งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2550 Module 8 เทคนิคและเครื่องมือ การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น

2 Module 8 เทคนิคและเครื่องมือ การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น Module 8
8.1 แนวคิดการปรับปรุงองค์กร 8.2 หลักการวางแผนกลยุทธ์ 8.3 หลักการนำแผนสู่การปฏิบัติด้วย BSC 8.4 หลักการติดตามประเมินผล 8.5 เครื่องมือในการปรับปรุงองค์กร 8.6 มาตรฐานในการปรับปรุงองค์กร

3 Organizational Development
Concept

4 ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
วิเคราะห์ คาดการณ์ การ เปลี่ยนแปลง จัดระบบ (ทั้ง 7 ระบบ) สร้างความ เป็นทีม ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน Strategic Management การจัดการ เชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ให้องค์กร อยู่รอดยั่งยืน

5 Path to Competitiveness
1 Competitiveness แข็งแรง ยั่งยืน แข่งขันได้ 4 Improvement 3 Best Practices / Management Tools เครื่องมือปรับปรุงแก้ไข Gap analysis 2 Benchmarking/Goal Setting การเปรียบเทียบ การตั้งเป้าหมาย 1 Assessment Self Assessment การประเมินองค์กรด้วยตนเอง Index Productivity Index / Cockpit มาตรวัด ตัวชี้วัด

6 Path to Competitiveness
2 ปรับปรุงงาน อย่างต่อเนื่อง 9 วัดและประเมินผล การดำเนินงาน 8 ปฏิบัติตามแผน ปฎิบัติการ 7 เสริมศักยภาพ ภายในองค์การ 6 5 วางแผนปฏิบัติการ ประจำปี วางแผนกลยุทธ์ ระยะสั้นและยาว 4 ประเมินสภาพ องค์การในปัจจุบัน 3 กระตุ้นให้เกิด การปรับปรุง 2 หาความต้องการ ผู้มีส่วนได้เสีย 1

7 Path to Competitiveness
3 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 การจัดวางทิศทางขององค์กร กระบวนการบริหาร เชิงกลยุทธ์ 3 การกำหนดแผนกลยุทธ์ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์

8 การจัดการเชิงกลยุทธ์ วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ
ปัจจัยภายนอก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ธรรมชาติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Strategic BSC HRM HRD ปัจจัยภายใน ธรรมาภิบาล Vision Values Goal การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้น พนักงาน การนำ ผลลัพธ์ มอก. HNQA Map KPI การมุ่งเน้นลูกค้า และตลาด การจัดการ กระบวนการ CRM Customer Survey HA/HPH ISO QC/TPM Tools & STD Six sigma วัด วิเคราะห์ สารสนเทศ และจัดการความรู้ MIS DSS KM

9 Management Frameworks Management & Improvement Tools
Fusion Management Management Frameworks 7S MBNQA TQA TQM หลักธรรมต่างๆ 5S BM BSC KM SS TPM ISO HA HACCP HPH Management & Improvement Tools Quality Systems & Standards

10 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Systematic Thinking SIPOC + PDCA + TQA/PMQA วางแผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการ Strategic Plan Action Plan ออกแบบ กระบวนการ PMQA 6 หมวด ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือเป้าหมาย (Strategy Map) PMQA หมวด 7 ความต้องการ ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders P Input & Supplier plan Process requirement Output spec Customer’s need Input Process Output Customer (outcome) D Supplier ตรวจสอบ QCDSMEE C ปรับปรุง SIPOC A

11 Strategic Planning Concept / Process

12 Strategic Planning Model
วางแผน Past Performance Internalenvironment Externalenvironment Vision KPIs Shared Values Mission Core Competency OrganizationObjective ยุทธศาสตร์4มิติ 1 2 3 4 KPIs KPIs ยุทธวิธี StrategicGoals Program Project ปฏิบัติ Activity

13 Strategic Planning Process วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
1 2 3 4 5 ทบทวนสภาพ ภายนอก ทบทวนสภาพ ภายใน ทบทวนผล งานในอดีต คาดการณ์อนาคต กำหนดกลยุทธ์หลัก วิเคราะห์สภาพ ภายนอก ตรวจประเมินองค์กร วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กรอบกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ - Pest Analysis Impact Analysis - Self Assessment - TQA Roadmap - Strategy Map - Performance Projection - Roadmap - SWOT Analysis - Vision/Mission - Corporate Objectives - Balanced Scorecard - Gap Analysis

14 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ตัววัด เป้าหมาย และวิธีการ
Strategic Planning วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (ปัจจุบัน) ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน +O -T +S -W วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (อนาคต) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Map) ตัววัด เป้าหมาย และวิธีการ (Card) แผนงาน โครงการ

15 Strategic Planning : Org. Change
วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ เปลี่ยนได้ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ สับสน วิสัยทัศน์ แรงจูงใจ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ กังวล วิสัยทัศน์ ทักษะ ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ ทำแล้วเลิก วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ แผนปฏิบัติการ ขัดข้องใจ วิสัยทัศน์ ทักษะ แรงจูงใจ ทรัพยากร เริ่มผิดทาง

16 1 Workshop

17 PEST Analysis สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยราชการ นโยบายส่วนท้องถิ่น ความต้องการลูกค้ารายกลุ่ม ความต้องการพันธมิตร ความต้องการคู่ความร่วมมือ การเมือง - กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายรักษาสิ่งแวดล้อม ภาษี กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เสถียรภาพของรัฐบาล สังคม - โครงสร้างประชากร การกระจายรายได้ การเคลื่อนย้ายทางสังคม รูปแบบการดำเนินชีวิต ท่าทีต่อการการทำงานและการพักผ่อน ลัทธิบริโภคนิยม ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ - ระดับรายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน ระดับรายได้ของประชากร ราคาน้ำมันเชื่อเพลิง เทคโนโลยี - งบประมาณของประเทศในงานวิจัย นโยบายภาครัฐต่อการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับความทันสมัยของเทคโนโลยี

18 ตาราง 1: ทบทวนสภาพภายนอก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ตาราง 1: ทบทวนสภาพภายนอก (ตาม PEST ) 1 2 3 4 ตัวแปร สถานการณ์ แนวโน้ม ผลกระทบต่อเป้าหมาย ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เราจะต้องทำอย่างไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้องพัฒนา ข้อมูลชุดที่ 1

19 2 Workshop

20 ตาราง 2: ทบทวนสภาพภายใน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ตาราง 2: ทบทวนสภาพภายใน (ตามเกณฑ์ PMQA) 3 1 2 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ Category/Item ผลประเมิน (ระดับ Item / Area) เราจะต้องทำอย่างไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้องพัฒนา หมวด 1 /1.1/1.2 หมวด 2 /2.1/2.2 หมวด 3 /3.1/3.2 หมวด 4 /4.1/4.2 หมวด 5 /5.1/5.2/5.3 วิเคราะห์หา สาเหตุของ Items แล้วนำไปกำหนดเป็น ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ หมวด 6 /6.1/6.2 หมวด 7 /7.1/7.2/7.3/7.4 ข้อมูลชุดที่ 2

21 3 Workshop

22 ตาราง 3: ทบทวนผลงานในอดีต
ตาราง 3: ทบทวนผลงานในอดีต (Strategic Project ปีที่ผ่านมา) 1 2 3 ระดับ (ค่า KPI) ผลต่างของเป้าหมาย ระยะ เวลา ปัญหาและสาเหตุ ความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย ปีเป้าหมาย ผลลัพธ์ ผลต่าง % แผนงาน / โครงการ เราจะต้องทำอย่างไร สิ่งที่ต้องทำ สิ่งที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้องพัฒนา นำปัจจัยภายใน มากำหนดทางแก้ เป็นความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยผังก้างปลา โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก ข้อมูลชุดที่ 3

23 Cause & Effect Diagram 1

24 1. สาเหตุ 2. สาเหตุ 5. สาเหตุ ปัญหา 3. สาเหตุ 4. สาเหตุ 6. สาเหตุ
ผังก้างปลา 1. สาเหตุ 2. สาเหตุ 5. สาเหตุ ปัญหา 3. สาเหตุ 4. สาเหตุ 6. สาเหตุ

25 ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด)
ผังก้างปลากลยุทธ์ 1. สาเหตุ 2. สาเหตุ 5. สาเหตุ ปัจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด) ปัญหา 3. สาเหตุ 4. สาเหตุ 6. สาเหตุ ปัจจัยภายนอก (PEST)

26 4 Workshop

27 ตาราง 4: แผนที่กลยุทธ์ 1 (Strategy Map) วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ
Vision Mission / Values Goals (4 years) วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ ลูกค้า ประสิทธิผล ผลลัพธ์ / เป้าหมาย ผลลัพธ์ / เป้าหมาย การเงิน คุณภาพ กระบวนการ ประสิทธิภาพ กระบวนการ / วิธีการ การเรียนรู้ การพัฒนาองค์กร กระบวนการ / วิธีการ

28 ตาราง 4: แผนที่กลยุทธ์ 2 (Strategy Map) วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ
Vision Mission / Values Goals (4 years) วัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 มิติ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ / เป้าหมาย คุณภาพ ประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ / เป้าหมาย กระบวนการ / วิธีการ

29 : Policy Deployment Concept
BSC Balanced Scorecard : Policy Deployment Concept

30 Do the right things right
BSC Concept : BSC objectives Do things right Do the right things Do the right things right

31 Non-Financial Lag Indicators Lead Indicators
BSC Concept : Financial Measures Non-Financial Lag Indicators Lead Indicators

32 BSC : Cause - Effect Diagram
And Realize the Vision Financial Results To Drive Financial Success... Customer Benefits Needed to Deliver Unique Sets of Benefits to Customers... Internal Capabilities To Build the Strategic Capabilities.. Knowledge, Skills, Systems, and Tools Equip our People...

33 Strategy : Kaplan & Norton
Mission : Why we exist Values : What’s important to us Vision : What we want to be Strategy Objective : Our game plan Strategy Map : Translate the strategy Balanced Scorecard : Measure and Focus Target and Initiatives : What we need to do Personal Objectives : What I need to do Strategic Outcomes : Satisfied shareholder Delight customer Efficient & Effective Process Motivated & Prepared workforce

34 มิติด้านกระบวนการภายใน
Strategy : Kaplan & Norton มิติด้านการเงิน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรมีผลการดำเนินงานอย่างไรในสายตาผู้ถือหุ้น มิติด้านลูกค้า วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ มิติด้านกระบวนการภายใน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรควรจะตอบสนองลูกค้าอย่างไร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ กระบวนการบริหารอะไรที่เป็นเลิศ มิติด้านการเรียนรู้และเติบโต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ทำอย่างไรองค์กรจึงจะมีความสามารถที่จะเปลี่ยน & พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

35 Strategy Map : Kaplan & Norton
Long-Term Shareholder Value Financial Productivity Revenue Growth Customer Product/Service Attributes Relationship Image Internal Process Manage Operations Manage Customers Manage Innovation Manage Regulatory/Social Learning/Growth Human Capital Information Capital Organization Capital

36 Strategy Map : TQA/PMQA
Long-Term Stakeholder Value Financial ผลลัพธ์ขององค์กร Customer ผลลัพธ์ด้านสินค้าและบริการ / ลูกค้าและตลาด Internal Process 3.การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 6.การจัดการกระบวนการ Learning/Growth 5.การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์และ การจัดการความรู้ 1.การนำองค์กร 2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์

37 Strategic Theme: Operating Efficiency
Map & Card : BSC Concept Strategy Map Strategy Card Strategic Theme: Operating Efficiency Objectives: What the strategy is trying to achieve Measures: How success or failure (performance) against objectives is monitored Targets: The level of performance or rate of improvement needed Initiatives: Key action programs required to achieve targets Profits and RONA Financial Grow Revenues Fewer planes Attract & Retain More Customers Customer On-time Service Lowest prices Objectives Fast ground turnaround Measures Targets Initiatives Internal Fast ground turnaround On Ground Time On-Time Departure 30 Minutes 90% Cycle time optimization Learning Ground crew alignment

38 Map & Card : BSC Concept Strategy Map Balanced Scorecard Action Plan
Objectives Measure Target Initiatives Budget Financial Perspective Customer Perspective Internal Perspective Learning & Growth Perspective

39 Map & Card : BSC Concept Strategy “Leadership” Tactics “Management”
Longer Term (3-5 year) View Shorter Term (Annual) View Mission Vision Strategy and Map Objectives Measures Targets Initiatives Milestones Accountable Resource Alloc. F1 Grow high-margin service % revenue from high-margin services ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Financial F2 Provide personalized care Customer satisfaction survey rating Develop organization- wide survey Survey drafted by 6/04 Mkg. Team $ xxxx ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% C1 Customer To provide top-notch healthcare to our community Be the community hospital of choice Keep patients informed Service level spot check rating Electronic notes project Complete by 2004 All patients logged in Dept. Chairs $ xxxx P1 ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% P2 Internal Provide technology & resources % new technology used by staff ‘04 xx% ‘05 xx% ‘06 xx% Learning assessment project Deadline met HR Committee $ xxxx Learning L4 Strategy “Leadership” Tactics “Management”

40 Vision / Mission / Values
Strategy Map PMQA Vision / Mission / Values เป้าหมายระยะ 4 ปี 7.1 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผล Results 7.2 ผลลัพธ์ด้าน คุณภาพ 7.3 ผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิภาพ 7.4 ผลลัพธ์ด้าน พัฒนาองค์กร System 3.2 ความสัมพันธ์ กับลูกค้า 4.2 สารสนเทศและ องค์ความรู้ 6.1 กระบวนการ สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการ สนับสนุน 1.2 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม 5.1 ระบบงาน 5.2 การเรียนรู้และ แรงจูงใจ 5.3 ความผาสุกและ ความพึงพอใจ Driver 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ลูกค้าและตลาด 4.1 การวัดและ วิเคราะห์ 1.1 การนำองค์กร 2.1 การจัดทำ กลยุทธ์ 2. 2 การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ

41 5 Workshop

42 วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
Card : BSC Concept Learning Perspective Process Perspective Financial Perspective Objectives Measures Customer Perspective Initiatives Strategy: Our Approach To Accomplishing Our Mission วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ หน่วยชี้วัด ประเด็นกลยุทธ์ 1 2 3

43 วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
ตาราง 5 : คาดการณ์อนาคต 1 Objectives 2 Measures 3 Initiatives ระดับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ หน่วยชี้วัด เจ้าของงาน ระยะสั้น ปีที่ 1 ระยะกลาง ปีที่ 2 ระยะยาว ปีที่ 3 - 4 ปัจจุบัน KPI

44 ตาราง 6 : Objectives Deployment (กลุ่ม/ฝ่าย แผนก/งาน)
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน (กลุ่ม/ฝ่าย แผนก/งาน) วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 1 C1 วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 2 1 C1 ระดับบุคคล 3 2 4 วัตถุประสงค์ ตัววัด ประเด็นกลยุทธ์ 3 5 1 C1 4 6 2 5 7 3 6 4 7 5 6 7

45 ตาราง 6 : Objectives Deployment
ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย ระดับ/งาน ระดับ บุคคล วัตถุประสงค์ หน่วยชี้วัด ประเด็น กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หน่วยชี้วัด ประเด็น กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หน่วยชี้วัด ประเด็น กลยุทธ์

46 6 Workshop

47 การจำแนกประเภท แผนงานโครงการ
B A B A การปรับปรุง B A A โครงการ กลยุทธ์ B โครงการ ปรับปรุง B C โครงการ รักษาสภาพ C เวลา

48 มุมมอง / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ / แผนงาน
Program - Project form มุมมอง / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ / แผนงาน โครงการ / โครงการย่อย ตัววัด / เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผล

49 Program - Project form

50 Evaluation

51 การประเมินที่เน้นการตัดสินใจ
รูปแบบการประเมิน 1 Decision-oriented Evaluation การประเมินที่เน้นการตัดสินใจ เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง สิ่งที่เกิดขึ้น กับ สิ่งที่ควรจะเป็น และเป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารใช้ตัดสินคุณค่าของสื่งนั้น

52 การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า
รูปแบบการประเมิน 2 Value-oriented Evaluation การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า เป็นการประเมินที่ผู้ประเมินตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ทั้งคุณค่าของผลที่คาดหวังและผลที่ไม่ได้คาดหวัง

53 การประเมินด้วยวิธีการที่เป็นระบบ
รูปแบบการประเมิน 3 Systematic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการที่เป็นระบบ เป็นการประเมินที่เน้น ปรนัยนิยม (objectivism)มีการกำหนดรูปแบบ วิธีการ แผนงาน ตัวแปรหลักเกณฑ์ เครื่องมือมาตรฐาน สถิติ และใช้นักวิชาการทำ

54 Naturalistic approach การประเมินด้วยวิธีการธรรมชาติ
รูปแบบการประเมิน 4 Naturalistic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการธรรมชาติ เป็นการประเมินที่เน้น อัตนัยนิยม (subjectivism)มีการกำหนดรูปตามธรรมชาติ ยืดหยุ่น สังเกตุการณ์ วิเคราะห์ตามหลักเหตุผลเชื่อมโยง อาศัยประสบการณ์ ใช้คนทั่วไปทำได้

55 SV SD NV ND รูปแบบการประเมิน 3 2 1 4 Systematic approach Evaluation
การประเมินด้วยวิธีการที่เป็นระบบ SV SD 2 Value-oriented Evaluation การประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า 1 Decision-oriented Evaluation การประเมินที่เน้นการตัดสินใจ NV ND 4 Naturalistic approach Evaluation การประเมินด้วยวิธีการธรรมชาติ

56 รูปแบบการประเมิน Concept Action Change Strategy Action Plan Action
Result Pre-implementation evaluation Implementation evaluation Post-implementation evaluation Formative evaluation Summative evaluation Concept Action Change

57 ข้อพึงระวังในการประเมิน
1. เลือกดู เฉพาะโครงการที่สำเร็จ 2. อำพราง ใช้ข้อมูลผิวเผิน 3. ล้มกระดาน เลิกกลางคัน 4. จัดฉาก สร้างภาพเกินจริง 5. เตะถ่วง ทำให้ล่าช้าจนเลิกสนใจ 6. เบี่ยงเบน ดึงให้สนใจเฉพาะจุด

58 1. กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน
ขั้นตอนการประเมิน 1. กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน 2. เสนอประเด็นสำคัญที่ต้องการ 3. ระบุตัววัดและเกณฑ์การวัด 4. กำหนดรูปแบบการประเมิน 5. สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 6. วางแผนดำเนินการ 7. วิเคราะห์ข้อมูล 8. รายงานผลการประเมิน นำไปสู่ 9. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

59 A D B C ระบบติดตามประเมินผล 4 3 2 1 ปัจจัย ภายนอก 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ภายใน PMQA วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 B 2 C 3 4 5

60 Management Cockpit Room

61 Cockpit Room การจัดทำห้องแสดงดัชนีชี้วัดและมาตรวัด
Management Cockpit Room (Prof.Georges) เป็นห้องประชุมหรือห้องที่ใช้เพื่อการตัดสินใจ โดยมีการนำข้อมูลตัวชี้วัด มาติดตั้งแสดงไว้ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ ใช้หลักของการ ถาม ตอบ เป็นแนวทาง (เพราะผู้บริหารมักมึคำถามที่อยากรู้อยู่ในใจแล้ว)

62 Management Cockpit Room ( War room )
1 3 2 4 Management Cockpit Room ( War room )

63 Cockpit Room

64 Cockpit Room

65 Management Tools & Standards

66 TQM : Tools & Techniques
Thailand Quality Award (TQM & TQA) Management Frameworks Strategic Planning KPI & Balanced Scorecard Benchmarking Supply Chain Management Business Process Improvement (BPI) Cross-functional Management Management & Improvement Tools Activity-based Management (ABM) Activity-based Costing (ABC) Cost of Quality (COQ) JIT IE 7 Waste TPM PM OEE Six Sigma Design of Experiment (DOE) Statistical Quality Control (SQC) Quality Systems & Standards ISO 9000 / ISO / HACCP / GMP / ISO / SA 8000 Problem Solving Waste Assessment 5S / Suggestion Scheme / Visual Control


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงองค์กรเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google