดการที่ดีในการจัดการทุนชุมชน” การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ดงขี้เหล็ก การแก้ไขปัญหาหนี้สินภายในครัวเรือน หลักสูตรการเรียนรู้ “การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” การจัดการทุนภายในเพื่อการเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาระบบทุนชุมชน เกาะขวาง การจัดตั้งกองทุนเมือง การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน กระแสบน หลักสูตรการเรียนรู้ “การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน”

8 นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สู่ “พื้นที่จัดการตนเอง”
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สู่ “พื้นที่จัดการตนเอง” พื้นที่พัฒนา ผลที่จะเกิด 34 พื้นที่ เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กร ข้อมูล คน แกนนำ/กลไก เกิดการรวบรวมข้อมูลด้าน ทุนเงิน ทุนทรัพยากร เกิดการบูรณาการทุนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น เกิดแผนการทำงานร่วมกัน เกิดพื้นที่เรียนรู้ 20 พื้นที่ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เกิดการขยายความรู้สู่พื้นที่อื่น ๆ อีก 80 พื้นที่ พื้นที่ขยาย ผลที่จะเกิด 41 พื้นที่ เกิดกลไกการทำงานในระดับตำบล เกิดการเชื่อมโยง คน ข้อมูล กลุ่มองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 50% ของพื้นที่ เกิดแผนการขับเคลื่อนงาน สู่การแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพาเงินทุนชุมชนของตนเองร่วมกันในระดับตำบล

9 คุณภาพพื้นที่ พื้นที่
1.การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการบูรณาการกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ตราด ห้วยแร้ง,ช้างทูน,วังกระแจะ,อ่าวใหญ่ ชลบุรี หมอนนาง กทม หลักสี่ นนทบุรี ท่าทราย,บางบัวทอง,บางขุนกอง,บางกระสอ ปทุมธานี ทม.รังสิต,คลองห้า สระแก้ว คลองหินปูน 2.การจัดการทุนภายในเพื่อการเชื่อมโยงกับสภาองค์กรชุมชน นนทบุรี บางรักน้อย,ราษฎร์นิยม ปทุมธานี คลองสาม 3.การจัดการทุนภายในเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ตราด ทต.เขาสมิง ,ทต.เกาะช้าง ,คลองใหญ่ ,ไม้รูด กทม ภาษีเจริญ,คันนายาว,คลองเตย ปทุมธานี บ้านกลาง,ศาลาครุ นครนายก บ้านพร้าว,เกาะหวาย,ท่าทราย,หนองแสง สระแก้ว คลองน้ำใส,บ้านแก้ง,แซร์ออ,บางหลังใน ระยอง ชากบก,เขาน้อย,พลงตาเอี่ยม,ซ้ำฆ้อ,ทางเกวียน,น้ำเป็น จันทบุรี วัดใหม่,บางกะจะ,บางบุตร,สะตอน,วังแซ้ม,ซากไทย,ตะเคียนทอง สมุทรปราการ บางพลีน้อย,แพรกษา,แพรกษาใหม่,บางปู 4.การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ชลบุรี บ้านบึง,ท่าบุญมี กทม สลัมสี่ภาค,บางซื่อ ฉะเชิงเทรา บ้านซ่อง,เกาะขนุน,แสนภูดาษ, คลองขุด ,ท่าถ่าน ,หนองยาว ปราจีนบุรี ทุ่งโพธิ์,สะพานหิน ,โนนห้อม,บ่อทอง นครนายก วังกระโจม,เกาะโพธิ์,เขาพระ,ศรีจุฬา,ศรีกะอาง,ดอนยอ 5.การจัดการทุนภายในเพื่อการเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาระบบทุนชุมชน ชลบุรี บ่อกวางทอง ปทุมธานี นพรัตน์ 6.การเชื่อมโยงทุนภายในเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ปทุมธานี หนองสามวัง ระยอง บางนา,บางบุตร,

10 ภาพรวมงบประมาณในการดำเนินงาน
แผนงาน งบประมาณ 1.งบเชื่อมโยงระดับภาคและพัฒนากลไกภาค 600,000 บาท 1.1งบประมาณเชื่อมโยงเครือข่ายระดับภาค 400,000 บาท 1.2ศึกษาดูงาน/พัฒนาศักยภาพแกนนำ 200,000 บาท 2.สนับสนุนพื้นที่ตำบล 1,794,000 บาท 2.1พื้นที่ครู 6 พื้นที่ 180,000 บาท 2.2พื้นที่พัฒนา 34 พื้นที่ 1,122,000 บาท 2.3พื้นที่ขยาย 41 พื้นที่ 492,000 บาท รวมงบดำเนินงานทั้งหมด 2,394,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เครือข่ายองค์กรการเงินและทุนชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google