งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง4.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง4.1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง4.1
สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพ

2 ตัวชี้วัด 1. อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
2. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 3. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 4. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

3 โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เปิดโลกอาชีพ 2 คาบเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เปิดโลกอาชีพ คาบเรียน - อาชีพรับจ้าง - อาชีพอิสระ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เส้นทางสู่งานอาชีพ คาบเรียน - การเตรียมตัวประกอบอาชีพ - การตัดสินใจเลือกอาชีพ - การสมัครงาน - การสัมภาษณ์งาน - การปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ

4 โครงสร้างรายวิชา(ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ คาบเรียน - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน - เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประสบการณ์วิชาชีพ คาบเรียน - การทำงานในการดำรงชีวิตสู่งานอาชีพ - การจำลองอาชีพ - โครงงานอาชีพ

5 โครงสร้างรายวิชา(ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการทำงาน 3 คาบเรียน - คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพ - จรรยาบรรณวิชาชีพ - ค่านิยมในการทำงาน

6 ชิ้นงาน / ภาระงาน ทำกิจกรรมในใบงาน กิจกรรมจำลองอาชีพ โครงงานอาชีพ

7 คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนระหว่างเรียน 80 คะแนน คะแนนปลายภาค 20 คะแนน
คะแนนระหว่างเรียน 80 คะแนน คะแนนปลายภาค คะแนน รวม คะแนน


ดาวน์โหลด ppt การอาชีพ สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง4.1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google