งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ยุทธศาสตร์การสนับสนุน การวิจัยของ สกว. ปี 2550 - 2552 วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. jscom/ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย 190607.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ยุทธศาสตร์การสนับสนุน การวิจัยของ สกว. ปี 2550 - 2552 วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. jscom/ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย 190607."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ยุทธศาสตร์การสนับสนุน การวิจัยของ สกว. ปี 2550 - 2552 วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. jscom/ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย 190607

2 2 ยุทธศาสตร์ปี 2550 - 2552 1 Strategic Research Issues 1.1 การจัดการธุรกิจเกษตรด้านอาหาร ( การ พัฒนาการเกษตรและ 1.1 การจัดการธุรกิจเกษตรด้านอาหาร ( การ พัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรม ) อุตสาหกรรม ) 1.2 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ( การค้า ระหว่างประเทศ ) 1.2 การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ( การค้า ระหว่างประเทศ ) 1.3 ความมั่นคงทางพลังงาน ( พลังงาน ) 1.3 ความมั่นคงทางพลังงาน ( พลังงาน ) 1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางวัฒนธรรม ( การศึกษา เด็ก เยาวชน 1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางวัฒนธรรม ( การศึกษา เด็ก เยาวชน สุขภาพ สวัสดิภาพสังคม มนุษยศาสตร์ ) สุขภาพ สวัสดิภาพสังคม มนุษยศาสตร์ ) 1.5 การจัดการทรัพยากรน้ำ ( ฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ) 1.5 การจัดการทรัพยากรน้ำ ( ฐานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ) 1.6 การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ( เศรษฐกิจพอเพียง ) 1.6 การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ( เศรษฐกิจพอเพียง ) 1.7 การวิจัยทางด้านการป้องกันประเทศ 1.7 การวิจัยทางด้านการป้องกันประเทศ

3 3 ยุทธศาสตร์ปี 2550 - 2552 2 การวิจัยตามความต้องการของพื้นที่ (area- based collaborative research) งานวิจัยตามความต้องการระดับจังหวัด 2.1 ภาคใต้ตอนล่าง 2.1 ภาคใต้ตอนล่าง 2.2 ภาคใต้ตอนกลาง 2.2 ภาคใต้ตอนกลาง 2.3 ภาคกลาง ( รวมสุราษฎร์ฯ ) 2.3 ภาคกลาง ( รวมสุราษฎร์ฯ ) 2.4 ภาคตะวันออก 2.4 ภาคตะวันออก 2.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.6 ภาคเหนือตอนบน 2.6 ภาคเหนือตอนบน 2.7 ภาคเหนือตอนล่าง 2.7 ภาคเหนือตอนล่าง 2.8 กลไกกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 2.8 กลไกกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานงานวิจัยตามความต้องการระดับท้องถิ่น

4 4 ยุทธศาสตร์ปี 2550 - 2552 3 การสนับสนุนการวิจัยตามภารกิจหลัก 3.1 การเตรียมนักวิจัยก่อนเข้าสู่อาชีพ 3.1 การเตรียมนักวิจัยก่อนเข้าสู่อาชีพ 3.1.1 การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม (IRPUS) 3.1.1 การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม (IRPUS) 3.1.2 การสร้างองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับ งานวิจัยและพัฒนา (MAG) 3.1.2 การสร้างองค์ความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับ งานวิจัยและพัฒนา (MAG) 3.2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพื้นฐานของ ประเทศ 3.2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพื้นฐานของ ประเทศ 3.2.1 ฝ่ายวิชาการ 3.2.1 ฝ่ายวิชาการ 3.2.2 คปก. 3.3 งานวิจัยตามภารกิจของฝ่าย R&D 3.3.1 นโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ 3.3.4 ชุมชน 3.3.1 นโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ 3.3.4 ชุมชน 3.3.2 เกษตร 3.3.5 อุตสาหกรรม 3.3.3 สวัสดิภาพสาธารณะ 3.3.3 สวัสดิภาพสาธารณะ

5 5 ยุทธศาสตร์ปี 2550 - 2552 4 การจัดการงานวิจัย ( กลไกสนับสนุน ) 4.1 นวัตกรรมสถาบัน 4.1 นวัตกรรมสถาบัน 4.2 การบริหารจัดการปลายทาง 4.2 การบริหารจัดการปลายทาง


ดาวน์โหลด ppt 1 ยุทธศาสตร์การสนับสนุน การวิจัยของ สกว. ปี 2550 - 2552 วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว. jscom/ ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัย 190607.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google