งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

After Action Review (AAR) KM สัญจร เขื่อนรัชชประภา 1 มิ.ย. 55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "After Action Review (AAR) KM สัญจร เขื่อนรัชชประภา 1 มิ.ย. 55"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 After Action Review (AAR) KM สัญจร เขื่อนรัชชประภา 1 มิ.ย. 55
ได้เรียนรู้อะไร- คิดอะไรได้ สิ่งดีๆ ที่ได้รับ สิ่งที่ยังไม่ดีพอ ข้อเสนอแนะ KM สัญจรในครั้งต่อไป

2 ได้เรียนรู้อะไร- คิดอะไรได้
ได้รู้ประสบการณ์ในการทำงานและการแก้ปัญหา ได้ความรู้นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ความรู้ทางวิชาการ ด้านธรณีวิทยา แผ่นดินไหว การป้องกันน้ำท่วม เรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนา ทราบประวัติความเป็นมาของ สรธ. ได้รู้จักกันมากขึ้น และการให้เกียรติกันและกัน ได้เรียนรู้ความตั้งใจของคณะทำงาน

3 ได้เรียนรู้อะไร- คิดอะไรได้ (ต่อ)
ได้เรียนรู้อะไร- คิดอะไรได้ (ต่อ) ได้รู้ว่า สรธ. มีผู้ที่มีความรู้มากมายหลายด้าน การทำงานร่วมกันควรมีวินัยและความรับผิดชอบ การพัฒนา สรธ. ให้ก้าวหน้า

4 สิ่งดีๆ ที่ได้รับ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
ได้ความรู้จากประสบการณ์จริง ความรู้ด้านแผ่นดินไหวที่แตกต่างจากสื่อทั่วๆไป ความเป็นกันเอง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงาน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet การทัศนศึกษา การพูดคุยกับบุคลากรทางภูมิภาค ความรู้ทางวิชาการ

5 สิ่งดีๆ ที่ได้รับ บรรยากาศการมีส่วนร่วม อากาศดี อาหารอร่อย
อากาศดี อาหารอร่อย เห็นความรักความสามัคคี การทำงานเป็นทีม หลักการปฏิบัติงานใน 3 จว. ภาคใต้ แนวคิดการพัฒนา สรธ. ความเสียสละ ความอดทน ประทับใจการตอบคำถามของ อ.พล

6 สิ่งที่ยังไม่ดีพอ ใช้เวลานำเสนอมากเกินไป
ผู้เข้าฟังไม่เข้าร่วมรับฟังตลอดรายการ บางคนลงทะเบียนแต่ไม่เข้าร่วมประชุม ขาดวิสัยทัศน์ร่วม-ขาดวินัย เวลาการจัดประชุมน้อยเกินไป ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการเดินทาง โปรแกรมต่างๆ ไม่นิ่ง การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง สถานที่ไม่สะดวก รูปแบบ KM เดิมๆ ไม่มี

7 ข้อเสนอแนะ KM สัญจรในครั้งต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุมควรหลากหลายมากขึ้น สถานที่จัด ควรเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อจะได้พักผ่อน สถานที่จัดควรสะดวกในทุกๆด้าน เพิ่มระยะเวลาจัดให้มากกว่านี้ ควรมีการเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ควรให้คุ้มค่างบประมาณ ควรมีการสอบถามหัวข้อก่อนการจัดประชุม

8 ข้อเสนอแนะ KM สัญจรในครั้งต่อไป
ควรจัดให้ครบทุกภาค ครั้งต่อไปควรเป็นภาคตะวันออก ให้ KM team หาแนวทาง มาตรการให้ผู้เข้าร่วม อยู่ครบเต็มเวลา ควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมมากที่สุด ควรเชิญผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้อีก อยากให้มีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่ม นอกจากการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt After Action Review (AAR) KM สัญจร เขื่อนรัชชประภา 1 มิ.ย. 55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google