งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในห้องเรียนออนไลน์ (Web-Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในห้องเรียนออนไลน์ (Web-Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในห้องเรียนออนไลน์ (Web-Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS
ขอต้อนรับสู่การจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนออนไลน์ (Web-Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ (ฉบับปรับปรุง 2546) โดย ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์

2 คำนำ จิตราพร กาญจนพิบูลย์
จากสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงควรปรับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งมีค่านิยมทัศนคติของผู้เรียนที่ชื่นชอบเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนออนไลน์ โดยให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือที่รู้จักคุ้นเคยกับคำว่า E-learning ลักษณะออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน เรียนที่ไหนก็ได้ เมื่อใดก็ได้ และบ่อยครั้งหรือศึกษาซ้ำๆ ในส่วนที่ ผู้เรียนต้องการ และเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึง โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ ผ่านเว็บไซต์ E-learning ของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี จิตราพร กาญจนพิบูลย์

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของกิจการห้างหุ้นส่วน และ การจัดตั้งกิจการประเภทของกิจการห้างหุ้นส่วน และข้อแตกต่างที่กำหนด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีทุนตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การทำงบการเงิน ตามกฎหมาย ภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หรือตาย การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

4 โครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
หน่วยที่ 2 การลงทุนและการจัดสรรกำไรขาดทุน หน่วยที่ 3 งบการเงินกิจการห้างหุ้นส่วน หน่วยที่ 4 การเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วน หน่วยที่ 5 การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

5 ขั้นตอนในการสมัครสมาชิกในห้องเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ (ฉบับปรับปรุง 2546) 1. ผู้เรียนต้องมีอีเมลของตัวเอง (สมัครได้ที่ hotmail Gmail หรือ Yahoo 2. เปิดเว็บไซต์ผ่าน Google โดยพิมพ์คำว่า chitraporn หรือ จิตราพร 3. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่ระบบ 4. คลิกที่ปุ่ม สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 5. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อผู้ใช้ = รหัสประจำตัวของนักเรียน รหัสผ่าน = ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว อีเมล = ตามที่สมัครไว้

6 6.. ชื่อ = ให้ใส่ 2 ตัวแรกของรหัสประจำตัว + กลุ่ม + เลขที่ + ชื่อ
7. นามสกุล = ใส่นามสกุลจริง 8. จังหวัด = ใส่จังหวัดจริง 9. ประเทศไทย = เลือก ประเทศไทย 10. คลิกที่ปุ่ม 11. ระบบจะส่ง link ยืนยันการสมัครเป็น สมาชิกไปที่อีเมลของผู้สมัคร

7 12. ให้กลับไปเปิดที่ hotmail เพื่อเปิดดูจะมีข้อความ
13. ให้คลิกที่ เพื่อยืนยันการใช้งาน (หากไม่มีอีเมลยืนยัน ให้ติดต่อ ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์ โทร. หรือ 14. จากนั้นกลับไปสู่หน้าเว็บเดิม เพื่อดำเนินการ ขั้นต่อไป คลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ ห้องเรียนออนไลน์

8 15. จากนั้น ให้กรอก ชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่าน ตามที่ได้แจ้งไว้ เมื่อสมัครครั้งแรก
ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ โดยสังเกตจาก แสดงสถานะว่า เข้าสู่ระบบในชื่อของใคร หรือออกจากระบบ

9 16.นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน โดยคลิกที่
17. ระบบจะถามเพื่อให้ ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ให้คลิกที่ปุ่ม ใช่ 18. จากนั้น ระบบจะเปิดเข้าไปในห้องเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน

10 ขอให้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้
ในห้องเรียนที่ไร้ขอบเขต และไม่จำกัดเรื่องเวลา เรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ นักเรียนสามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เรียน แผนการเรียนรู้ประจำหน่วย เนื้อหาสาระวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน (PDF)

11 สวัสดี ครูจิตราพร กาญจนพิบูลย์


ดาวน์โหลด ppt ในห้องเรียนออนไลน์ (Web-Based Instruction) บนระบบบริการ Moodle LMS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google