งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Mantel-Heanszel Produrc)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Mantel-Heanszel Produrc)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Mantel-Heanszel Produrc)
การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธี แมนเทล-แฮนส์เซล (Mantel-Heanszel Produrc) อมลณัฐ อุบลรัตน์

2 วิธีแมนเทล-แฮลส์เซล เป็นเทคนิคที่แมนเทล-แฮนส์เซลได้เสนอขึ้นใช้ตั้งแต่ ปี แต่ฮอลแลนด์และเทเยอร์(Holland and Thayer) นำเสนอมาเพื่อใช้การตรวจสอบความลำเอียงของข้อสอบในปี และในปีนั้นก็ได้มีการตรวจสอบความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธีแมนเทล-แฮนส์เซล หรือเรียกย่อ ๆ ว่า MH

3 วิธีแมนเทล-แฮลส์เซล มีความคล้ายคลึงกับวิธีไคสแควร์ที่เสนอโดย ชูเนแมน
มีความคล้ายคลึงกับวิธีไคสแควร์ที่เสนอโดย ชูเนแมน เป็นการเปรียบเทียบผลการตอบข้อสอบของกลุ่มผู้สอบ 2 กลุ่ม เสียประโยชน์จากข้อสอบในกรณีที่ข้อสอบมีความลำเอียงโดยมีการตรวจสอบทุก ๆ ระดับคะแนนรวมจากการสอบข้อสอบ

4 วิธีการในการตรวจสอบ แทนจำนวนผู้สอบในกลุ่มอ้างอิงที่มีคะแนนรวมในช่อง คะแนน j แทนจำนวนผู้สอบในกลุ่มเปรียบเทียบที่มีคะแนนรวมในช่อง คะแนน j เป็นจำนวนผู้สอบรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ได้คะแนนรวม จากการสอบข้อสอบที่ I

5 ตารางสองทางแสดงผลการตอบ ถูก (1) และผิด (2)
ตารางสองทางแสดงผลการตอบ ถูก (1) และผิด (2) คะแนนที่ได้จากข้อสอบที่ต้องการตรวจสอบ กลุ่ม รวม 1 NRj NFj Bj Dj Aj Cj กลุ่มอ้างอิง (R) กลุ่มเปรียบเทียบ (F)

6 หลักการวิเคราะห์ นำตารางมาคำนวณค่าความน่าจะเป็น ในรูปของค่าสัดส่วนการตอบถูกผิดระหว่าง กลุ่มโดย กำหนด ให้เป็นค่า

7 แทนจำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่ม 1 ที่ระดับคะแนน j
สูตรในการคำนวณ แทนจำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่ม 1 ที่ระดับคะแนน j แทนจำนวนผู้ตอบผิดในกลุ่ม 1 ที่ระดับคะแนน j แทนจำนวนผู้ตอบถูกในกลุ่ม 2 ที่ระดับคะแนน j

8 แทนจำนวนผู้ตอบข้อสอบทั้งหมด ที่ระดับคะแนน j
สูตรในการคำนวณ แทนจำนวนผู้ตอบผิดในกลุ่ม 2 ที่ระดับคะแนน j แทนจำนวนผู้ตอบข้อสอบทั้งหมด ที่ระดับคะแนน j

9 เกณฑ์พิจารณาความลำเอียง
ข้อสอบไม่มีความลำเอียง ข้อสอบลำเอียงเข้าข้าง กลุ่มเปรียบเทียบ ข้อสอบลำเอียงเข้าข้าง กลุ่มอ้างอิง

10 การทดสอบนัยสำคัญของค่าสถิติไคสแควร์
ที่คำนวณได้ว่าแตกต่างจาก 1 อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ หรือไม่ ที่ระดับชั้นความเป็นอิสระเท่ากับ 1

11 สูตรในการคำนวณ เมื่อ

12 สมมติฐาน สำหรับทุกชั้นคะแนน j ,

13 MH DIF Education Testing Service’s ได้เสนอให้แปลงค่า ให้เป็นคะแนนมาตรฐานในรูปเดลต้าที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 เรียกค่าที่แปลงนี้ว่า MH DIF

14 สมการ MH DIF

15 เกณฑ์การพิจารณาค่าของ
ค่า ไม่แตกต่างจาก 0 แสดงว่าข้อสอบนั้น ไม่ลำเอียง ค่า แตกต่างจาก 0 มีค่าเป็นบวก (Positive) แสดงว่าข้อสอบลำเอียงโดยเข้าข้างกลุ่มเปรียบเทียบ ค่า แตกต่างจาก 0 มีค่าเป็น (Negative) แสดงว่าข้อสอบลำเอียงโดยเข้าข้างกลุ่มอ้างอิง

16


ดาวน์โหลด ppt (Mantel-Heanszel Produrc)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google