งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 โดย นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร

2 การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549
การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม มาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตรายไว้ ดังนี้

3 การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 (ต่อ)
การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ (ต่อ) ข้อ 1. ในประกาศนี้ “การขนส่ง” หมายความว่า การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกด้วยรถ หรือพาหนะอื่นใด แต่ไม่หมายรวมถึงการขนส่งวัตถุอันตรายทางรถไฟ ข้อ2. ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายในแท็งก์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ (Fixed Tanks) แท็งก์ติดตรึงไม่ถาวรกับตัวรถ (Demountable Tanks) แท็งก์คอนเทนเนอร์ (Tank-Containers) แท็งก์สับเปลี่ยนได้ซึ่งผนังโครงสร้างทำด้วยโลหะ (Tank Swap Bodies with Shells Made of Metallic Materials) รถติดภาชนะบรรจุก๊าซ เรียงกันเป็นตับ (Battery-Vehicles) แท็งก์พลาสติกเสริมไฟเบอร์ (Fiber- Reinforced Plastics Waste Tanks) ต้องมีการประกันภัยความเสียหายในการ ขนส่งวัตถุอันตรายนอกเหนือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 3 ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

4 การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 (ต่อ)
การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ (ต่อ) การประกันภัยตามวรรคแรกต้องเป็นการประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย ตามประกาศนี้ ให้คุ้มครองภัยอันเป็นผลมาจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งทุกกรณี และเป็นผลให้เกิด (1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้น เป็นผู้กระทำละเมิด

5 การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 (ต่อ)
การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ (ต่อ) (2) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นเป็นผู้กระทำละเมิด (3) ค่าใช้จ่ายในการขจัด เคลื่อนย้าย บำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม หรือสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่ สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ สำหรับขอบเขตการคุ้มครอง ให้เริ่มต้นตั้งแต่รถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งวัตถุอันตราย เคลื่อนที่จนถึงที่หมาย

6 การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 (ต่อ)
การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ (ต่อ) ข้อ 3. จำนวนเงินคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศนี้ต้องไม่ น้อยกว่าดังต่อไปนี้ (1) จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อ 2(1) ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อ หนึ่งคน และไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านบาทสำหรับเหตุการณ์แต่ละ ครั้ง (2) ความคุ้มครองตามข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบล้าน บาทต่อการเกิดเหตุการณ์หนึ่งครั้ง

7 การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 (ต่อ)
การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ (ต่อ) ข้อ 4. ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายต้องแสดงต้นฉบับของกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับรถ หรือพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแต่ละคัน พร้อมทั้งส่ง มอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานต่อกรม โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผู้ขนส่งวัตถุอันตรายต้องจัดให้มีการ ประกันภัยตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ ข้อ. 5. การชดให้ค่าเสียหายตามประกาศนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในอันที่ จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการ ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

8 การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549 (ต่อ)
การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ (ต่อ) ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2549 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google