งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาสุขภาพจิตและ ฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาสุขภาพจิตและ ฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาสุขภาพจิตและ ฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงราย
พจนารถ กรึงไกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 23 กันยายน 53

2 สุขภาพจิต: เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน ย่อมมีผลต่อสุขภาพจิตทั้งนั้น (กรมสุขภาพจิต,2539)

3 ผลกระทบด้านสุขภาพจิต
- พัฒนาการ+เชาว์ปัญญา ลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดลง คิด/ วิเคราะห์ / แก้ปัญหา ลดลง - ปริมาณ ผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น คุณภาพ ถูกทอดทิ้ง เพิ่มขึ้น risk เพศ 1) มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 2) ทำแท้ง เพิ่มขึ้น - อยากรู้อยากลองสิ่งเสพติด - เครียดจัด ทำร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตาย - ใช้แอลกอฮอล์,สารเสพติด เพิ่มขึ้น - หย่าร้าง เพิ่มขึ้น - ครอบครัวอบอุ่น ลดลง illness NORMAL สุขลดลง, เครียดเพิ่มขึ้น รักษาไม่ต่อเนื่อง, ขาดยา, อาการกำเริบ

4 โรคทางจิตเวชที่รับบริการ
4

5 ปริมาณการเข้ารับบริการทางจิตเวช
รายอำเภอ

6 ความรุนแรงของปัญหาการฆ่าตัวตาย
ปี 2552 1 พญาเม็งราย 42.83 2 เวียงชัย 22.77 3 แม่สาย 21.66 4เชียงของ 20.64 5แม่จัน 19.29 6เวียงป่าเป้า 19.06 7แม่สรวย 18.13 8แม่ฟ้าหลวง 17.54 9เทิง 16.65 10เวียงแก่น 15.6 11เชียงแสน 15.4 12ขุนตาล 15.28 13เวียงเชียงรุ้ง 15.1 14พาน 14.31 15เมือง 14.09 16แม่ลาว 13.05 17ดอยหลวง 10.37 18ป่าแดด 7.6 < 6.5 > 13.5 เกณฑ์กำหนดไม่เกินอัตรา 6.3 ต่อแสน

7 แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหา
65.15 66.61 60.45 พยายามฆ่าตัวตาย 17.60 16.15 14.76 12.47 ฆ่าตัวตายสำเร็จ

8 ความรุนแรงของปัญหาการฆ่าตัวตาย
ปี 2552 1 พญาเม็งราย 42.83 2 เวียงชัย 22.77 3 แม่สาย 21.66 4เชียงของ 20.64 5แม่จัน 19.29 6เวียงป่าเป้า 19.06 7แม่สรวย 18.13 8แม่ฟ้าหลวง 17.54 9เทิง 16.65 10เวียงแก่น 15.6 11เชียงแสน 15.4 12ขุนตาล 15.28 13เวียงเชียงรุ้ง 15.1 14พาน 14.31 15เมือง 14.09 16แม่ลาว 13.05 17ดอยหลวง 10.37 18ป่าแดด 7.6 < 6.5 > 13.5 เกณฑ์กำหนดไม่เกินอัตรา 6.3 ต่อแสน

9 อัตราฆ่าตัวตายรายอำเภอ ปี 52-53(10ด)
9

10 ช่วงอายุที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ ปี 52-53(10ด)

11 เพศที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ ปี 53(10ด)

12 การส่งเสริม การป้องกัน

13 ความเกี่ยวโยงของปัจจัยต่างๆต่อสุขภาพ
ค่านิยม Individual Environment พฤติกรรมสุขภาพ เศรษฐกิจ SOCIAL การเมือง สิ่งแวดล้อม Health care system

14 THANK YOU AND HAPPY TO YOU


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาสุขภาพจิตและ ฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google